Comunicació prèvia d'obertura (altres activitats Annexos OMIAI)

Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica diferent de les incloses als Annexos de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i de les activitats recreatives ordinàries, i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Comunicació prèvia ambiental (Annex III - Llei 20/2009)

Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica de les incloses a l’Annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Comunicació prèvia d'inici d'activitat amb certificat tècnic (Annex Llei 18/2020 LFAE)

Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica de les incloses a l’Annex de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Comunicació prèvia d'inici d'activitat amb projecte i certificat tècnic (ANNEX LLEI 18/2020 LFAE)

Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica de les incloses a l’Annex de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Comunicació prèvia de canvi titularitat activitats

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement a l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava a exercir l'activitat. Serveix per acreditar davant de l'Ajuntament la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia vigents. En les activitats d'espectacles i recreatives no es pot fer aquesta transmissió quan l'activitat sigui objecte d'un expedient sancionador, de mesures provisionals o qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats. Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es robi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma. Pel canvi de titularitat d'activitats innòcues subjectes a la Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats.