El cessament de l'activitat d'un establiment s'ha de comunicar a l'Ajuntament per escrit (adjuntant -si es disposa- la baixa de l'IAE), preferentment per part del titular cessant, i indicant la data de cessament. És recomanable fer-ho també en el cas d'un traspàs de l'establiment a un nou titular (en aquest cas, indicant-ho expressament). S'han de retirar els rètols comercials, banderoles, etc. existents a la façana de l'establiment.

ÀREA TRAMITADORA

Departament d'Activitats.

QUI HO POT DEMANAR

 Preferentment per part del titular cessat, o en el seu defecte el propietari del estasbliment. 

TERMINI DE SOL·LICITUD

La comunicació s'ha de fer quan es produeix el fet efectiu de cessament de l'activitat afectada o bé quan desapareix la causa que motivava l'afectació. A partir d'aquest moment, la instal·lació, centre o activitat queda exempt de els obligacions que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març.

NORMATIVA

Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Propietaris establiments: 

El desenvolupament d'una activitat en un local comporta una taxa pel concepte de recollida d'escombraries molt superior a la que correspon per a local sense activitat.
Com sigui que el rebut de la taxa d'escombraries es merita a nom del propietari del local, seria convenient que aquest informés a l'Ajuntament -per escrit- del cessament de l'activitat i de la finalització del contracte de lloguer del local, (per si no ho fa el llogater), per tal de donar-la de baixa i passar la taxa d'escombraries a local  sense activitat.

Quan es produeix el cessament d'una activitat s'han de retirar els rètols comercials, banderoles, etc. existents a la façana de l'establiment.

El cessament definitiu d'una activitat dóna dret a sol·licitar la devolució de la part de la quota de la taxa d'escombraries corresponent als trimestres naturals en els quals no s'ha exercit l'activitat, exclòs aquell en el que s'ha produït el cessament. Consultar els requisits a l'art. 9.6.b de l'Ordenança reguladora de la taxa de recollida d'escombraries.

DOCUMENTACIÓ HA PRESENTAR

El formulari de sol·licitud de baixa d'activitat que ha de presentar, el trobarà a peu de pàgina.

TAXA

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.