És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

ÀREA QUE TRAMITA

Departament d'activitats

QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol dur a terme qualsevol modificació de les característiques o del funcinament d'una activitat o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

COM ES POT DEMANAR

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Pr realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

INFORMACIÓ ADICIONAL

Es considera modificació no substancial  les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció. Estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials d'acord amb el què disposa el Codi tècnic de l'edificació i quan d'acord amb la normativa de prevenció i seguretat en matèria d'incendis (Llei 3/2010) siguin considerades modificacions no significatives (art. 4).

En aquests casos, caldrà sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia del conjunt de tota l'activitat.

Els titulars de les activitats hauran de consultar el Codi tècnic de l'edificació per tal de saber si les modificacions que es volen realitzar són considerades substancials o no substancials.

Modificació no substancial d'espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia: La persona organitzadora o titular de l'establiment ha de formalitzar comunicació prèvia de la modificació a l'Ajuntament que ha atorgat la llicència o davant del qual ha presentat la comunicació prèvia, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment.

En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l'establiment, per tal d'incloure-hi nous espectacles o activitats recreatives, estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.

TAXA

L'import de la taxa es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d'ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

FORMULARIS DEL TRÀMIT A PEU DE PÀGINA

  • Comunicació prèvia de modificació d'activitat no ambiental.
  • Certificació tècnica segons model normalitzat.