Són establiments d'allotjament turístic els locals i les instal·lacions oberts al públic on, d'una manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant preu, allotjament temporal en les unitats d'allotjament així com altres serveis turístics d'acord amb les condicions establertes en la normativa reguladora.

Els establiments hotelers són una de les tipologies en què es classifiquen els allotjaments turístics i es defineixen com a establiments que presten servei d'allotjament temporal en unitats d'allotjament als usuaris turístics (en habitacions o apartaments), com a establiment únic o com a unitat empresarial d'explotació amb els serveis turístics corresponents.

Segons les seves característiques bàsiques, es distribueixen en dos grups: hotels i hostals o pensions. A més, els establiments del grup hotels es classifiquen en dues modalitats: hotels i hotels apartament i cases rurals. La prestació del servei d'allotjament ha d'incloure en tot cas la neteja diària de totes les unitats d'allotjament. En el cas del grup hostal o pensió, les unitats d'allotjament sempre són habitacions, en cap cas poden ser apartaments o estudis.

Mitjançant la realització d'aquest tràmit el titular inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, i previ abonament de la taxa municipal, si s'escau, ja podrà iniciar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme.

En el cas que l'establiment tingui més de 20 places disponibles caldrà que abans de realitzar aquest tràmit sol·liciteu l'Informe previ d’incendis i disposeu l'Acta de comprovació d'incendis emesa per un organisme de control.

ÀREA TRAMITADORA

Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

QUI HO POT DEMANAR

Empreses i professionals.

A les persones titulars d'establiments hotelers ubicats a Catalunya.

TERMINI DE LA SOL·LICITUD

Aquest tràmit es pot efectuar en qualsevol moment.

TAXA

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal número 9.

REQUISITS

Requisits de comprovació posterior:

  • Els establiments han d'estar oberts al públic i oferir allotjament temporal mitjançant preu en unitats d'allotjament en combinació amb altres servis turístics (entre els quals sempre hi ha d'haver el servei de cambres de bany i serveis higiènics i el servei de neteja periòdica).

  • Els establiments no es poden constituir en habitatges i no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries.

  • Han de complir els requisits tècnics mínims que consten a l'Annex I del Decret 75/2020, de 4 d'agost, de Turisme de Catalunya.

  • Han de complir amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

  • Els establiments han de tenir fulls de reclamació/denúncia a disposició de les persones usuàries.

ALTRES INFORMACIONS

Modalitats, categories i elements identificatius:

Els hotels i els hotels apartament es classifiquen en set categories identificades per estrelles: una estrella o bàsic, dues estrelles, tres estrelles, quatre estrelles, quatre estrelles superior, cinc estrelles i gran luxe (GL). En el cas de canvi de categoria cal complir amb el que amb el que preveu el Decret 75/2020 de 4 d'agost.


Els hotels s'identifiquen amb les lletres  "H" i els hotels-apartament amb "HA". Les característiques dels elements identificatius estan publicats al web del departament competent en matèria de turisme.


La modalitat "hotels" pot disposar d'un màxim d'un 40% d'unitats d'allotjament que siguin apartaments o estudis, sense que sigui considerada hotel apartament, sempre que formin part de la mateixa unitat d'explotació i estiguin situats en el mateix immoble o bé en un immoble d'ús exclusiu.


La modalitat "hotels apartament" pot disposar d'un màxim d'un 40% d'unitats d'allotjament que siguin habitacions, sense que sigui considerada hotel, sempre que formin part de la mateixa unitat d'explotació i estiguin situats en el mateix immoble o bé en un immoble d'ús exclusiu.


Els hostals o pensions es classifiquen en una única categoria identificada per una "P".

NORMATIVA