Normativa aplicable:

 • Llei 13/2021, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
 • Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya

 

Amb l'entrada en vigor del Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunnya,  tots els escrits i documents referents a l'habilitació d'establiments turístics, modificació de la denominació, canvi de titular, modificació de l'activitat i baixa de l'activitat, caldrà que es pesentin a la Finestreta Única Empresarial (FUE) de Canal Empresa, mitjançant el formulari previst per a les següents modalitats d'establiments turístics:

 • Establiments hotelers
 • Establiments de turisme rural
 • Establiments d'apartaments turístics
 • Càmpings

 

Aquesta sol·licitud nomé es pot presentar per mitjans electrònics a la Finestreta Única Empresarial de Canal Empresa i haurà d'anar acompanyada dels següents documents:

 • L'Annex de dades de classificació i capacitat (que trobareu a Canal Empresa)
 • L'Informe d'incendis, si l'establiment té més de 20 places
 • L'acta favorable d'incendis emesa per ECA, si l'establiment té més de 20 places
 • El projecte tècnic, signat per tècnic competent
 • El certificat tècnic d'adequació de l'activitat al projecte

 

Amb la presentació del formulari s'obtindrà un número provisional d'alta al Registre de Turisme de Catalunya. Un cop l'ajuntament hagi comunicat a l'administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l'habilitació, es realitzarà la inscripció definitiva al Registre de Turisme de Catalunya.

Els càmpings de menys de 1.500 unitats d'acampada han de sol·licitar llicència ambiental.

Aquesta sol·licitud nomé es pot presentar per mitjans electrònics a la Finestreta Única Empresarial de Canal Empresa i haurà d'anar acompanyada dels següents documents:

 • L'Annex de dades de classificació i capacitat (que trobareu a Canal Empresa)
 • L'informe d'incendis
 • El projecte tècnic, signat per tècnic competent

 

Els càmpings de més de 1.500 unitats d'acampada han de sol·licitat autorització ambiental.

Podeu presentar el tràmit aquí.