Què són i per qui estan formades?

  • Les comissions informatives són òrgans col·legiats de l’Ajuntament formades per regidors i regidores de tots els grups polítics municipals.

Quines són les seves funcions?

  • L’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser aprovats pel Ple Municipal (o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació o desconcentració)
  • El seguiment de la gestió de l’alcalde/essa, la Junta de Govern Local i els/les regidors/es que ostentin delegacions o competències desconcentrades.

Quina és la periodicitat de les reunions?

  • Mai serà inferior a una sessió mensual.

L’alcalde/essa i la Junta de Govern Local podran demanar informe i assessorament de la comissió informativa abans de l’adopció de qualsevol acord. (ROM_art. 130)

Presidència delegada: Camí Mendoza Mercè

Dia i hora de les sessions ordinàries: Quinzenal. Els dilluns a les 11:00 hores

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.

NMC (1) Titular: Natalia Pleguezuelos Berlanga
Suplent: Carlos Caballero Villanueva
ERC-AM (1) Titular: Camí Mendoza Mercè
Suplent: Aleix Rom Queral
PSC-CP (1) Titular: Gemma Balaña Ferré
Suplent: Enrique Arce Peñacoba
JxC-CM (1) Titular: Teresa Recasens Simó
Suplent: Laura Mellau Bueno
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga

Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal tingui al Ple.

Atribucions

TURISME

-Patronat municipal de Turisme
-Promoció i publicitat turística i relació amb entitats turístiques en col·laboració amb el Patronat municipal de Turisme.
-Propostes d’aprovació de convenis.
-Propostes d’aprovació de contractes.
-Proposta d’aprovació del pressupost.
-Informes relatiu l’autorització per a la prestació de servei de transport marítim de passatgers en aigües marítimes de Cambrils.
-Aprovar la despesa i el corresponent pagament de l’aportació del conveni de Cooperació per a la promoció econòmica, empresarial i turística de les comarques tarragonines com a destí turístic i en especial de l’aeroport de Reus entre la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Reus, l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Vila-seca, l’Ajuntament de Salou, l’Ajuntament de Cambrils, l’Autoritat Portuària de Tarragona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls, la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona i Confederació d’Empresaris de Comerç i de Serveis de les comarques tarragonines.
- Aprovar les transferències econòmiques al Patronat de Turisme de les aportacions de l’Ajuntament tant de les pròpies com de les procedents de l’impost turístic.
-Altres que es considerin convenients per projectar el municipi a l’exterior.
-Resolució peticions d’informació pública.

PLATGES

-Pla d’Usos i activitats de temporada a les platges.
-Certificació Bandera Blava.
-Pesca de canya.
-Relació amb Capitania marítima, protecció civil i altres organismes oficials.
-Servei de salvament i socorrisme de temporada.
-Informes utilització zona marítim terrestre (casaments, gravacions, esdeveniments festius i esportius).


ESPORTS

-Autorització d’esdeveniments esportius
-Convenis de col·laboració amb entitats
-Bases i resolució de subvencions

Presidència delegada: Aleix Rom Queral

Dia i hora de les sessions ordinàries: Setmanal. Dilluns a les8:30 hores

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.

NMC (1) Titular: José A. Garcia Canton Suplent: Antonio Martínez Martínez

C-AM (1) Titular: Aleix Rom Queral Suplent: Alejandro García Muñoz PSC-CP (1)

Titular: Gemma Balañá Ferré Suplent: Enrique Arce Peñacoba

JxC-CM (1) Titular: Enric Daza Micol Suplent: Laura Mellau Bueno

PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda Suplent: D. Paul ChatelainLucena

VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca Suplent: P. Isabel Segarra Clemente

CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga

Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple

Atribucions:

-Intervenció
-Finances
-Inspecció fiscal
-Comptabilitat
-Fiscalització i transparència econòmica
-Pressupost
-Balanços
-Tresoreria i recaptació
-Gestió tributària
-Coordinació de despeses
-Crèdits
-Préstecs
-Recerca de finançament
-Economia en general
-Comissió especial de comptes
-Ordenances fiscals i preus públics
-Control d’infraestructures
-Inventari de béns municipals
-Cadastre i cartografia
-Contractació

Presidència delegada: Neus Cárdenas Morell

Dia i hora de les sessions ordinàries: Quinzenal. Dilluns a les13:00 hores

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.

NMC (1) Titular: Natalia Pleguezuelos Berlanga
Suplent: Carlos Caballero Villanueva
ERC-AM (1) Titular: Neus Cárdenas Morell
Suplent: Camí Mendoza Mercè
PSC-CP (1) Titular: Enrique Arce Peñacoba
Suplent: Gemma Balañà Ferré
JxC-CM (1) Titular: Teresa Recasens Simó
Suplent: Enric Daza Micol
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga

Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple

Atribucions:

PROMOCIO ECONÒMICA
-Recerca de finançament extraordinari i subvencions
-Dinamització econòmica del comerç i restauració, indústria, agricultura i pesca
-Recerca de noves activitats empresarials per al municipi
-Empresa i emprenedoria
-Fires i congressos (Entitat Firal)
-Mercats municipals (Vila i ambulant)


GOVERN OBERT
-Infraestructures, plataformes i sistemes de tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
-Sistemes i serveis de gestió de la informació
-Seguretat i interoperabilitat
-Societat del coneixement, alfabetització digital i punts TIC
-Administració electrònica
-Govern Obert-Plataformes de participació, innovació oberta, transparència i dades obertes
-Estratègia i desenvolupament de ciutat intel·ligent “Smart City”
-Comissions administració electrònica, transparència, seguretat de la informació, antifrau, protecció dades, comissions d’estudi i en general totes aquelles altres específiques que requereixin intervenció en matèries TIC, de Govern obert o transformació digital.
-Immòtica/domòtica edificis
-Gestió de càmeres de seguretat edificis
-Arxiu municipal: Arxiu documentació administrativa, històrica i fotogràfica

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ
-Promoció de l’associacionisme
-Centres cívics
-Consells consultius, sectorials i de barris
-Participació ciutadana
-Defensor del ciutadà
-Cooperació al desenvolupament i Solidaritat.

Presidència delegada: Alejandro García Muñoz

Dia i hora de les sessions ordinàries: Setmanal. Dilluns a les9:30 h.

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.

NMC (1) Titular: Antonio Martínez Martínez
Suplent: Carlos Caballero Villanueva
ERC-AM (1) Titular: Alejandro García Muñoz
Suplent: Camí Mendoza Mercè
PSC-CP (1) Titular: Enrique Arce Peñacoba
Suplent: Gemma Balañá Ferré
JxC-CM (1) Titular: Enric Daza Micol
Suplent: Laura Mellau Bueno
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga

Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple
Atribucions:

ESPAI PÚBLIC
-Manteniment d’edificis municipals.
-Llicències d’obres de les companyies subministradores.

-Vies públiques: conservació i ordenació
-Mobiliari urbà
-Accessibilitat
-Serveis urbans
-Brigada municipal
-Col·laboració amb empreses municipals i organismes autònoms i en matèria de protecció civil.
-Relació amb les entitats urbanístiques col·laboradores.
-Control del servei de neteja viària i supervisió neteja edificis municipals.
-Certificats de dades meteorològiques.


SOSTENIBILITAT
-Parcs i jardins
-Gestió dels residus.
-Gestió dels animals domèstics.
-Neteja i manteniment de barrancs i rieres.
- Gestió de parcs, jardins i arbrat viari. Manteniment àrees de joc infantil.
-Sol·licitud permisos excepcionals de caça en zona de seguretat.
-Atorgar exempcions/bonificacions/beneficis fiscals sobre els preus públics de diferents serveis i tràmits d'acord amb el que es preveu en les ordenances fiscals.

Presidència delegada: Gemma Balañá Ferré

Dia i hora de les sessions ordinàries: Quinzenal. Dilluns a les 12:30 h.

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.

NMC (1) Titular:M. Del Mar España Gil
Suplent:Natàlia Pleguezuelos Berlanga
ERC-AM (1) Titular: Neus Cárdenas Morell
Suplent: Alejandro García Muñoz
PSC-CP (1) Titular:Gemma Balañà Ferré
Suplent:Enrique Arce Peñacoba
JxC-CM (1) Titular:Teresa Recasens Simó
Suplent: Enric Daza Micol
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga

Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple

Atribucions:

ORGANITZACIÓ

-Estructura de la funció pública local i del personal laboral
-Oferta d’ocupació
-Processos de selecció de personal
-Formació
-Mobilitat, provisió de llocs i carrera administrativa
-Vacances, llicències i permisos
-Situacions administratives i laborals
-Règim retributiu
-Activitat sindical
-Règim disciplinari
-Jornada de treball i incompatibilitats
-Atur
-Jubilacions
-Adquisició i pèrdua de la condició de personal funcionari i laboral
-Relació de llocs de treball
-Responsabilitat patrimonial
-Padró d’habitants
-Protecció de Dades
-Desenvolupament i execució reglamentària en matèria organitzativa
-Processos electorals
-Òrgans col·legiats JGL, JGL pública i Ple
-Instruccions internes funcionament administratiu òrgans col·legiats
-Instruccions internes registre administratiu
-Comissions administració electrònica, transparència, seguretat de la informació, antifrau, protecció dades, comissions d’estudi i en general totes aquelles altres específiques que requereixin intervenció jurídica
-Assessorament jurídic i revisió jurídica dels expedients
-Elaboració i gestió de les notificacions


SALUT
-Protecció de la salut pública: inspeccions activitats, prevenció de legionel·la, control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta
-Autoritzacions sanitàries
-Registre municipal d’establiments d’alimentació minoristes d’alimentació i altres registres municipals en la matèria.
-Bases i resolució de subvencions
-Promoció i campanyes en matèria de salut pública


IGUALTAT

-Polítiques d’igualtat: promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i prevenció de les violències contra les dones
-Servei d’informació i assessorament a dones.

INCLUSIÓ
-Polítiques d’inclusió: Oficina tècnica d’inclusió i cohesió social per a l’atenció de les persones en situació i en risc d’exclusió social.

Presidència delegada: Enrique Arce Peñacoba

Dia i hora de les sessions ordinàries: Quinzenal. Dilluns a les10:30 h

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.
NMC (1) Titular:Antonio Martínez Martínez
Suplent:José A. Garcia Canton
ERC-AM (1) Titular:Aleix Rom Queral
Suplent: Camí Mendoza Mercè
PSC-CP (1) Titular:Enrique Arce Peñacoba
Suplent:Gemma Balañá Ferré
JxC-CM (1) Titular: Laura Mellau Bueno
Suplent: Enric Daza Micol
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga
Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple

Atribucions:

MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA
-Policia Local
-Protecció ciutadana
-Ordenació, regulació i senyalització del trànsit en vies urbanes. Aparcaments. Guals.
-Coordinació amb Aparcam, SLM
-Junta Local de Seguretat
-Consell consultiu de seguretat i mobilitat
-Transport públic

-Relacions institucionals entre cossos de seguretat
-Civisme i convivència
-Control de les ordenances municipals
-Protecció civil. Plans d’emergència i d’autoprotecció
-Educació cívica i viària.
-Reclamació de danys a la via pública.


AJUTS EUROPEUS
-FEDER
-Fons NextGeneration
-I altres que pugui rebre o sol·licitar l’Ajuntament

Presidència delegada: Enric Daza Micol

Dia i hora de les sessions ordinàries: Setmanal. Dilluns a les9:00 hores

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.

NMC (1) Titular: Carlos Caballero Villanueva
Suplent: Jose A. García Cantón
ERC-AM (1) Titular: Alejandro García Muñoz
Suplent: Neus Cárdenas Morell
PSC-CP (1) Titular: Enrique Arce Peñacoba
Suplent: Gemma Balañá Ferré
JxC-CM (1) Titular: Enric Daza Micol
Suplent: Laura Mellau Bueno
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga


Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple

Atribucions:

URBANISME
-Serveis tècnics d’urbanisme
-Obres majors, menors i comunicacions prèvies d’iniciativa privada
-Ocupació de la via pública d’activitats i establiments
-Inspecció d’obres i d’ocupació de la via pública.

-POUM – Planejament general municipal i programa d’actuació urbanística municipal
-Planejament derivat i gestió urbanística: plans parcials, plans de millora urbana, plans especials, polígons d’actuació, projectes d’urbanització, reparcel·lacions, parcel·lacions, juntes de compensació i cooperació, expropiacions.
-Expedients de protecció de la legalitat urbanística i sancionadors.
-Ordres d’execució pel manteniment de les condicions dels edificis, construccions, instal·lacions i terrenys.
-Rehabilitació d’habitatges
-Béns protegits
-Informes relatius al planejament d’àmbit supramunicipal (plans directors, plans territorials...) o dels municipis veïns.
-Informes relatius a infraestructures d’àmbit general: projectes i expropiacions

ACTIVITATS
-Llicències i comunicacions d’obres que tenen per finalitat l’exercici d’activitats econòmiques.
-Informes previs a l’exercici d’activitats econòmiques.
-Llicències ambientals.
-Llicències d’obertura.
-Altres llicències, comunicacions i declaracions responsables que legitimen l’exercici d’activitats econòmiques.
-Requeriments i inspeccions a activitats econòmiques en funcionament.
-Expedients sancionadors a activitats econòmiques en funcionament.
-Ordenances reguladores relatives al règim jurídic o funcionament d’activitats econòmiques.

OBRA PÚBLICA
-Projectes d’obra pública.
-Direcció d’obra pública.
-Seguiment i informes de projectes d’altres administracions públiques a Cambrils.
-Projectes d’estalvi energètic.
-PAES
-Projectes d’Smart City

Presidència delegada: Laura Mellau Bueno

Dia i hora de les sessions ordinàries: Quinzenal. Dilluns a les10:00 h.

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.
NMC (1) Titular: Natalia Pleguezuelos Berlanga
Suplent: M. del Mar España Gil
ERC-AM (1) Titular: Aleix Rom Queral
Suplent: Neus CárdenasMorell
PSC-CP (1) Titular: Gemma Balañá Ferré
Suplent: Enrique Arce Peñacoba
JxC-CM (1) Titular: Laura Mellau Bueno
Suplent: Enric Daza Micol
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga

Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple

Contingut:

JOVENTUT
Línia d’emancipació jove:
.Servei d’Informació i Orientació juvenil
.Servei Jov Job coworking
.Servei colzes pelats
.Corresponsals Joves
.Programa carretera i manta
.Programa estiu L’estenedor
Línia de participació jove:
.Joves creadors
.Circuits joves
.Subvencions i beques per entitats i grups de joves
.Suport a iniciatives juvenils
.Bucs d’assaig


ATENCIÓ CIUTADANA
-Oficina d’assistència en matèria de registre
-Nous canals d’atenció ciutadana. Atenció multicanal
-Informació ciutadana

Presidència delegada: M.Teresa Recasens Simó

Dia i hora de les sessions ordinàries: Quinzenal. Dilluns a les12:00 hores

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.


NMC (1) Titular: M. del Mar España Gil
Suplent:Natalia Pleguezuelos Berlanga
ERC-AM (1) Titular: Neus CárdenasMorell
Suplent: Camí Mendoza Mercè
PSC-CP (1) Titular: Gemma Balañá Ferré
Suplent: Enrique Arce Peñacoba
JxC-CM (1) Titular: M. Teresa Recasens Simó
Suplent: Laura Mellau Bueno
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga

Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple

Atribucions:

FESTES

-Promoció i salvaguarda de la cultura popular local i catalana i del patrimoni festiu local.
-Gestió, organització i promoció de les Festes Majors de Cambrils i d’altres festes tradicionals i coorganització o col·laboració en festes organitzades per altres entitats.
-Relació amb les entitats de Festes del municipi i gestió de subvencions.
-Innovació, producció i organització d’esdeveniments festius, concerts i espectacles al carrer.

NOVA CIUTADANIA I BENESTAR SOCIAL

-Serveis bàsics d’atenció social
-Programa d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades
-Programa d’atenció a les persones amb discapacitat i dependència
-Programa d’atenció a la infància i la família
-Programa d’atenció a la gent gran: Casal municipal

Presidència delegada: Jordi Barberà Argilaga

Dia i hora de les sessions ordinàries: Quinzenal. Dilluns a les13:30 hores

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.

NMC (1) Titular:Natàlia Pleguezuelos Berlanga
Suplent:M. del Mar España Gil
ERC-AM (1) Titular:Alejandro Garcia Muñoz
Suplent: Aleix Rom Queral
PSC-CP (1) Titular:Enrique Arce Peñacoba
Suplent: Gemma Balañà Ferré
JxC-CM (1) Titular: Laura Mellau Bueno
Suplent: Teresa Recasens Simó
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Titular: Jordi Barberà Argilaga
Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple

Atribucions:

EDUCACIÓ
-Relacions amb les escoles, instituts, AMPAS, llars d’infants, Escola municipal de música, Escola d’adults.
-Pla de transició al treball
-Unitat d’escolarització compartida
-Aula Mentor
-Programa d’absentisme escolar
-Formació municipal professionalitzadora
-Formació ocupacional
-Programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya
-Servei d’orientació educativa i professional (SOEP)
-Borsa de treball municipal
-Club de feina
-Dotacions i instal·lacions escolars (manteniment, conserges, neteja, serveis, menjador...)
-Programes educatius
-Centre de Formació l’Estudi
-Activitats extraescolars
-Consell escolar municipal
-Oficina municipal d’escolarització (OME)
- Punt AC TIC

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC

-Programació estable en l’àmbit de la cultura. Arts escèniques i arts visuals
-Gestió, programació i usos equipaments culturals: Biblioteca pública municipal, Centre cultura i Cinema
-Gestió del pla de comunicació en l’àmbit de la cultura i accions en les xarxes socials
-Relació amb les entitats i associacions culturals del municipi. Gestió de subvencions
-Publicacions culturals municipals.
-Premis Vila de Cambrils: Pintura, narrativa i poesia
-Biennal d’Art Contemporani Gastronòmic.
-Festival Internacional de Música
-Gestió i promoció i inventari del patrimoni històric-artístic
-Museu d’Història de Cambrils i Xarxa de Museus
-Patronat del Museu d’Història de Cambrils
-Servei Local de Català del Centre de Normalització Lingüística