En aquest apartat trobareu informació relacionada amb: a.- Llicència ambiental; b.- Llicència establiments fixos d'espectacles o activitats recreatives; c.- Altres llicències sectorials; d.- Autorització ambiental i e.- Adequació ambiental

Es sotmeten a aquest règim els establiment on es duen a terme activitts incloses al Decret 112/201, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives que es subjecten a llicència per aquest mateix Decret.

Àrea tramitadora

Departament d'activitats

Qui la pot presentar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitts en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Com es pot demanar

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Pr realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

Taxa

La taxa que estableixe l'ordenança fiscal mitjançant els mitjans de pagament que s'estableixi en la mateixa ordenança.

Normativa

Els espectacles públics i les activitats recreatives ordinàries que estan sotmeses al règim de llicència municipal són les següents:

 1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
 2. Discoteques.
 3. Sales de ball.
 4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
 5. Sales de festes amb espectacle.
 6. Discoteques de joventut.
 7. Establiments on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
 • Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
 • Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

Les modificacions substancials d'un establiment o activitats ja autoritzades també estaran subjectes a aquesta llicència i, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o a les parts que es modifiquen.

També s'ha de tenir present que els espectacles públics i les activitats recreatives incloses als annexos de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, hauran de sol·licitar l'informe previ del Servei de Prevenció d'Incendis.

Documentació a aportar

 • El model d'instància que heu de fer servir
 • Una declaració del tècnic en cas de no presentar visat el projecte tècnic
 • Certificat tècnic d'adequació
 • Una guia per elaborar el projecte tècnic
 • Una guia per elaborar una memòria ambiental
 • Una guia per elaborar una memòria sanitària
 • El text de l'Annex 10 del Decret 176/2009 (reglament de protecció contra la contaminació acústica), com a guia per elaborar un estudi acústic
 • Dues guies de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments per elaborar una memòria de prevenció i protecció contra incendis (establiments sotmesos a la CTE i/o al RSCIEI)
 • Sol·licitud de control inicial

 

  S'ha de sol·licitar llicència ambiental per a les activitats incloses en l'Annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

  La tramitació d'aquestes autoritzacions es recull en el Títol III de la Llei 20/2009 esmentada (també la documentació necessària).

  Podeu consultar la normativa sanitària al Departament de Salut d'aquest ajuntament.

  Podeu descarregar la documentació relacionada a la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils:

  • model d'instància que heu de fer servir
  • certificat tècnic d'adequació
  • declaració responsabilitat civil del tècnic en cas de projecte no visat

   

  Cal que consulteu els annexos de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i sol·licitar l'informe previ en el cas d'activitats incloses en aquells annexos. Podeu veure més informació sobre el tràmit aquí.

  Autoritzacions ambientals i autoritzacions substantives amb avaluació d'impacte ambiental

  S'ha de sol·licitar autorització ambiental amb avaluació d'impacte ambiental per a les activitats incloses en l'Annex I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

  S'ha de sol·licitar autorització substantiva amb declaració d'impacte ambiental per a les activitats incloses en l'Annex I.3 de la Llei 20/2009.

  La tramitació d'aquestes autoritzacions es recull en el títol II de la Llei 20/2009 esmentada, també la documentació necessària.

  Les sol·licituds es presenten a l'organisme responsable de la Generalitat de Catalunya.

  Adequacions ambientals

  Segons la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, les activitats existents amb incidència ambiental que no disposen de la corresponent llicència s'han d'adequar a les determinacions de la llei 3/1998.

  Què vol dir adequació
  - Des del punt de vista formal: que s'han de substituir les llicències de caràcter sectorial que emparaven l'exercici de les activitats per una llicència ambiental de caràcter integrat.
  - Des del punt de vista material: que les instal·lacions s'han de sotmetre a una avaluació ambiental de caràcter general que demostri que compleixen la legislació ambiental. 

  Què s'ha d'adequar
  Les activitats classificades en l'Annex II de la Llei 20/2009 que ja eren existents en el moment d'entrada en vigor de la Llei 3/1998 (30 de juny de 1999) i que no disposen de llicència ambiental.

  La tramitació de les adequacions ambientals es recull als articles 4 i 5 del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004.

  Segons l'art. 24 de la Llei 17/2007 (de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres), les activitats classificades en l'Annex II només s'han de sotmetre al procés d'adequació si no disposen d'una llicència municipal per a desenvolupar llur activitat actual.

  Cal presentar presentar el formulari que trobarà a peu de pàgina

  Llicència municipal d'establiments oberts al públic en règim especial

  Què és?

  Els establiments oberts al públic en règim especial són aquells  amb horari especial i que es caracteritzen pelfet de poder romandre oberts al llarg del dia, preveient 2 hores de tancament obligatori cada 224 hores per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació.

  Per poder-los obrir al públic han d'obtenir la Llicència municipal d'establiments oberts al públic en règim especial amb una sèrie de singularitats.

  Aquesta llicència l'atorguen, amb informe vinculant previ de la Generalitat, els ajuntaments de més de 50.000 habitants. També podran atorgar-la els ajuntaments de menor població que així ho tinguin delegat de la Generalitat de Catalunya. En la resta de municipis el règim d'intervenció serà l'autorització de la Generalitat, prèvia conformitat de l'ajuntament afectat.

  La sol·licitud de la llicència ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat.

  Normativa aplicable:

  Segons la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels expectacles públics i les activitats recreaives i el Decret 112/2010. de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, algunes activitats es consideren de caràcter extraordinari.

  Segons l'aart. 42.1 de la Llei 11/2009, es cosideren en quest grup les següents activitats:

  • Els espectacles públics i les activitats recreatives que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es preten fer.
  • Els espectacles públics i les activitats recreatives que es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, to i no tenir la condició d'establiment obert al públic amb llicencia o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dr-hi a terme els espectacles o les activitats.

  Segons l'article 108.2 del Decret 112/2010:

  En els termes que estableix l'article següent, requereixen llicència o autorització els espectacles públiics i les activitats de caràcer exyraordinari que no estan inclosos dins la llicència, autorització o comunicació prèvia d'un establiment o espai obert al públic, per incórrer en algna de les circumstàncies següents:

  1. Tenir lloc en un espai obert al públic.
  2. Tenir lloc en algun tipus d'establiment que, tot i no tenir la condició d'establiments obderts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.
  3. Tenir lloc en algun tipus d'establiment que disposi de llicència o autorització diferent de l'espectacle o l'activitat recreativa que es vulgui realitzar, o diferent de les previstes en aquest Reglament.

  Àrea tramitadora

  Departament d'activitats

  Qui ho pot demanar

  La persona física o jurídica que vol dur a terme  un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert a públic o el su representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

  Característiques bàsiques del tràmit:

  • Cal aportar la documentació amb un mes d'antel·lació.
  • Existeix un límit de 12 actuacions per any i per un establimetn determinat.
  • La documentació ve indicada per normativa.

  Com es pot demanar

  TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Pr realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

  Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

  Taxa

  L'import de la taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 9. Es practicsarà d'ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment al titular.

  Per a qüestions lingüístiques

  Documentació a aportar

  • Memòria amb declaració responsable

  Formulari a peu de pàgina