Comunicacions d'obres: Obres menors, de reforma i interiors a efectuar en locals o edificis destinats a implantar qualsevol activitat sempre que no necessitin projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999). Llicències d'obres: Obres a efectuar en locals o edificis destinats implantar a activitats i que necessiten projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999)

Obres menors, de reforma i interiors a efectuar en locals o edificis destinats a implantar qualsevol activitat sempre que no necessitin projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999). Queda exclosa d'aquest règim de comunicacó d'obres la comunicció de qualsevol activitat amb incidència ambiental, la qual es regirà per la normativa específica de control i intervenció ambiental.

ÀREA QUE TRAMITA
Departament d'activitats.
QUI HO POT DEMANAR
Qualsevol persona interessada en iniciar una actuació urbanística complementada en el règim de comunicació d'obres.
TERMINI DE LA SOL·LICITUD
L'interessat/ada pot efectuar la comunicació en qualsevol moment.
En qualsevol cas, s'ha de tenir en compte que aquestes obres s'hauran d'iniciar com a màxim en el termini de dos mesos des de la seva presentació a l'Ajuntament i que s'hauran d'acabar en el termini definit en el projecte tècnic, que en cap cas haurà de superar com a màxim l'any.
COM ES POT DEMANAR
TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.
Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.
TAXA

En el moment de presentar la comunicació es meritarà:

 • La taxa de tramitació: Aquesta taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per serveis urbanístics.
 • L'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO): Aquest impost es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 5.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Formulari de comunicació d'obres.
 • Declaració de conformitat amb la normativa urbanística corresponent.
 • Memòria valorada o projecte tècnic que inclogui el pressupost. Si no cal documentació tècnica s'haurà d'aportar el pressupost.
 • Documentació de compromís de la correcta gestió dels residus signat amb un gestor de residus autoritzat.
 • Plànols.
 • Full d'assumeix tècnic (si cal documentació tècnica).
 • Altra documentació que es consideri necessària.

INFORMACIÓ ADICIONAL

Les obres menors, de reforma i interiors, a efectuar en locals o edificis destinats a implantars activitats o instal·lacions, només precisen de comunicació d'obres.

Necessiten projecte tècnic les obres següents:

 1. Obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació, quan alteren la configuració arquitectònica dels edificis (art. 2.2 LOE)
 2. Altres supòsits (previstos a l'art. 33.2 Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) d'implantació d'obres o d'ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:
 • els fonaments o els elements estructurals
 • el volum o les superfícies construïdes
 • el nombre d'establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent

Quan les obres a efectuar tinguin la consideració d'obres majors i per tant precisin de projecte tècnic, quedaran subjectes a l'obtenció de llicència d'obres majors.

Es podran començar les obres quan s'hagi presentat la comunicació amb la documentació preceptiva i s'hagi fet efectiva la taxa i l'impost. 

NORMATIVA

Ordenança municipsl reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions Omiai, (art. 11 i 13).

Decret 64/2014, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanistica.

A l'art. 187.bis del Text refós de la Llei d'urbanisme.

Decret Legislatiu 1/2010, modificats per la Llei 16/2015, de simplificació administrativa.

FORMULARI QUE TROBAREU A PEU DE PAGINA

Comunicació  d'obres efectes immediats.

Obres a efectuar en locals o edificis destinats a activitats i que necessiten projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999). Ès l'autorització que dona l'administració municipal per a l'execució d'obres amb el grau més elevat de complexitat.

ÀREA QUE TRAMITA
Departament d'activitats.
QUI HO POT DEMANAR
Tothom que desitgi fer una obra
TERMINI DE LA SOL·LICITUD

La persona interessada haurà de sol·licitar la llicència d'obres i espera a rebre la notificació de l'autorització municipal per tal de poder iniciar-les. 

COM ES POT DEMANAR

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Necessiten projecte tècnic les obres, següents:

 • Obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació, quan alteren la configuració arquitectònica dels edificis (art. 2.2 LOE).
 • Altres supòsits (previstos a l'art. 33.2, Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) d'implantació d'obres o d'ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:

        - els fonaments o els elements estructurals.

        - el volum o les superfícies construïdes.

       - el nombre d'establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu                            independent.

Cal sol·licitar la llicència utilitzant el formulari  sol·licitud llicència d'obres majors que trobareu al peu de pàgina.

Cal adjuntar a cada sol·licitud la documentació administrativa i la documentació tècnica que allí s'indiquen.

Només es podran començar les obres quan s'hagi obtingut la corresponent llicència.

TAXA

En el moment de presentar la sol·licitud es meritarà:

 • la taxa de tramitació de la llicència. Aquesta taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa de prestació de serveis urbanístics.
 • l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Aquest impost es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 5.

En el moment de l'atorgament de la llicència es meritaran les següents fiances:

 • fiança per assegurar la correcta gestió dels residus de la construcció, en el cas d'obres majors.
 • fiança per assegurar la correcta reposició del serveis urbanístics, en el cas d'obres majors i d'aquelles obres menors que de forma motivada s'estimi que poden produir risc de danys o deteriorament als serveis públics.

Es podrà demanar la devolució de les fiances un cop acabada l'obra; l'ajuntament comprovarà que no s'ha afectat cap bé públic, així com si la justificació documental de la gestió dels residus que presenti l'interessat és correcte.

NORMATIVA GENERAL

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA