Comunicacions d'obres: Obres menors, de reforma i interiors a efectuar en locals o edificis destinats a implantar qualsevol activitat sempre que no necessitin projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999). Llicències d'obres: Obres a efectuar en locals o edificis destinats implantar a activitats i que necessiten projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999)

Obres menors, de reforma i interiors a efectuar en locals o edificis destinats a implantar qualsevol activitat sempre que no necessitin projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999)

Les obres menors, de reforma i interiors, a efectuar en locals o edificis destinats a implantars activitats o instal·lacions, només precisen de comunicació d'obres.

Necessiten projecte tècnic les obres següents:

 1. Obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació, quan alteren la configuració arquitectònica dels edificis (art. 2.2 LOE)
 2. Altres supòsits (previstos a l'art. 33.2 Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) d'implantació d'obres o d'ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:
 • els fonaments o els elements estructurals
 • el volum o les superfícies construïdes
 • el nombre d'establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent

 

Quan les obres a efectuar tinguin la consideració d'obres majors i per tant precisin de projecte tècnic, quedaran subjectes a l'obtenció de llicència d'obres majors.

Caldrà adjuntar a cada comunicació la resta de documentació administrativa i la documentació tècnica que allà s'indiquen.

Cal presentar la comunicació mitjançant el model  de comunicació d'obres amb efectes immediats que trobarà a peu de pàgina.

Es podran començar les obres quan s'hagi presentat la comunicació amb la documentació preceptiva i s'hagi fet efectiva la taxa i l'impost que s'indiquen a continuació.

Taxa, impost i fiances

En el moment de presentar la comunicació es meritarà:

 • La taxa de tramitació: Aquesta taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per serveis urbanístics.
 • L'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO): Aquest impost es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 5.

 

Regulació complementària

Podeu trobar la regulació d'aquestes  comunicacions als arts 11 i 13 de l'Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions OMIAI, al Decret 64/2014, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i a l'art. 187.bis del Text refós de la Llei d'urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, modificats per la Llei 16/2015, de simplificació administrativa.

Obres a efectuar en locals o edificis destinats a activitats i que necessiten projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999)

Les obres a efectuar en locals o edificis destinats a activitats, precisen de llicència d'obres quan necessiten projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999)

Necessiten projecte tècnic les obres, següents:

 • Obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació, quan alteren la configuració arquitectònica dels edificis (art. 2.2 LOE).
 • Altres supòsits (previstos a l'art. 33.2, Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) d'implantació d'obres o d'ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:

- els fonaments o els elements estructurals

- el volum o les superfícies construïdes

- el nombre d'establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent

Cal sol·licitar la llicència utilitzant el formulari  sol·licitud llicència d'obres majors que trobareu al peu de pàgina.

Cal adjuntar a cada sol·licitud la documentació administrativa i la documentació tècnica que allí s'indiquen.

Només es podran començar les obres quan s'hagi obtingut la corresponent llicència.

Taxa, impost i fiances

En el moment de presentar la sol·licitud es meritarà:

 • la taxa de tramitació de la llicència. Aquesta taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa de prestació de serveis urbanístics.
 • l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Aquest impost es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 5.

En el moment de l'atorgament de la llicència es meritaran les següents fiances:

 • fiança per assegurar la correcta gestió dels residus de la construcció, en el cas d'obres majors.
 • fiança per assegurar la correcta reposició del serveis urbanístics, en el cas d'obres majors i d'aquelles obres menors que de forma motivada s'estimi que poden produir risc de danys o deteriorament als serveis públics.

Es podrà demanar la devolució de les fiances un cop acabada l'obra; l'ajuntament comprovarà que no s'ha afectat cap bé públic, així com si la justificació documental de la gestió dels residus que presenti l'interessat és correcte.

Regulació complementària

Podeu trobar la regulació d'aquestes llicències als arts. 7 i 9 de l'Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions OMIAI, al Decret 64/2014, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i l'art. 187 del Text refós de la Llei d'urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, modificats per la Llei 16/2015, de simplificació administrativa.