• Activitats de degustació

  Disposicions específiques de les activitats de degustacióArt. 70 de l'OMIAI (modificat per l'art. 11 de la Llei 8/2017 de comerç, serveis i fires) Del concepte i requisits de les activitats de degustacióL'activitat de degustació serà aquella que consisteixi en el consum en el propi establiment, de productes que es comercialitzen en un comerç essencialment alimentari, acompanyat o no de begudes (no de alta graduació), i que reuneixi els següents requisits:La superfície destinada a degustació no podrà ser superior al 30 % de la superfície de venda de l'establiment, i com a màxim de 24 m². Si es fa ocupació per degustació a terrassa exterior, la superfície ocupada a l'exterior s'ha d'incloure en el 30 % o els 24 m².Es diferenciarà la zona de degustació amb un element fix.Els establiments no podran disposar d'aparells destinats a la cocció, fregits, etc. dels aliment comercialitzats, llevat de les activitats classificades en l'epígraf 561 de la LFAE (elaboració de productes per a l'alimentació humana, inclou: pollastres a l'ast, fregits, elaboració de pastissos, elaboració i venda de menjars cuinats o precuinats, etc.)Altres requisits per activitts de degustacióLes instal·lacions compliran la normativa de salut alimentària sectorial.La zona d'elaboració serà exclusiva i disposarà com a mínim de:Rentamans d'accionament no manual amb aigua calenta (ACS)Dispensador de tovalloletes d'un sol ús.RentavaixellesAltres a determinar S'haurà de disposar d'un bany per als clients que complirà amb les condicions següents:Accés directe des de la zona d'ús públic.Vestíbul previCambra higiènica usable de les característiques que estableix el document TAAC DT-3.Actual règim d'intervencióComerç amb degustació: epígraf 471 LFAE (comerç detall establiments no especialitzats: supermercats amb productes alimentaria) i 472 LFAE (comerç detall aliments, begudes i tabac)Elaboració de menjars preparats + comerç amb degustació: epígrafs 561 + 472 LFAE (restaurants i establiments de menjars)

 • Alta al Padró Municipal d'habitants per omissió

  Aquest tràmit et permet tramitar l'alta al padró municipal d'habitants (PMH) de Cambrils si estableixes la teva residència habitual i no constes empadronat enlloc.També hauràs d'efectuar aquest tràmit si estaves inscrit al padró municipal de Cambrils i no has renovat la teva inscripció en els supòsits de baixa per caducitat o baixa per inscripció indeguda.

 • Aparcament de vehicles

  Aparcament de vehicles en soterranis, locals tancats o a l'aire lliure, tant públics com privatsInformació general:Els aparcaments de superfície > 100 m2 i < a 500 m2, estan considerats activitat econòmica per la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (art. 4 Llei 18/2020).Han de presentar comunicació prèvia, projecte tècnic i certificació tècnica.Els aparcaments de superfície construïda igual o superior a 500 m² estan considerats instal·lacions amb incidència ambiental baixa (Llei 20/2009, annex III). Han de presentar comunicació prèvia, projecte tècnic i certificació tècnica. També han de sol·licitar informe previ d'incendis i aportar acta en els supòsits que s'indiquen a la Llei 3/2010.Quan cal informe previ en matèria d'incendis?Aparcaments > 750 m² i situats sota un edificiAparcaments > 2.000 m²Aparcaments de 2 o més plantes sota rasant RECOMANACIONS A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS SOBRE APARCAMENTS DÚS PRIVATEs recomanable que les comunitats disposin sempre d'una còpia del projecte tècnic i, en general, de tota la documentació tècnica que ha servit per tramitar la llicència o comunicació, així com dels certificats finals dels tècnics i empreses que han intervingut en la seva instal·lació i posada en funcionament.Els aparcaments requereixen d'un d'acurat manteniment de les seves instal·lacions, tals com:Instal·lació elèctrica.Mitjans de protecció contra incendis (extintors, boques d'aigua, etc).Sistema de detecció de fums/incendis -si és el cas.Sistema de ventilació -sobretot si és ventilació forçada (que s'ha de desconnectar automàticament en cas d'incendi).Sistema d'extracció de fums en cas d'incendi-si és el cas (que s'ha de connectar automàticament en cas d'incendi).Enllumenat d'emergència.Portes i comportes tallafocs, etc...En els aparcaments cal:Disposar en les zones d'accés (escales i rampes): (i) plànol de planta amb la distribució de l'aparcament, amb (a) la instal·lació contra incendis, (b) la situació del quadre general de distribució, protecció i comandament, i (c) una llegenda on s'assenyali el tipus de ventilació existent per a l'evacuació dels fums generats per un incendi; (ii) plànol dels recorreguts d'evacuació, amb un directori de telèfons dels serveis d'emergència.Disposar en la rampa d'accés: (i) rètol indicant l'alçada màxima dels vehicles que hi poden entrar; (ii) qualsevol altra informació relativa a la circulació dels vehicles per dins de l'aparcament.Senyalitzar els recorreguts d'evacuació.Senyalitzar amb pictogrames de no sortida les portes que no són d'evacuació.Que les portes talla focs estiguin sempre tancades.Que el sostre estigui protegit amb un gruix de guix o altre element que garenteixi la resistència al foc.Que hi hagi un hidrant a menys de 100 mts de qualsevol punt de la façana - disposar d'un sistema per a l'esgotament de l'aigua que pugui acumular-se (en cas que aquesta aigua s'hagi d'abocar a la xarxa municipal de sanejament s'haurà de disposar d'un separador d'hidrocarburs).Disposar de miralls per visualitzar millor l'entrada/sortida dels vehicles de l'aparcament, en cas que hi hagi dificultats en aquest aspecte (fins i tot, disposar de semàfors en cas extrem).En els aparcaments està prohibit:L'emmagatzematge (en les places d'aparcament o altres indrets) de qualsevol estri o material combustible, així com de carburants.Tancar les places d'aparcament sense presentar comunicació d'obres amb efectes inmediats a l'ajuntament.Les places compliran la DT-5 de bombers de la generalitat. (enllaç)Convertir una plaça d'aparcament en traster sense autorització de l'ajuntament (en aquest cas, el primer que cal és que la ràtio de places d'aparcament/habitatges ho permeti).Realitzar obertures de ventilació en els trasters, sense preveure garantir la resistència al foc del recinte.Tancar amb clau les portes d'evacuació de manera que impedeixi que siguin fàcilment operables en el sentit d'evacuació.Que les canonades de les instal·lacions de gas travessin la zona d'aparcament, a no ser que en les canonades de gas s'instal·lin baines en tot el seu recorregut per l'aparcament, i a més es protegeixin en l'interior d'un calaix resistent al foc EI 120 [en habitatges d'edificis plurifamiliar amb aparcaments tancats, o en habitatges en filera amb aparcament comunitari tancat].

 • Aparells d'aire acondicionat

  Regulació i informació per a la instal'lació d'aparells d'aire condicionat a establiments. Per instal·lar aparells d'aire condicionat en establiments s'ha de tenir en compte la regulació D.A. 8na. del POUM. Els aparells d'aire condicionat, quan s'instal·len posteriorment a l'obertura de l'establiment (i no formen part, doncs, de les instal·lacions incloses en la llicència o comunicació prèvia d'aquell establiment), s'han de comunicar a l'ajuntament mitjançant: - Comunicació prèvia d'obres efectes immediats. Segons acord de la Junta de Govern Local del 13-04-07, la responsabilitat de les instal·lacions d'aire condicionat que no s'ajustin a les normes del POUM o que no disposin de llicència municipal o que no hagin estat comunicades s'estén també a les empreses instal·ladores i tècnics directors.

 • Aportar documents a un expedient en tràmit

  Aquest tràmit et permet presentar al·legacions i/o interposar recursos administratius, així com aportar algun document en referència a un expedient en tràmit. També donar resposta a un requeriment fet per l'Ajuntament adjuntant-hi les dades o els documents que et demanen.

 • Autorització o revocació de l'autorització per a la notificació electrònica

  Aquest tràmit et permet autoritzar a l'Ajuntament de Cambrils perquè les notificacions es realitzin per mitjans electrònics. També cal que facis aquest tràmit per revocar o modificar les dades de correu electrònic i/o telèfon mòbil facilitades per portar a terme les notificacions. Recorda que les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb l'administració per mitjans electrònics.

 • Autorització per la recollida de pinyes de les zones verdes municipals

  Les persones que desitgin recollir pinyes de les zones verdes municipals, han del tramitar la corresponent llicència de recol·lector de pinyes  de la Generalitat.Amb l'autorització emesa per la Generalitat, es podrà sol·licitar el permís municipal, en cas de no presentar-lo, l'autorització es condicionarà a la seva obtenció.S'exceptuen d'aquestes autoritzacions els edificis municipals que tenen jardins, tals com escoles, i el Parc del Pescador, Pinaret i Nou Cambrils, i el Pi rodó on queda expressament prohibida la recollida.La recol·lecció s'haurà de realitzar amb mitjans manuals o mecànics, de tal manera que no es causin danys als troncs o les branques dels arbres. Queda prohibit l'ús de serres, destrals o similars. S'haurà de deixar a l'arbre un mínim de cinc pinyes, de manera que se'n garanteixi suficientment la reproducció.