Programa Extraordinari i Urgent d´Inspecció de Bars Musicals

Amb la finalitat d´evitar situacions que puguin generar incidents de seguretat per les persones, s´ha considerat realitzar inspeccions als establiments públics de bars musicals per tal de comprovar que les instal·lacions compleixen les determinacions de seguretat de la normativa sectorial que li és d'aplicació, així com de la seva situació administrativa.

Aquestes inspeccions es podran dur a terme a partir d’aquest mes de Desembre de 2023.