Recull no exhaustiu de normativa sectorial i d'intervenció a activitats i instal·lacions diverses.

Règim d'intervenció

 • Ordenança Municipal Reguladora del Règim d'Intervenció de les Activitats i Instal·lacions (OMIAI). Per les no incloses en normativa estatal o autonòmica).
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 18/2020 de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica.

Normativa bàsica aplicació tècnica de les activitats

Ordenances Municipals de l'Ajuntament de Cambrils

 • Ordenança municipal sobre instal·lacions i activitats susceptibles d'emetre fums, gasos, pols, sorolls i vibracions.
 • POUM

Seguretat i prevenció en matèria d'incendis

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març,  pel qual s'aprova el "Codigo Técnico de la Edificación" (CTE).
 • Reial Decret 732/2019, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació aprovat per Reial Decret 314/2003, de 17 de març.

               - Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi (SI).

               - Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (SUA 1-2-3-4-5)-

 • Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el "Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials" (RSCIEI).
 • Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc.
 • Ordre INT-324-2012 ITC Genèriques
 • Ordre INT- 322-2012 ITC RSCIEI
 • Ordre INT-323-2012 ITC DB SI CTE

Pública concurrència

 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, Reglament general de policia i espectacles públics i activitats recreatives.
 • Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Contaminació acústica

 • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
 • Llei 3/2003, de 17 de novembre, del soroll.
 • Reial Decret 1513/2009, de 16 de desembre, d'avaluació i gestió del soroll ambiental.
 • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
 • Ordenança Municipal sobre el soroll i les vibracions.
 • Mapa de capacitat acústica de Cambrils.
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "Código Técnico de la Edificación" (CTE): Document Bàsic de protecció davant el soroll (HR).

Contaminació lluminosa

 • Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
 • Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/201, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
 • Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries AE-01 a EA-07.

Barres arquitectòniques - accessibilitat

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "CódigoTécnico de la Edificación" (CTE): Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (SUA).
 • Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
 • Documents DT-1, DT-2, DT-3, DT-4 i DT-5 de les TAAC (Taules d'accessibilitat a les activitats a Catalunya).

Estalvi energètic i salubritat

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "Código Técnico de la Edificación"(CTE).
 • Reial Decret 732/2019, modificació del  "Código Técnico de la Edificación"(CTE).

               - Document Bàsic d'Estalvi d'energia (HE 4).

               - Document Bàsic qualitat aire interior (HS 3).

Seguretat d'instal·lacions

 • Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" (REBT), així com les Instruccions Tècniques Complementàries del mateix (ITCs).
 • Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios" (RITE), i posteriors modificacions.
 • Reial Decret 178/2021, de 23de març, pel qual es modifica el RD 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual s'aporta el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis.
 • Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG i 01 a 11, en el supòsit que els aparells de cocció funcionen amb gas.
 • Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d'Energia, mines i Seguretat Industrial, amb relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, que afecti a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).
 • Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, i posteriors modificacions.
 • Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.
 • Reial Decret 2085/1995, de 20 d'octubre, reglament d'instal·lacions pretrolíferes.
 • Reial Decret 1523/1999, de 1 de octubre, pel que es modifica el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovades pel Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i les instruccions tècniques complementàries MI-IP03, aprovades pel Reial Decret 1427/197, de 15 de setembre, i MI-IP04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, de 28 de desembre.
 • Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP04 "Instal·lacions per a suministraments a vehícles" i es regulen determinats aspectes de les instal·lacions que regulen alguns aspectes de reglamentació de les instal·lacions petrolíferes.
 • Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Equips a Presió i les seves instruccions complementàries.

PRL

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 • Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de traball.

Legionel·losi

 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció de la legionel·losi.
 • Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitàris per a la prevenció de la legionel·losi.

Autoprotecció

 • Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Piscines i Parcs Aquàtics

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "Código Técnico de la Edificación" (CTE): Document Bàsic de Seguretat davant el risc d'ofegament (SUA 6).
 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
 • Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
 • Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i funcionament de parcs aquàtics.

Abocaments Aigües Residuals

 • Reglament Comarcal regulador del sistema d'abastament d'aigua i clavegueram.
 • Decret 130/2003, de 30 de maig, pel qual s'aprova Reglament dels Serveis Públics de sanejament.
 • Reglament Municipal Regulador de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram.

Emissions a l'atmòsfera

 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de protecció de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
 • Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.
 • Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a les instal·lacions Industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt.
 • Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 • Instrucció tècnica del servei de vigilància i control de l'aire IT-AT 003.
 • Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degut a l'ús de dissolvents en determinades activitats.
 • Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments que es desenvolupen activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

Residus

 • Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.
 • Llei 7/2022, de residus i sòls contaminants per a una economia circular.
 • Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i el criteris estàndard per la declaració de sòls contaminants.

Pirotècnica

 • Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotècnicos y cartuchería.

Emissions radioelèctriques (antenes de telefonia)

 • Real Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric i mesures de protecció sanitàries davant d'emissions radioelèctriques.
 • Ordre CTE/23/2002, de l'11 de gener, pel qual s'estableixen condicions per la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.
 • Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.
 • Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicacions.

Centres de culte

 • Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/200 dels centres de culte.
 • Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centtres de culte.

Comerç amb Degustació

 • Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

Establiment turístic

 • HUTT
 • Decret 75/2020, de 4 d'agost de turisme de Catalunya.