Regulació i informació per a la instal•lació d'aparells d'aire condicionat a establiments

Per instal·lar aparells d'aire condicionat en establiments s'ha de tenir en compte la regulació D.A. 8na. del POUM.

Els aparells d'aire condicionat, quan s'instal·len posteriorment a l'obertura de l'establiment (i no formen part, doncs, de les instal·lacions incloses en la llicència o comunicació prèvia d'aquell establiment), s'han de comunicar a l'ajuntament mitjançant:
 - Comunicació d'obres amb efectes immediats.

AREA DE TRAMITACIÓ

Departament d'activitats

COM ES POT DEMANAR

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Pr realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

TAXA

En el moment de presentar la comunicació es meritarà:

  • La taxa de tramitació: Aquesta taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per serveis urbanístics.
  • L'impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres (ICIO): Aquest impost es troba regulat a l'ordenança fiscal núm. 5.

FORMULARI QUE TROBAREU A PEU DE PÀGINA

Comunicació d'obres efectes immediats.