El departament d'Activitats és el departament competent per inspeccionar les possibles molèsties provocades pels establiments als veïns.

Queixes sobre establiments, activitats i instal·lacions

El departament d'Activitats és també l'encarregat de vetllar perquè aquests desenvolupin correctament les seves activitats; així, doncs, és el departament competent per inspeccionar les possibles molèsties provocades pels establiments als veïns. 

Les molèsties s'han de notificar a l'Ajuntament per escrit. S'han de descriure les molèsties que es pateixen de la manera més clara i precisa possible, indicant: 
- establiment que les provoca
- tipus (sorolls, vibracions, fums, olors, etc.)
- hores en què es produeixen 
- qualsevol altra dada que creieu convenient.

Caldrà també indicar clarament una persona i un telèfon de contacte, per tal que es puguin  comprovar in situ les molèsties.

En cas que les molèsties es produeixin exclusivament en hores nocturnes, és recomanable també trucar a la Policia Local per tal que puguin constatar-les i recollir-les en un informe.

Les denúncies per queixes sobre establiments segueixen una tramitació reglada, de la qual el denunciant n'és convenientment informat.