El departament d'Activitats és el departament competent per inspeccionar les possibles molèsties provocades pels establiments als veïns.

Queixes sobre establiments, activitats i instal·lacions

El departament d'Activitats és també l'encarregat de vetllar perquè aquests desenvolupin correctament les seves activitats; així, doncs, és el departament competent per inspeccionar les possibles molèsties provocades pels establiments als veïns. 

Les molèsties s'han de notificar a l'Ajuntament per escrit mitjançant una instància genèrica.

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

S'han de descriure les molèsties que es pateixen de la manera més clara i precisa possible, indicant: 


- establiment que les provoca
- tipus (sorolls, vibracions, fums, olors, etc.)
- hores en què es produeixen 
- qualsevol altra dada que creieu convenient.

Caldrà també indicar clarament una persona i un telèfon de contacte, per tal que es puguin  comprovar in situ les molèsties.

En cas que les molèsties es produeixin exclusivament en hores nocturnes, és recomanable també trucar a la Policia Local per tal que puguin constatar-les i recollir-les en un informe.

Les denúncies per queixes sobre establiments segueixen una tramitació reglada, de la qual el denunciant n'és convenientment informat.