Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica de les incloses a l’Annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

ÀREA DE TRAMITACIÓ

Departament d'activitats.

QUI HO POT DEMANAR?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix local o establiment, o el seu representant legal.  En aquest cas l’Administració podrà requerir-li que acrediti la representació amb la qual actua.

COM ES POT DEMANAR?

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. Si no disposeu de certificat electrònic, pots sol·licitar gratuïtament un certificat personal al web de l'IdCat Mòbil Certificat IDCAT Mòbil Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç Instància genèrica.

TERMINI

La comunicació es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per a dur-la a terme, les quals hauran d’haver estat executades de conformitat amb la corresponent llicència o comunicació d’obres.

REQUISITS PRÈVIS

 • L’activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic.
 • El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb els requisits establerts en la normativa sectorial.
 • La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d’obres.
 • El rètol caldrà que compleixi allò que determina l’art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política   lingüística, que diu : “La senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix .../... dels establiments   oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català”.

 TAXA

L’import de la taxa es troba regulat a l’Ordenança fiscal núm. 9.  Es practicarà d’ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

NORMATIVA

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Comunicació prèvia d’obertura d’activitat ambiental segons model normalitzat.
 • Projecte tècnic.
 • Certificació tècnica segons model normalitzat.
 • Declaració responsable tècnic/a.

FORMULARIS QUE TROBARÀN A PEU DE PÀGINA

 • Comunicació prèvia d’obertura d’activitat ambiental segons model normalitzat.
 • Certificació tècnica segons model normalitzat.
 • Declaració responsable tècnic/a.

 La presentació incompleta de la documentació no habilita per a començar a exercir l’activitat