Aparcament de vehicles en soterranis, locals tancats o a l'aire lliure, tant públics com privats

Informació general

Els aparcaments de superfície > 100 m2 i < a 500 m2, estan considerats activitat econòmica per la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (art. 4 Llei 18/2020).

Han de presentar comunicació prèvia, projecte tècnic i certificació tècnica.

Els aparcaments de superfície construïda igual o superior a 500 m² estan considerats instal·lacions amb incidència ambiental baixa (Llei 20/2009, annex III). Han de presentar comunicació prèvia, projecte tècnic i certificació tècnica. També han de sol·licitar informe previ d'incendis i aportar acta en els supòsits que s'indiquen a la Llei 3/2010.

Quan cal informe previ en matèria d'incendis?

  • Aparcaments > 750 m² i situats sota un edifici
  • Aparcaments > 2.000 m²
  • Aparcaments de 2 o més plantes sota rasant

 

Recomanacions a les Comunitats de Propietaris sobre aparcament d'ús privat

Es recomanable que les comunitats disposin sempre d’una còpia del projecte tècnic i, en general, de tota la documentació tècnica que ha servit per tramitar la llicència o comunicació, així com dels certificats finals dels tècnics i empreses que han intervingut en la seva instal·lació i posada en funcionament.

Els aparcaments requereixen d'un d’acurat manteniment de les seves instal·lacions, tals com:

- Instal·lació elèctrica.

- Mitjans de protecció contra incendis (extintors, boques d’aigua, etc).

- Sistema de detecció de fums/incendis -si és el cas.

- Sistema de ventilació -sobretot si és ventilació forçada (que s’ha de desconnectar automàticament en cas d’incendi).

- Sistema d’extracció de fums en cas d’incendi-si és el cas (que s’ha de connectar automàticament en cas d’incendi).

- Enllumenat d’emergència.

- Portes i comportes tallafocs, etc...

En els aparcaments cal:

- Disposar en les zones d’accés (escales i rampes): (i) plànol de planta amb la distribució de l’aparcament, amb (a) la instal·lació contra incendis, (b) la situació del quadre general de distribució, protecció i comandament, i (c) una llegenda on s’assenyali el tipus de ventilació existent per a l’evacuació dels fums generats per un incendi; (ii) plànol dels recorreguts d’evacuació, amb un directori de telèfons dels serveis d’emergència.

- Disposar en la rampa d’accés: (i) rètol indicant l’alçada màxima dels vehicles que hi poden entrar; (ii) qualsevol altra informació relativa a la circulació dels vehicles per dins de l’aparcament.

- Senyalitzar els recorreguts d’evacuació.

- Senyalitzar amb pictogrames de “no sortida” les portes que no són d’evacuació.

- Que les portes talla focs estiguin sempre tancades.

- Que el sostre estigui protegit amb un gruix de guix o altre element que garenteixi la resistència al foc.

- Que hi hagi un hidrant a menys de 100 mts de qualsevol punt de la façana - disposar d’un sistema per a l’esgotament de l’aigua que pugui acumular-se (en cas que aquesta aigua s’hagi d’abocar a la xarxa municipal de sanejament s’haurà de disposar d’un separador d’hidrocarburs).

- Disposar de miralls per visualitzar millor l’entrada/sortida dels vehicles de l’aparcament, en cas que hi hagi dificultats en aquest aspecte (fins i tot, disposar de semàfors en cas extrem).

En els aparcaments està prohibit:

- L’emmagatzematge (en les places d’aparcament o altres indrets) de qualsevol estri o material combustible, així com de carburants.

-Tancar les places d’aparcament sense presentar comunicació d'obres amb efectes inmediats a l’ajuntament.

- Les places compliran la DT-5 de bombers de la generalitat. (enllaç)

- Convertir una plaça d’aparcament en traster sense autorització de l’ajuntament (en aquest cas, el primer que cal és que la ràtio de “places d’aparcament/habitatges” ho permeti).

- Realitzar obertures de ventilació en els trasters, sense preveure garantir la resistència al foc del recinte.

- Tancar amb clau les portes d’evacuació de manera que impedeixi que siguin fàcilment operables en el sentit d’evacuació.

  • Que les canonades de les instal·lacions de gas travessin la zona d’aparcament, a no ser que en les canonades de gas s’instal·lin baines en tot el seu recorregut per l’aparcament, i a més es protegeixin en l’interior d’un calaix resistent al foc EI 120 [en habitatges d’edificis plurifamiliar amb aparcaments tancats, o en habitatges en filera amb aparcament comunitari tancat]

Qui ho pot demanar

La empresa/Comunitat de Propietaris.

Taxa

La que estableixi l'ordenança fiscal número 9.

Normativa

Llei 18/2020 de facilitació de la llei econòmica.

Llei 20/2009, (annex III).