És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement a l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava a exercir l'activitat. Serveix per acreditar davant de l'Ajuntament la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia vigents. En les activitats d'espectacles i recreatives no es pot fer aquesta transmissió quan l'activitat sigui objecte d'un expedient sancionador, de mesures provisionals o qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats. Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es robi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma. Pel canvi de titularitat d'activitats innòcues subjectes a la Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats.

ÀREA TRAMITADORA

Departament d'activitats.

QUI HO POT DEMANAR

La persona o empresa que serà la nova titular.

COM ES POT DEMANAR

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. Mòbil

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç Instància genèrica.

QUAN ES POT DEMANAR

Durant tot l'any.

TERMINI

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

REQUISITS PREVIS

  • El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
  • Les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular.
  • Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que se'n mantindrà el seu compliment durant el seu exercici.
  • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s'adjunta, i que s'està obligat a presentar qualsevol variació que pugui produir-se.
  • Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que responen de l'activitat, a nom del nou titular.
  • Que l'activiat manté els requisits i les condicions de funcionament corresponents al seu títol d'habilitació i em subrogo en els drets i obligacions administratives que es deriven.
  • Que l'activitat és conforme amb el règim urbanístic del sòl.
  • Activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, l'activitat existent no haura de tenir requeriments pendents.

TAXA

L'import de la taxa es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d'ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

NORMATIVA

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats

FORMULARIS QUE TROBARÀN A PEU DE PÀGINA

  • Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats.