Altres pàgines web municipals

A continuació trobarà les diferents webs titularitat de l'ajuntament de Cambrils, o dels seus organismes autònoms, organitzades segons la seva finalitat.

Informació administrativa

Adreça Descripció
https://seu.cambrils.cat

Seu electrònica de l'ajuntament de Cambrils. Conté la normativa municipal.

https://tramits.cambrils.cat Carpeta electrònica de tràmits. 
https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp Catàleg de tràmits de l'ajuntament: presentació d'instàncies i sol·licituds.

https://mapes.cambrils.cat/geoportal/

Portal Urbanístic de l'ajuntament de Cambrils: informacions urbanístiques i cartogràfiques com la referència cadastral, les dades de les parcel·les, les classificacions i qualificacions del sòl per saber què s’hi pot construir, els sectors de planejament, el cadastre, la normativa urbanística corresponent o el catàleg de patrimoni. A més, també es pot generar una fitxa informativa resum de l’emplaçament.

Visor refugis climàtics

Visor de refugis climàtics.

Departaments municipals:

Adreça Descripció
https://www.joventutcambrils.cat/ca/ Joventut de l'ajuntament de Cambrils
https://cambrils-turisme.com/ Turisme de Cambrils
https://www.radiocambrils.cat/ Ràdio municipal de Cambrils. La podeu escoltar a la 90.0 de l'FM o des de la web.

Activitats, festivals i fires

Adreça Descripció
https://firacambrils.com/ Web de la Fira Multisectorial de Cambrils
https://festivaldecambrils.com/ Festival Internacional de Música de Cambrils