Establiments de la ciutat on es desenvolupen activitats comercials, industrials o de lleure.

Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica diferent de les incloses als Annexos de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i de les activitats recreatives ordinàries, i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Àrea tramitadora: Departament d’Activitats.

Qui la pot presentar: La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix local o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas l’Administració podrà requerir-li que acrediti la representació amb la qual actua.

Termini: La comunicació es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per a dur-la a terme, les quals hauran d’haver estat executades de conformitat amb la corresponent llicència o comunicació d’obres.

Requisits previs:

 • L’activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic.
 • El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb els requisits establerts en la normativa sectorial.
 • La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d’obres.
 • El rètol caldrà que compleixi allò que determina l’art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que diu : “La senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix .../... dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català”.

 

Taxa: L’import de la taxa es troba regulat a l’Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d’ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

Documentació a presentar:

 • Comunicació prèvia d’inici d’activitat OMIAI, segons model normalitzat.
 • Projecte tècnic i certificació tècnica segons model normalitzat.
 • Declaració responsable tècnic/a.
 • Plànol de planta, de secció, de façana i d’emplaçament (per aquelles activitats considerades innòcues)*.
 • Justificant idoneïtat i vigència dels extintors *.
 • Qüestionari descriptiu de l’activitat segons model normalitzat*.
 • Memòria sanitària en algunes activitats*.

(L’Annex A de l’OMIAI, Ordenança municipal reguladora del règim d’intervenció administrativa de les activitats i instal.lacions, determinen quines activitats han de presentar Projecte tècnic i certificació i quines han de presentar solament la documentació indicada amb *).

Formularis:

 • Comunicació prèvia d’inici d’activitat OMIAI, segons model normalitzat.
 • Certificació tècnica segons model normalitzat.
 • Declaració responsable tècnic/a.
 • Qüestionari descriptiu de l’activitat segons model normalitzat.

 

La presentació incompleta de la documentació no habilita per a començar a exercir l’activitat

Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica de les incloses a l’Annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

ÀREA DE TRAMITACIÓ

Departament d'activitats.

QUI HO POT DEMANAR?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix local o establiment, o el seu representant legal.  En aquest cas l’Administració podrà requerir-li que acrediti la representació amb la qual actua.

COM ES POT DEMANAR?

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. Si no disposeu de certificat electrònic, pots sol·licitar gratuïtament un certificat personal al web de l'IdCat Mòbil Certificat IDCAT Mòbil Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç Instància genèrica.

TERMINI

La comunicació es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per a dur-la a terme, les quals hauran d’haver estat executades de conformitat amb la corresponent llicència o comunicació d’obres.

REQUISITS PRÈVIS

 • L’activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic.
 • El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb els requisits establerts en la normativa sectorial.
 • La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d’obres.
 • El rètol caldrà que compleixi allò que determina l’art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política   lingüística, que diu : “La senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix .../... dels establiments   oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català”.

 TAXA

L’import de la taxa es troba regulat a l’Ordenança fiscal núm. 9.  Es practicarà d’ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

NORMATIVA

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Comunicació prèvia d’obertura d’activitat ambiental segons model normalitzat.
 • Projecte tècnic.
 • Certificació tècnica segons model normalitzat.
 • Declaració responsable tècnic/a.

FORMULARIS QUE TROBARÀN A PEU DE PÀGINA

 • Comunicació prèvia d’obertura d’activitat ambiental segons model normalitzat.
 • Certificació tècnica segons model normalitzat.
 • Declaració responsable tècnic/a.

 La presentació incompleta de la documentació no habilita per a començar a exercir l’activitat

 

 

  Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica de les incloses a l’Annex de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

  QUI HO POT DEMANAR

   La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix local o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas l’Administració podrà requerir-li que acrediti la representació amb la qual actua.

  COM ES POT DEMANAR

  TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. Mòbil

  Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç Instància genèrica.

  QUAN ES POT DEMANAR

  Durant tot l'any.

  TERMINI

  La comunicació es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per a dur-la a terme, les quals hauran d’haver estat executades de conformitat amb la corresponent llicència o comunicació d’obres.

  REQUISITS PREVIS

  - L’activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic.

  - El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb els requisits establerts en la normativa sectorial.

  - La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d’obres.

  - El rètol caldrà que compleixi allò que determina l’art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que diu : “La senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix .../... dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català”.

  TAXA

  L’import de la taxa es troba regulat a l’Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d’ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

  NORMATIVA

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  - Comunicació prèvia d’inici d’activitat segons model normalitzat.

  - Certificació tècnica segons model normalitzat per Canal Empresa.

  (L’art 32 i l’Annex de la Llei 18/2020 determinen quines activitats han de presentar Projecte tècnic i certificació i quines han de presentar solament certificació).

  FORMULARIS QUE TROBARÀN A PEU DE PÀGINA

  - Comunicació prèvia d’inici d’activitat segons model normalitzat.

  - Certificació tècnica segons model normalitzat per Canal Empresa.

  - Declaració Responsable Sanitària en els casos d'establiments inclosos al RD19/2011, (Restauració i comerços alimentàris).

  - Declaració Responsable Sanitària en els casos d'establiments com a centres de tatuatges i micropigmentació.

   

  La presentació incompleta de la documentació no habilita per a començar a exercir l’activitat.

   És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

   ÀREA QUE TRAMITA

   Departament d'activitats

   QUI HO POT DEMANAR

   La persona física o jurídica que vol dur a terme qualsevol modificació de les característiques o del funcinament d'una activitat o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

   COM ES POT DEMANAR

   TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Pr realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

   Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

   INFORMACIÓ ADICIONAL

   Es considera modificació no substancial  les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció. Estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials d'acord amb el què disposa el Codi tècnic de l'edificació i quan d'acord amb la normativa de prevenció i seguretat en matèria d'incendis (Llei 3/2010) siguin considerades modificacions no significatives (art. 4).

   En aquests casos, caldrà sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia del conjunt de tota l'activitat.

   Els titulars de les activitats hauran de consultar el Codi tècnic de l'edificació per tal de saber si les modificacions que es volen realitzar són considerades substancials o no substancials.

   Modificació no substancial d'espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia: La persona organitzadora o titular de l'establiment ha de formalitzar comunicació prèvia de la modificació a l'Ajuntament que ha atorgat la llicència o davant del qual ha presentat la comunicació prèvia, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment.

   En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l'establiment, per tal d'incloure-hi nous espectacles o activitats recreatives, estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.

   TAXA

   L'import de la taxa es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d'ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

   FORMULARIS DEL TRÀMIT A PEU DE PÀGINA

   • Comunicació prèvia de modificació d'activitat no ambiental.
   • Certificació tècnica segons model normalitzat.

   Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica de les incloses a l’Annex de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

   QUI HO POT DEMANAR

    La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix local o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas l’Administració podrà requerir-li que acrediti la representació amb la qual actua.

   COM ES POT DEMANAR?

   TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. Mòbil

   Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç Instància genèrica.

   QUAN ES POT DEMANAR

   Durant tot l'any.

   TERMINI

   La comunicació es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per a dur-la a terme, les quals hauran d’haver estat executades de conformitat amb la corresponent llicència o comunicació d’obres.

   REQUISITS PREVIS

   - L’activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic.

   - El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb els requisits establerts en la normativa sectorial.

   - La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d’obres.

   - El rètol caldrà que compleixi allò que determina l’art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que diu : “La senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix .../... dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català”.

   TAXA

   L’import de la taxa es troba regulat a l’Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d’ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

   NORMATIVA 

   DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

   - Comunicació prèvia d’inici d’activitat segons model normalitzat.

   - Certificació tècnica segons model normalitzat per Canal Empresa.

   (L’art 32 i l’Annex de la Llei 18/2020 determinen quines activitats han de presentar Projecte tècnic i certificació i quines han de presentar solament certificació).

   - Projecte tècnic detallat que descrigui les característiques de l'establiment i la seva adaptació a la normativa, en format electrònic i signat digitalment per un tècnic competent.

   FORMULARIS QUE TROBARÀN A PEU DE PÀGINA

   - Comunicació prèvia d’inici d’activitat segons model normalitzat.

   - Certificació tècnica segons model normalitzat per Canal Empresa.

   - Declaració Responsable Sanitària en els casos d'establiments inclosos al RD19/2011, (Restauració i comerços alimentàris).

   - Declaració Responsable Sanitària en els casos d'establiments com a centres de tatuatges i micropigmentació.

    

   La presentació incompleta de la documentació no habilita per a començar a exercir l’activitat.

   És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement a l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava a exercir l'activitat. Serveix per acreditar davant de l'Ajuntament la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia vigents. En les activitats d'espectacles i recreatives no es pot fer aquesta transmissió quan l'activitat sigui objecte d'un expedient sancionador, de mesures provisionals o qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats. Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es robi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma. Pel canvi de titularitat d'activitats innòcues subjectes a la Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats.

   ÀREA TRAMITADORA

   Departament d'activitats.

   QUI HO POT DEMANAR

   La persona o empresa que serà la nova titular.

   COM ES POT DEMANAR

   TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. Mòbil

   Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç Instància genèrica.

   QUAN ES POT DEMANAR

   Durant tot l'any.

   TERMINI

   La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

   REQUISITS PREVIS

   • El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
   • Les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular.
   • Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que se'n mantindrà el seu compliment durant el seu exercici.
   • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s'adjunta, i que s'està obligat a presentar qualsevol variació que pugui produir-se.
   • Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que responen de l'activitat, a nom del nou titular.
   • Que l'activiat manté els requisits i les condicions de funcionament corresponents al seu títol d'habilitació i em subrogo en els drets i obligacions administratives que es deriven.
   • Que l'activitat és conforme amb el règim urbanístic del sòl.
   • Activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, l'activitat existent no haura de tenir requeriments pendents.

   TAXA

   L'import de la taxa es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d'ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

   NORMATIVA

   DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

   Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats

   FORMULARIS QUE TROBARÀN A PEU DE PÀGINA

   • Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats.

   Llicències i comunicacions que autoritzen l'obertura dels establiments de la ciutat on es desenvolupen activitats comercials, industrials o de lleure. Aquí podreu obtenir la informació sobre els requisits establerts per les Ordenances municipals i el marc legal vigent que s'haurà d'acreditar per obtenir aquestes llicències.

   El Departament d'Activitats depèn de la regidoria d'Urbanisme. 

   Les nostres dependències es troben al costat de Secretaria, a la primera planta de l'edifici de l'ajuntament.

   • Telèfon directe 977.794.559 
   • Extensions 3044, 3048, 3047 i 3047
   • Telèfon (centraleta de l'ajuntament): 977.794.579
   • Email: activitats@cambrils.org
   • Adreça ajuntament: Plaça de l'Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS


   Horari d'atenció al públic: de 8:30h a 14:00h (dilluns a divendres).

   Presentació d'instàncies/documentació: presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana o per registre telemàtic.

   Visites amb els tècnics del departament: demaneu hora.

   Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions (OMIAI)

   application/pdf OMIAI_2a-modificaci_.pdf — 668.7 KB

   Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

   application/pdf decret-112-2010-reglament-epar.pdf — 1.0 MB

   Consulta prèvia de classificació d'activitat

   És el procediment a través del qual les persones, empreses o professionals que tinguin dubtes sobre la classificació d'una activitat, i sobre la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació, poden demanar a l'Ajuntament l'emissió d'un informe previ on es resolguin aquests dubtes.

   Caldrà descriure l'activitat, indicar el seu emplaçament i aportar les dades que siguin més significatives en una memòria descriptiva, un avantprojecte o un estudi previ.

   COM ES POT DEMANAR

   Telemàticament des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

   Podeu fer la sol·licitud amb el formulari que trobareu aquí.

   QUI LA POT DEMANAR

   Qualsevol persona, directament o bé un representant autoritzat o autoritzada.

   ÀREA QUE TRAMITA

   Departament d'activitats

   QUAN ES POT DEMANAR

   Durant tot l'any.

   TAXA 

   Gratuït

   En aquest apartat trobareu informació relacionada amb la declaració responsable en matèria de salut alimentària.

   Declaració responsable en matèria de salut alimentària (tràmit municipal)

   És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

   S'aplica als establiments, empreses alimentàries que manipulin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

   QUI HO POT DEMANAR

   Les persones físiques o jurídiques que volen obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

   COM ES POT DEMANAR

   TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit en línia és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. 

   QUAN ES POT DEMANAR

   S'ha de presentar abans de l'inici de l'activitat si l'establiment està subjecte a llicència, juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l'establiment si està subjecte a algun d'aquests règims.

   Trobareu  tota la informació i els formularis al següent enllaç del departament municipal de Salut Pùblica.

   TAXA

   Segons Ordenança Fiscal.

   En aquest apartat trobareu informació relacionada amb: a.- Llicència ambiental; b.- Llicència establiments fixos d'espectacles o activitats recreatives; c.- Altres llicències sectorials; d.- Autorització ambiental i e.- Adequació ambiental

   Es sotmeten a aquest règim els establiment on es duen a terme activitts incloses al Decret 112/201, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives que es subjecten a llicència per aquest mateix Decret.

   Àrea tramitadora

   Departament d'activitats

   Qui la pot presentar

   La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitts en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

   Com es pot demanar

   TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Pr realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

   Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

   Taxa

   La taxa que estableixe l'ordenança fiscal mitjançant els mitjans de pagament que s'estableixi en la mateixa ordenança.

   Normativa

   Els espectacles públics i les activitats recreatives ordinàries que estan sotmeses al règim de llicència municipal són les següents:

   1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
   2. Discoteques.
   3. Sales de ball.
   4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
   5. Sales de festes amb espectacle.
   6. Discoteques de joventut.
   7. Establiments on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
   • Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
   • Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

   Les modificacions substancials d'un establiment o activitats ja autoritzades també estaran subjectes a aquesta llicència i, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o a les parts que es modifiquen.

   També s'ha de tenir present que els espectacles públics i les activitats recreatives incloses als annexos de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, hauran de sol·licitar l'informe previ del Servei de Prevenció d'Incendis.

   Documentació a aportar

   • El model d'instància que heu de fer servir
   • Una declaració del tècnic en cas de no presentar visat el projecte tècnic
   • Certificat tècnic d'adequació
   • Una guia per elaborar el projecte tècnic
   • Una guia per elaborar una memòria ambiental
   • Una guia per elaborar una memòria sanitària
   • El text de l'Annex 10 del Decret 176/2009 (reglament de protecció contra la contaminació acústica), com a guia per elaborar un estudi acústic
   • Dues guies de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments per elaborar una memòria de prevenció i protecció contra incendis (establiments sotmesos a la CTE i/o al RSCIEI)
   • Sol·licitud de control inicial

    

    S'ha de sol·licitar llicència ambiental per a les activitats incloses en l'Annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

    La tramitació d'aquestes autoritzacions es recull en el Títol III de la Llei 20/2009 esmentada (també la documentació necessària).

    Podeu consultar la normativa sanitària al Departament de Salut d'aquest ajuntament.

    Podeu descarregar la documentació relacionada a la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils:

    • model d'instància que heu de fer servir
    • certificat tècnic d'adequació
    • declaració responsabilitat civil del tècnic en cas de projecte no visat

     

    Cal que consulteu els annexos de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i sol·licitar l'informe previ en el cas d'activitats incloses en aquells annexos. Podeu veure més informació sobre el tràmit aquí.

    Autoritzacions ambientals i autoritzacions substantives amb avaluació d'impacte ambiental

    S'ha de sol·licitar autorització ambiental amb avaluació d'impacte ambiental per a les activitats incloses en l'Annex I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

    S'ha de sol·licitar autorització substantiva amb declaració d'impacte ambiental per a les activitats incloses en l'Annex I.3 de la Llei 20/2009.

    La tramitació d'aquestes autoritzacions es recull en el títol II de la Llei 20/2009 esmentada, també la documentació necessària.

    Les sol·licituds es presenten a l'organisme responsable de la Generalitat de Catalunya.

    Adequacions ambientals

    Segons la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, les activitats existents amb incidència ambiental que no disposen de la corresponent llicència s'han d'adequar a les determinacions de la llei 3/1998.

    Què vol dir adequació
    - Des del punt de vista formal: que s'han de substituir les llicències de caràcter sectorial que emparaven l'exercici de les activitats per una llicència ambiental de caràcter integrat.
    - Des del punt de vista material: que les instal·lacions s'han de sotmetre a una avaluació ambiental de caràcter general que demostri que compleixen la legislació ambiental. 

    Què s'ha d'adequar
    Les activitats classificades en l'Annex II de la Llei 20/2009 que ja eren existents en el moment d'entrada en vigor de la Llei 3/1998 (30 de juny de 1999) i que no disposen de llicència ambiental.

    La tramitació de les adequacions ambientals es recull als articles 4 i 5 del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004.

    Segons l'art. 24 de la Llei 17/2007 (de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres), les activitats classificades en l'Annex II només s'han de sotmetre al procés d'adequació si no disposen d'una llicència municipal per a desenvolupar llur activitat actual.

    Cal presentar presentar el formulari que trobarà a peu de pàgina

    Llicència municipal d'establiments oberts al públic en règim especial

    Què és?

    Els establiments oberts al públic en règim especial són aquells  amb horari especial i que es caracteritzen pelfet de poder romandre oberts al llarg del dia, preveient 2 hores de tancament obligatori cada 224 hores per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació.

    Per poder-los obrir al públic han d'obtenir la Llicència municipal d'establiments oberts al públic en règim especial amb una sèrie de singularitats.

    Aquesta llicència l'atorguen, amb informe vinculant previ de la Generalitat, els ajuntaments de més de 50.000 habitants. També podran atorgar-la els ajuntaments de menor població que així ho tinguin delegat de la Generalitat de Catalunya. En la resta de municipis el règim d'intervenció serà l'autorització de la Generalitat, prèvia conformitat de l'ajuntament afectat.

    La sol·licitud de la llicència ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat.

    Normativa aplicable:

    Segons la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels expectacles públics i les activitats recreaives i el Decret 112/2010. de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, algunes activitats es consideren de caràcter extraordinari.

    Segons l'aart. 42.1 de la Llei 11/2009, es cosideren en quest grup les següents activitats:

    • Els espectacles públics i les activitats recreatives que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es preten fer.
    • Els espectacles públics i les activitats recreatives que es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, to i no tenir la condició d'establiment obert al públic amb llicencia o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dr-hi a terme els espectacles o les activitats.

    Segons l'article 108.2 del Decret 112/2010:

    En els termes que estableix l'article següent, requereixen llicència o autorització els espectacles públiics i les activitats de caràcer exyraordinari que no estan inclosos dins la llicència, autorització o comunicació prèvia d'un establiment o espai obert al públic, per incórrer en algna de les circumstàncies següents:

    1. Tenir lloc en un espai obert al públic.
    2. Tenir lloc en algun tipus d'establiment que, tot i no tenir la condició d'establiments obderts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.
    3. Tenir lloc en algun tipus d'establiment que disposi de llicència o autorització diferent de l'espectacle o l'activitat recreativa que es vulgui realitzar, o diferent de les previstes en aquest Reglament.

    Àrea tramitadora

    Departament d'activitats

    Qui ho pot demanar

    La persona física o jurídica que vol dur a terme  un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert a públic o el su representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

    Característiques bàsiques del tràmit:

    • Cal aportar la documentació amb un mes d'antel·lació.
    • Existeix un límit de 12 actuacions per any i per un establimetn determinat.
    • La documentació ve indicada per normativa.

    Com es pot demanar

    TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Pr realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

    Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

    Taxa

    L'import de la taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 9. Es practicsarà d'ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment al titular.

    Per a qüestions lingüístiques

    Documentació a aportar

    • Memòria amb declaració responsable

    Formulari a peu de pàgina

    Comprèn els següents informes: a.- Informe previ en matèria d'incendis; b.- Informe de compatibilitat urbanística

    És l'informe que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la llicència o comunicació d'obres, i/o de la llicència o comunicació prèvia d'inici de l'activitat, quan aquesta està considerada de risc important en matèria d'incendis i està inclosa als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

    Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis mitjançant una entitat degudament acreditada i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

    COM ES POT DEMANAR

    Telemàticament des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

    Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç.

    REQUISITS PRÈVIS

    S'ha de presentar l'informe favorable, abans d'efectuar la comunicacó prèvia d'una activitat.

    ÀREA QUE TRAMITA

    Departament d'Activitats de l'Ajuntament.

    TAXA

    L'import de la taxa es troba regulat a l'Ordenança fiscal que correspongui i es practicarà d'ofici a la persona titular.

    DOCUMENTACIÓ A APORTAR

    Adjuntant un projecte tècnic de prevenció i protecció contra incendis, segons Model CTE o RSCIEI i el formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, (en suport informàtic), l'ajuntament tramet la documentació al Servei de Prevenció d'Incendis de la Generalitat de Catalunya per tal que emeti aquell informe.

    Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable i a l'execució de les obres, emparades per la llicència o comunicació d'obres, cal que una entitat col·laboradora de l'Administració faci l'acte de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat favorable.

    NORMATIVA

    Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,infraestructures i edificis.

    IMPRESOS DEL TRÀMIT

    És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriment de l'activitat.

    COM ES POT DEMANAR

    Telemàticament des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que un identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

    Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç.

    QUI HO POT DEMANAR

    La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

    ÀREA QUE TRAMITA

    Departament d'Activitats de l'Ajuntament.

    TAXA

    L'import de la taxa es troba regulat a l'Ordenança fiscal corresponent i és practica d'ofici al titular.

    DOCUMENTACIÓ A APORTAR

    • Sol·licitud informe comptabilitat urbanistica.
    • Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
    • Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves caractarístiques principals amb determinació de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat respecte la disponsibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals. En els casos d'activitats subjetes a la legislació d'accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d'accidents greus, de conformitat amb els llindsars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l'anàlisi quantitatiu del risc,d'acord amb les instruccions dictades per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.
    • Altres documents.

    NORMATIVA

    Comunicacions d'obres: Obres menors, de reforma i interiors a efectuar en locals o edificis destinats a implantar qualsevol activitat sempre que no necessitin projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999). Llicències d'obres: Obres a efectuar en locals o edificis destinats implantar a activitats i que necessiten projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999)

    Obres menors, de reforma i interiors a efectuar en locals o edificis destinats a implantar qualsevol activitat sempre que no necessitin projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999). Queda exclosa d'aquest règim de comunicacó d'obres la comunicció de qualsevol activitat amb incidència ambiental, la qual es regirà per la normativa específica de control i intervenció ambiental.

    ÀREA QUE TRAMITA
    Departament d'activitats.
    QUI HO POT DEMANAR
    Qualsevol persona interessada en iniciar una actuació urbanística complementada en el règim de comunicació d'obres.
    TERMINI DE LA SOL·LICITUD
    L'interessat/ada pot efectuar la comunicació en qualsevol moment.
    En qualsevol cas, s'ha de tenir en compte que aquestes obres s'hauran d'iniciar com a màxim en el termini de dos mesos des de la seva presentació a l'Ajuntament i que s'hauran d'acabar en el termini definit en el projecte tècnic, que en cap cas haurà de superar com a màxim l'any.
    COM ES POT DEMANAR
    TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.
    Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.
    TAXA

    En el moment de presentar la comunicació es meritarà:

    • La taxa de tramitació: Aquesta taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per serveis urbanístics.
    • L'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO): Aquest impost es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 5.

    DOCUMENTACIÓ A APORTAR

    • Formulari de comunicació d'obres.
    • Declaració de conformitat amb la normativa urbanística corresponent.
    • Memòria valorada o projecte tècnic que inclogui el pressupost. Si no cal documentació tècnica s'haurà d'aportar el pressupost.
    • Documentació de compromís de la correcta gestió dels residus signat amb un gestor de residus autoritzat.
    • Plànols.
    • Full d'assumeix tècnic (si cal documentació tècnica).
    • Altra documentació que es consideri necessària.

    INFORMACIÓ ADICIONAL

    Les obres menors, de reforma i interiors, a efectuar en locals o edificis destinats a implantars activitats o instal·lacions, només precisen de comunicació d'obres.

    Necessiten projecte tècnic les obres següents:

    1. Obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació, quan alteren la configuració arquitectònica dels edificis (art. 2.2 LOE)
    2. Altres supòsits (previstos a l'art. 33.2 Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) d'implantació d'obres o d'ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:
    • els fonaments o els elements estructurals
    • el volum o les superfícies construïdes
    • el nombre d'establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent

    Quan les obres a efectuar tinguin la consideració d'obres majors i per tant precisin de projecte tècnic, quedaran subjectes a l'obtenció de llicència d'obres majors.

    Es podran començar les obres quan s'hagi presentat la comunicació amb la documentació preceptiva i s'hagi fet efectiva la taxa i l'impost. 

    NORMATIVA

    Ordenança municipsl reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions Omiai, (art. 11 i 13).

    Decret 64/2014, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanistica.

    A l'art. 187.bis del Text refós de la Llei d'urbanisme.

    Decret Legislatiu 1/2010, modificats per la Llei 16/2015, de simplificació administrativa.

    FORMULARI QUE TROBAREU A PEU DE PAGINA

    Comunicació  d'obres efectes immediats.

    Obres a efectuar en locals o edificis destinats a activitats i que necessiten projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999). Ès l'autorització que dona l'administració municipal per a l'execució d'obres amb el grau més elevat de complexitat.

    ÀREA QUE TRAMITA
    Departament d'activitats.
    QUI HO POT DEMANAR
    Tothom que desitgi fer una obra
    TERMINI DE LA SOL·LICITUD

    La persona interessada haurà de sol·licitar la llicència d'obres i espera a rebre la notificació de l'autorització municipal per tal de poder iniciar-les. 

    COM ES POT DEMANAR

    TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

    Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

    DOCUMENTACIÓ A APORTAR

    Necessiten projecte tècnic les obres, següents:

    • Obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació, quan alteren la configuració arquitectònica dels edificis (art. 2.2 LOE).
    • Altres supòsits (previstos a l'art. 33.2, Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) d'implantació d'obres o d'ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:

            - els fonaments o els elements estructurals.

            - el volum o les superfícies construïdes.

           - el nombre d'establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu                            independent.

    Cal sol·licitar la llicència utilitzant el formulari  sol·licitud llicència d'obres majors que trobareu al peu de pàgina.

    Cal adjuntar a cada sol·licitud la documentació administrativa i la documentació tècnica que allí s'indiquen.

    Només es podran començar les obres quan s'hagi obtingut la corresponent llicència.

    TAXA

    En el moment de presentar la sol·licitud es meritarà:

    • la taxa de tramitació de la llicència. Aquesta taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa de prestació de serveis urbanístics.
    • l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Aquest impost es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 5.

    En el moment de l'atorgament de la llicència es meritaran les següents fiances:

    • fiança per assegurar la correcta gestió dels residus de la construcció, en el cas d'obres majors.
    • fiança per assegurar la correcta reposició del serveis urbanístics, en el cas d'obres majors i d'aquelles obres menors que de forma motivada s'estimi que poden produir risc de danys o deteriorament als serveis públics.

    Es podrà demanar la devolució de les fiances un cop acabada l'obra; l'ajuntament comprovarà que no s'ha afectat cap bé públic, així com si la justificació documental de la gestió dels residus que presenti l'interessat és correcte.

    NORMATIVA GENERAL

    LEGISLACIÓ ESPECÍFICA

    La Finestreta Única Empresarial (FUE), el punt de referència únic de les empreses, emprenedors i intermediaris en la seva relació amb l'administració Es basa en un model de relació integrat d'atenció que permet a l'empresariat poder realitzar les seves gestions administratives i tràmits, independentment de qui en sigui l'ens responsable.

    Disposicions específiques de les activitats de degustació

    Art. 70 de l'OMIAI (modificat per l'art. 11 de la Llei 8/2017 de comerç, serveis i fires)

    Del concepte i requisits de les activitats de degustació

    L’activitat de degustació serà aquella que consisteixi en el consum en el propi establiment, de productes que es comercialitzen en un comerç essencialment alimentari, acompanyat o no de begudes (no de alta graduació), i que reuneixi els següents requisits:

    1. La superfície destinada a degustació no podrà ser superior al 30 % de la superfície de venda de l’establiment, i com a màxim de 24 m². Si es fa ocupació per degustació a terrassa exterior, la superfície ocupada a l’exterior s’ha d’incloure en el 30 % o els 24 m².
    2. Es diferenciarà la zona de degustació amb un element fix.
    3. Els establiments no podran disposar d’aparells destinats a la cocció, fregits, etc. dels aliment comercialitzats, llevat de les activitats classificades en l’epígraf 561 de la LFAE (elaboració de productes per a l’alimentació humana, inclou: pollastres a l’ast, fregits, elaboració de pastissos, elaboració i venda de menjars cuinats o precuinats, etc.)

     

    Altres requisits per activitats de degustació

    1. Les instal·lacions compliran la normativa de salut alimentària sectorial.

    2. La zona d’elaboració serà exclusiva i disposarà com a mínim de:

    - Rentamans d’accionament no manual amb aigua calenta (ACS)

    - Dispensador de tovalloletes d’un sol ús.

    - Rentavaixelles

    - Altres a determinar

    3. S’haurà de disposar d’un bany per als clients que complirà amb les condicions següents:

    - Accés directe des de la zona d’ús públic.

    - Vestíbul previ

    - Cambra higiènica usable de les característiques que estableix el document TAAC DT-3.

    Actual règim d’intervenció

    - Comerç amb degustació: epígraf 471 LFAE (comerç detall establiments no especialitzats: supermercats amb productes alimentaria) i 472 LFAE (comerç detall aliments, begudes i tabac)

    - Elaboració de menjars preparats + comerç amb degustació: epígrafs 561 + 472 LFAE (restaurants i establiments de menjars)

    El cessament de l'activitat d'un establiment s'ha de comunicar a l'Ajuntament per escrit (adjuntant -si es disposa- la baixa de l'IAE), preferentment per part del titular cessant, i indicant la data de cessament. És recomanable fer-ho també en el cas d'un traspàs de l'establiment a un nou titular (en aquest cas, indicant-ho expressament). S'han de retirar els rètols comercials, banderoles, etc. existents a la façana de l'establiment.

    ÀREA TRAMITADORA

    Departament d'Activitats.

    QUI HO POT DEMANAR

     Preferentment per part del titular cessat, o en el seu defecte el propietari del estasbliment. 

    TERMINI DE SOL·LICITUD

    La comunicació s'ha de fer quan es produeix el fet efectiu de cessament de l'activitat afectada o bé quan desapareix la causa que motivava l'afectació. A partir d'aquest moment, la instal·lació, centre o activitat queda exempt de els obligacions que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març.

    NORMATIVA

    Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

    Propietaris establiments: 

    El desenvolupament d'una activitat en un local comporta una taxa pel concepte de recollida d'escombraries molt superior a la que correspon per a local sense activitat.
    Com sigui que el rebut de la taxa d'escombraries es merita a nom del propietari del local, seria convenient que aquest informés a l'Ajuntament -per escrit- del cessament de l'activitat i de la finalització del contracte de lloguer del local, (per si no ho fa el llogater), per tal de donar-la de baixa i passar la taxa d'escombraries a local  sense activitat.

    Quan es produeix el cessament d'una activitat s'han de retirar els rètols comercials, banderoles, etc. existents a la façana de l'establiment.

    El cessament definitiu d'una activitat dóna dret a sol·licitar la devolució de la part de la quota de la taxa d'escombraries corresponent als trimestres naturals en els quals no s'ha exercit l'activitat, exclòs aquell en el que s'ha produït el cessament. Consultar els requisits a l'art. 9.6.b de l'Ordenança reguladora de la taxa de recollida d'escombraries.

    DOCUMENTACIÓ HA PRESENTAR

    El formulari de sol·licitud de baixa d'activitat que ha de presentar, el trobarà a peu de pàgina.

    TAXA

    No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

     

    Piscines

    Normativa:

    Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.

    RD 742/2013, 27 de setembre.

    El Decret 95/2000 estableix que les condicions que exigeix ho són únicament per a les piscines d'ús públic, entenent per això: "totes les piscines de titularitat pública, i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d'una quantitat en concepte d'entrada o de quota d'accés, directa o indirecta, així com totes aquelles que no són d'ús particular". Així mateix, el Decret 95/2000 defineix: "piscines d'ús particular: piscines unifamiliars o de comunitats de veïns d'ús privatiu per als seus titulars".


    El RD 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines, ha introduït una nova definició de les piscines d'ús públic, i diu que podran ser de:

    a.- Tipus 1: piscines públiques, d'oci, parcs aquàtics o spas.

    b..- Tipus 2: hotels, allotjaments turístics, càmpings o terapèutiques

    Tràmit municipal:

    Les piscines d'ús públic estan subjectes a la presentació de Comunicació prèvia d'activitat i están classificats en l'Annex de la Llei 18/2020 en els epígrafs 931 "Activitats Esportives" i en el  9329 "Altres activitats recreatives i d'entrenament".

    Les piscines d'ús particular no tenen aquesta obligació.

    Són establiments d'allotjament turístic els locals i les instal·lacions oberts al públic on, d'una manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant preu, allotjament temporal en les unitats d'allotjament així com altres serveis turístics d'acord amb les condicions establertes en la normativa reguladora.

    Els establiments hotelers són una de les tipologies en què es classifiquen els allotjaments turístics i es defineixen com a establiments que presten servei d'allotjament temporal en unitats d'allotjament als usuaris turístics (en habitacions o apartaments), com a establiment únic o com a unitat empresarial d'explotació amb els serveis turístics corresponents.

    Segons les seves característiques bàsiques, es distribueixen en dos grups: hotels i hostals o pensions. A més, els establiments del grup hotels es classifiquen en dues modalitats: hotels i hotels apartament i cases rurals. La prestació del servei d'allotjament ha d'incloure en tot cas la neteja diària de totes les unitats d'allotjament. En el cas del grup hostal o pensió, les unitats d'allotjament sempre són habitacions, en cap cas poden ser apartaments o estudis.

    Mitjançant la realització d'aquest tràmit el titular inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, i previ abonament de la taxa municipal, si s'escau, ja podrà iniciar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme.

    En el cas que l'establiment tingui més de 20 places disponibles caldrà que abans de realitzar aquest tràmit sol·liciteu l'Informe previ d’incendis i disposeu l'Acta de comprovació d'incendis emesa per un organisme de control.

    ÀREA TRAMITADORA

    Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

    QUI HO POT DEMANAR

    Empreses i professionals.

    A les persones titulars d'establiments hotelers ubicats a Catalunya.

    TERMINI DE LA SOL·LICITUD

    Aquest tràmit es pot efectuar en qualsevol moment.

    TAXA

    La taxa que estableixi l'ordenança fiscal número 9.

    REQUISITS

    Requisits de comprovació posterior:

    • Els establiments han d'estar oberts al públic i oferir allotjament temporal mitjançant preu en unitats d'allotjament en combinació amb altres servis turístics (entre els quals sempre hi ha d'haver el servei de cambres de bany i serveis higiènics i el servei de neteja periòdica).

    • Els establiments no es poden constituir en habitatges i no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries.

    • Han de complir els requisits tècnics mínims que consten a l'Annex I del Decret 75/2020, de 4 d'agost, de Turisme de Catalunya.

    • Han de complir amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

    • Els establiments han de tenir fulls de reclamació/denúncia a disposició de les persones usuàries.

    ALTRES INFORMACIONS

    Modalitats, categories i elements identificatius:

    Els hotels i els hotels apartament es classifiquen en set categories identificades per estrelles: una estrella o bàsic, dues estrelles, tres estrelles, quatre estrelles, quatre estrelles superior, cinc estrelles i gran luxe (GL). En el cas de canvi de categoria cal complir amb el que amb el que preveu el Decret 75/2020 de 4 d'agost.


    Els hotels s'identifiquen amb les lletres  "H" i els hotels-apartament amb "HA". Les característiques dels elements identificatius estan publicats al web del departament competent en matèria de turisme.


    La modalitat "hotels" pot disposar d'un màxim d'un 40% d'unitats d'allotjament que siguin apartaments o estudis, sense que sigui considerada hotel apartament, sempre que formin part de la mateixa unitat d'explotació i estiguin situats en el mateix immoble o bé en un immoble d'ús exclusiu.


    La modalitat "hotels apartament" pot disposar d'un màxim d'un 40% d'unitats d'allotjament que siguin habitacions, sense que sigui considerada hotel, sempre que formin part de la mateixa unitat d'explotació i estiguin situats en el mateix immoble o bé en un immoble d'ús exclusiu.


    Els hostals o pensions es classifiquen en una única categoria identificada per una "P".

    NORMATIVA

     

    Regulació i informació per a la instal•lació d'aparells d'aire condicionat a establiments

    Per instal·lar aparells d'aire condicionat en establiments s'ha de tenir en compte la regulació D.A. 8na. del POUM.

    Els aparells d'aire condicionat, quan s'instal·len posteriorment a l'obertura de l'establiment (i no formen part, doncs, de les instal·lacions incloses en la llicència o comunicació prèvia d'aquell establiment), s'han de comunicar a l'ajuntament mitjançant:
     - Comunicació d'obres amb efectes immediats.

    AREA DE TRAMITACIÓ

    Departament d'activitats

    COM ES POT DEMANAR

    TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Pr realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

    Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

    TAXA

    En el moment de presentar la comunicació es meritarà:

    • La taxa de tramitació: Aquesta taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per serveis urbanístics.
    • L'impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres (ICIO): Aquest impost es troba regulat a l'ordenança fiscal núm. 5.

    FORMULARI QUE TROBAREU A PEU DE PÀGINA

    Comunicació d'obres efectes immediats.

    Regulació i informació per a la instal•lació d'un rètol a la façana d'un establiment comercial.

    Per a la instal·lació d'un rètol a la façana d'un establiment cal presentar una comunicació d'obres amb efectes inmediats.

    Caldrà indicar els tipus de materials, les mides, la ubicació en façana, el text, etc.

    ÀREA DE TRAMITACIÓ

    Departament d'activitats.

    COM ES POT DEMANAR

    TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Pr realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

    Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

    TAXA

    En el moment de presentar la comunicació es meritarà:

    • La taxa de tramitació: Aquesta taxa es trobs regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per serveis urbanístics.
    • L'impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres (ICIO): Aquest impost es troba regulat a l'ordenança fiscal núm. 5.

    RESUM DE LES NORMES DEL POUM (DA 5a):
    Disposicions generals
    - La publicitat comercial es limitarà a ser informativa de l'activitat o titularitat d'un establiment i no s'admetrà publicitat de marques ni productes, ni que sigui combinada amb aquella.
    - Només es podrà instal·lar un rètol per façana de cada establiment. 
    - En cap cas les instal·lacions de rètols podran ser amb llums parpellejants o intermitents i, en tot cas, s'haurà de complir la normativa sobre prevenció de la contaminació lumínica. 
    - No es permetrà l'emplaçament d'elements publicitaris en el vèrtex dels angles que formin els plans d'una façana, ni a 40 cm d'ells. 

    A les Zones 1, 2 i 3 (zones de protecció)
    - Els rètols s'hauran de col·locar a l'interior d'un dels forats arquitectònics corresponents a la façana de l'establiment, o immediatament a sobre del mateix, sense ultrapassar les seves mides màximes la llargada d'aquest forat arquitectònic, amb unes mides màximes de 0'50 m d'alçària i 3 m de llargada. 
    - No es poden posar banderoles.

    A la resta de Zones
    - Les banderoles podran estar col·locades sobre la façana, al nivell de la planta baixa, a una alçada superior a 3 m i inferior a 5 m. La seva superfície màxima serà de 0'50 m2 i el seu sortint en qualsevol cas serà inferior en 25 cm a l'ample de la voravia, amb un màxim de 0'70 cm a partir de la línia de façana.

    Els rètols han de complir l'art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que diu: "La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix [.../...] dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català". Aquesta oblicació afecta a tots els rètols, tant els exteriors com els de l'aparador, com els que es troben a l'interior.

    FORMULARI QUE TROBAREU A PEU DE PÀGINA

    Comunicació d'obres efectes immediats.

    Condicions mínimes dels locals per destinar-los a activitats

    Els locals que es pretenen destinar a nous establiments han de complir amb unes dimensions i unes alçades mínimes.

    Aquestes condicions són també aplicables a aquells locals en què tot i existir una activitat s'hi vol fer un canvi d'ús.

    Les dimensions depenen en cada cas dels requisits establerts a la normativa sectorial que els sigui d'aplicació, i que pot ser diferent en funció de l'activitat que es pretén desenvolupar.
    No obstant l'anterior, el POUM, en la Disposició Addicional 17a, estableix uns requisits mínims de superfície (20 m2) i d'alçada (2'50 m).

    El departament d'Activitats és el departament competent per inspeccionar les possibles molèsties provocades pels establiments als veïns.

    Queixes sobre establiments, activitats i instal·lacions

    El departament d'Activitats és també l'encarregat de vetllar perquè aquests desenvolupin correctament les seves activitats; així, doncs, és el departament competent per inspeccionar les possibles molèsties provocades pels establiments als veïns. 

    Les molèsties s'han de notificar a l'Ajuntament per escrit mitjançant una instància genèrica.

    TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

    S'han de descriure les molèsties que es pateixen de la manera més clara i precisa possible, indicant: 


    - establiment que les provoca
    - tipus (sorolls, vibracions, fums, olors, etc.)
    - hores en què es produeixen 
    - qualsevol altra dada que creieu convenient.

    Caldrà també indicar clarament una persona i un telèfon de contacte, per tal que es puguin  comprovar in situ les molèsties.

    En cas que les molèsties es produeixin exclusivament en hores nocturnes, és recomanable també trucar a la Policia Local per tal que puguin constatar-les i recollir-les en un informe.

    Les denúncies per queixes sobre establiments segueixen una tramitació reglada, de la qual el denunciant n'és convenientment informat.

    Aparcament de vehicles en soterranis, locals tancats o a l'aire lliure, tant públics com privats

    Informació general

    Els aparcaments de superfície > 100 m2 i < a 500 m2, estan considerats activitat econòmica per la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (art. 4 Llei 18/2020).

    Han de presentar comunicació prèvia, projecte tècnic i certificació tècnica.

    Els aparcaments de superfície construïda igual o superior a 500 m² estan considerats instal·lacions amb incidència ambiental baixa (Llei 20/2009, annex III). Han de presentar comunicació prèvia, projecte tècnic i certificació tècnica. També han de sol·licitar informe previ d'incendis i aportar acta en els supòsits que s'indiquen a la Llei 3/2010.

    Quan cal informe previ en matèria d'incendis?

    • Aparcaments > 750 m² i situats sota un edifici
    • Aparcaments > 2.000 m²
    • Aparcaments de 2 o més plantes sota rasant

     

    Recomanacions a les Comunitats de Propietaris sobre aparcament d'ús privat

    Es recomanable que les comunitats disposin sempre d’una còpia del projecte tècnic i, en general, de tota la documentació tècnica que ha servit per tramitar la llicència o comunicació, així com dels certificats finals dels tècnics i empreses que han intervingut en la seva instal·lació i posada en funcionament.

    Els aparcaments requereixen d'un d’acurat manteniment de les seves instal·lacions, tals com:

    - Instal·lació elèctrica.

    - Mitjans de protecció contra incendis (extintors, boques d’aigua, etc).

    - Sistema de detecció de fums/incendis -si és el cas.

    - Sistema de ventilació -sobretot si és ventilació forçada (que s’ha de desconnectar automàticament en cas d’incendi).

    - Sistema d’extracció de fums en cas d’incendi-si és el cas (que s’ha de connectar automàticament en cas d’incendi).

    - Enllumenat d’emergència.

    - Portes i comportes tallafocs, etc...

    En els aparcaments cal:

    - Disposar en les zones d’accés (escales i rampes): (i) plànol de planta amb la distribució de l’aparcament, amb (a) la instal·lació contra incendis, (b) la situació del quadre general de distribució, protecció i comandament, i (c) una llegenda on s’assenyali el tipus de ventilació existent per a l’evacuació dels fums generats per un incendi; (ii) plànol dels recorreguts d’evacuació, amb un directori de telèfons dels serveis d’emergència.

    - Disposar en la rampa d’accés: (i) rètol indicant l’alçada màxima dels vehicles que hi poden entrar; (ii) qualsevol altra informació relativa a la circulació dels vehicles per dins de l’aparcament.

    - Senyalitzar els recorreguts d’evacuació.

    - Senyalitzar amb pictogrames de “no sortida” les portes que no són d’evacuació.

    - Que les portes talla focs estiguin sempre tancades.

    - Que el sostre estigui protegit amb un gruix de guix o altre element que garenteixi la resistència al foc.

    - Que hi hagi un hidrant a menys de 100 mts de qualsevol punt de la façana - disposar d’un sistema per a l’esgotament de l’aigua que pugui acumular-se (en cas que aquesta aigua s’hagi d’abocar a la xarxa municipal de sanejament s’haurà de disposar d’un separador d’hidrocarburs).

    - Disposar de miralls per visualitzar millor l’entrada/sortida dels vehicles de l’aparcament, en cas que hi hagi dificultats en aquest aspecte (fins i tot, disposar de semàfors en cas extrem).

    En els aparcaments està prohibit:

    - L’emmagatzematge (en les places d’aparcament o altres indrets) de qualsevol estri o material combustible, així com de carburants.

    -Tancar les places d’aparcament sense presentar comunicació d'obres amb efectes inmediats a l’ajuntament.

    - Les places compliran la DT-5 de bombers de la generalitat. (enllaç)

    - Convertir una plaça d’aparcament en traster sense autorització de l’ajuntament (en aquest cas, el primer que cal és que la ràtio de “places d’aparcament/habitatges” ho permeti).

    - Realitzar obertures de ventilació en els trasters, sense preveure garantir la resistència al foc del recinte.

    - Tancar amb clau les portes d’evacuació de manera que impedeixi que siguin fàcilment operables en el sentit d’evacuació.

    • Que les canonades de les instal·lacions de gas travessin la zona d’aparcament, a no ser que en les canonades de gas s’instal·lin baines en tot el seu recorregut per l’aparcament, i a més es protegeixin en l’interior d’un calaix resistent al foc EI 120 [en habitatges d’edificis plurifamiliar amb aparcaments tancats, o en habitatges en filera amb aparcament comunitari tancat]

    Qui ho pot demanar

    La empresa/Comunitat de Propietaris.

    Taxa

    La que estableixi l'ordenança fiscal número 9.

    Normativa

    Llei 18/2020 de facilitació de la llei econòmica.

    Llei 20/2009, (annex III).

    Assegurança de responsabilitat civil (establiments públics)

    Assegurança de responsabilitat civil (establiments públics)

    Els establiments públics i les activitats recreatives (bar, restaurant, restaurant-bar, bar musical, discoteca, etc.) estan obligats a disposar d'una polissa d'assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima segons aforament del local.

    L'actual regulació és el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (art. 80).

    Els establiments obligats a disposar de la polissa d'assegurança de responsabilitat civil són els que consten en l'Annex I del Decret 112/2010.

    Horaris establiments públics i activitats recreatives i comerços en general

    Dies d'obertura dels comerços a Cambrils (en tant que zona turística)

    Els horaris comercials són competència de la Generalitat de Catalunya.
    L'actual regulació es troba a la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

    Cambrils té la consideració de zona turística (municipi turístic) durant tot l'any, en virtut de Resolució del Director General de Comerç de data 30-04-99, i, en conseqüència, els establiments comercials de Cambrils poden obrir tots els diumenges i festius de l'any, amb les següents excepcions i consideracions:

    - Han de romandre tancats els dies 01/01 (any nou) , 25/12 (Nadal).
    - Els dies 24/12 i 31/12 han de tancar com a molt tard a les 20:00 hores.

    La disposició transitòria primera de la Llei 18/2017 estableix que les excepcions en materia d'horaris comercials derivades de la qualificació de municipi turístic als efectes dels horaris comercials que són vigents en el moment d'entrada en vigor de la llei s'extingeixen en el termini fixat per la resolución per la qual s'aprova l'excepció o, si no s'hi especifica cap termini, al cap de quatre anys de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

    Regulació dels horaris dels establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives (bar, restaurant, bar musical, discoteca, etc.)

    Els horaris dels establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives (bar, restaurant, bar musical, discoteca, etc.) és competència de la Generalitat de Catalunya.

    L'actual regulació es troba en l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives, sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.