Informació veïnal sobre nous establiments

Informació veïnal sobre nous establiments

Només l'obertura d'establiments subjectes a llicància ambiental o a llicència d'obertura comporta un tràmit d'informació pública i veïnal. Durant aquest tràmit els veïns i qualsevol ciutadà tenen el dret d'examinar l'expedient, de veure la documentació presentada i els informes emesos, així com presentar al·legacions o observacions.

Les llicències que concedeix l'Ajuntament resolen els aspectes que són de competència municipal, i s'entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Actualment, moltes de les activitats que anteriorment requerien de llicència municipal per a la seva obertura ara estan subjectes a comunicació prèvia, la qual cosa comporta la no existència del tràmit d'informació pública i veïnal. De totes maneres, els veïns d'una activitat sempre podran preguntar a l'ajuntament sobre noves activitats, i consultar la documentació presentada, i, en el seu cas, presentar les queixes per molèsties que poguessin derivar-se d'aquelles activitats.