El departament d'urbanisme és un òrgan administratiu encarregat de planificar, regular i controlar el desenvolupament urbà i territorial d'una ciutat.

Les seves funcions inclouen l'elaboració i aprovació de plans urbanístics, la regulació de l'edificació i ocupació del sòl, l'emissió de llicències d'obres i activitats, la inspecció i control del compliment de la normativa urbanística, i la resolució de conflictes relacionats amb el desenvolupament urbà.

Tot això amb l'objectiu de garantir un desenvolupament ordenat i sostenible de la ciutat, i protegir l'interès general dels seus habitants.

Es poden localitzar i clicar les parcel·les sobre un mapa o realitzar cerques per direccions o per referència cadastral i obtenir instantàniament la informació relacionada, accedir a l’enllaç directe d l’Street View i fins i tot realitzar medicions.

L'adreça de l'enllaç és: https://mapes.cambrils.cat/geoportal/?center=337727.5,4549568.5&scale=40000&thematic=tematic1

Les nostres dependències es troben a la segona planta de l’edifici de l’ajuntament

Telèfon directe urbanisme: 977.79.45.67

- Email: urb@cambrils.cat

- Adreça ajuntament: Plaça de l'Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS

Horari d'atenció al públic ( via telefònica) : de 9 a 14 hores (dilluns a divendres).

Presentació d'instàncies/documentació: presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana o per registre telemàtic.

Visites amb els tècnics del departament: si la consulta no es pot resoldre per correu electrònic, es farà vídeo trucada mitjançant Microsoft TEAMS, amb cita prèvia.

Als correus de consultes tècniques s’hauria de donar el màxims de detalls possibles (adreça, ref. cadastral, polígon, parcel·la,...) per poder ser més àgils en la resposta.

Consulta d’expedients: es farà per petició prèvia (instància per registre d’entrada) i posteriorment es contactarà per indicar dia i hora per la consulta.

(es farà a la planta 2 de l’edifici de l’ajuntament, en espai habilitat per aquest tràmit)

 

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal


La Comissio Territorial d'urbanisme de Tarragona, va aprovar definitivament en data 1 de desembre de 2005 el Pla d'ordenació urbanística municipal - POUM

En data 2 de febrer de 2006, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona va aprovar el text refòs del POUM

Publicació: DOGC núm. 4588 del dia 8 de març de 2006

Des de la seva aprovació s'han aprovat definitivament 4 CORRECIONS D'ERRADES i 23 MODIFICACIONS PUNTUALS, es poden consultar les publicacions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) fent clik a:

Sectors

Sectors - Sòls urbanitzables delimitats

Ordenança sobre la Qualitat de les Obres en l'àmbit de domini públic

Text de l'ordenança sobre la qualitat de les obres en l'àmbit del domini públic.

application/pdf 2012 VIGENT Text ordenanca qualitat.pdf — 216.5 KB

Croquis i esquemes de l'ordenança municipal sobre la qualitat de les obres en l'àmbit de domini públic.

application/pdf 2012 Ordenanca fotos gener 2012.pdf — 3.3 MB

Publicació i modificacions de l'Ordenança Municipal sobre la Qualitat de les obres de l'àmbit de domini públic.

2004
- L'ordenança va ser aprovada pel PLE de l'Ajuntament el 25 d'octubre del 2004. Es  va publicar al BOPT Núm. 266,  el dia 18 de novembre de 2004.

2007 - 1a Modificació
- La modificació de l'ordenança va ser aprovada pel PLE de l'Ajuntament el 27 de febrer de 2007. Es va publicar al BOPT Núm. 135 - Dilluns, 11 de juny de 2007.

2012- 2a Modificació
- La modificació de l'ordenança va ser aprovada pel PLE de l'Ajuntament el dia 31 de juliol de 2012. Es va publicar al BOPT Núm. 264- Dijous, 15 de novembre de 2012.
 

Projecte d’una planta de transvasament i triatge de residus de la construcció d’ús privat a l’explotació Dolores núm. 5567, situada al polígon 1 parcel·les 48 i 18, Lo Mas del Xixarra

Memòria

Projecte d’una planta de transvasament i triatge de residus de la construcció d’ús privat a l’explotació Dolores núm. 5567, situada al polígon 1 parcel·les 48 i 18, Lo Mas del Xixarra

Ús provisional del sòl per a ús d’aparcament en la finca situada al passatge Federico Garcia Lorca, 30 dins el Sector 3 Subsector 2 L’hort del Cuchillo

En compliment de l’article 85.4 del DL 1/2010 de 3 d’agost, se sotmet a informació pública l’acord de la Junta de Govern Local de data 8/03/2024 d’aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic del Sector 5 Belianes Sud, Subsector 01 del POUM, presentat en data 8/10/21 i NRE E2021022240.

Conveni de cessió de disponibilitat a favor de l’ajuntament de 225 m2 de la finca amb referència cadastral 9684717CF349850001KO

Edicte

Edicte de conveni de cessió de disponibilitat a favor de l’ajuntament de 225 m2 de la finca amb referència cadastral 9684717CF349850001KO

Conveni

Conveni de cessió de disponibilitat a favor de l’ajuntament de 225 m2 de la finca amb referència cadastral 9684717CF349850001KO

Modificació Puntual del POUM consistent en corregir errades materials en les alineacions de les finques situades al carrer Major 46, carrer Castlà 3, carrer de Puig i Cadafalch de l’1 a l’11 i del 2 al 22, carrer Durà del 3 al 7, carrer de Copèrnic de l’1 al 15, carrer de Kepler del 2 al 16 i carrer de Pierre Janssen del 2 al 8, i l’alineació de les parcel·les edificables ubicades al carrer Joan Ardèvol números 15, 17, 19, 72, 74, 76 i 78 al barri del Pinaret.

Memòria

Modificació Puntual del POUM consistent en corregir errades materials en les alineacions de les finques situades al carrer Major 46, carrer Castlà 3, carrer de Puig i Cadafalch de l’1 a l’11 i del 2 al 22, carrer Durà del 3 al 7, carrer de Copèrnic de l’1 al 15, carrer de Kepler del 2 al 16 i carrer de Pierre Janssen del 2 al 8, i l’alineació de les parcel·les edificables ubicades al carrer Joan Ardèvol números 15, 17, 19, 72, 74, 76 i 78 al barri del Pinaret.

Document comprensiu

Modificació Puntual del POUM consistent en corregir errades materials en les alineacions de les finques situades al carrer Major 46, carrer Castlà 3, carrer de Puig i Cadafalch de l’1 a l’11 i del 2 al 22, carrer Durà del 3 al 7, carrer de Copèrnic de l’1 al 15, carrer de Kepler del 2 al 16 i carrer de Pierre Janssen del 2 al 8, i l’alineació de les parcel·les edificables ubicades al carrer Joan Ardèvol números 15, 17, 19, 72, 74, 76 i 78 al barri del Pinaret.

Projecte: PC-BNT-21035 “Carril bici a la TV-3141 del PK 0+560 al 4+960. Reus - Cambrils”, dels termes municipals de Cambrils, Reus, Vinyols i els Arcs i Riudoms, el 12 de juliol de 2023 i, atès que l’aprovació de l’Administració porta implícita la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i els drets afectats d’expropiació, tal i com disposa l’article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.

Exposició pública de “Projecte d’actuació específica per a la reubicació del centre de transformació a l’àrea de servei de la Cooperativa Agrícola.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT EN SNU-IA, (SÒL NO URBANITZABLE D’INTERÈS AGRÍCOLA), PER A ACTIVITAT INDUSTRIAL AL POLÍGON 9, PARCEL·LA 10 I PARCIAL DE LA 13

Memòria

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT EN SNU-IA, (SÒL NO URBANITZABLE D’INTERÈS AGRÍCOLA), PER A ACTIVITAT INDUSTRIAL AL POLÍGON 9, PARCEL·LA 10 I PARCIAL DE LA 13

Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del Sector 4 "Els Antigons".

Aprovació Incial de la Modificació Puntual del POUM de Cambrils referent a les alineacions d'alguns carrers de l'àmbit de Vilafortuny Platja

Aprovació inicial del projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Sector 4 - Els Antigons

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PER LA DIVISIÓ DEL PLA PARCIAL Sector 12 “Camí del Corralet Sud” EN EL Sector 12A “Camí del Corralet Sud. Hoteler” I EN EL Sector 12B “Camí del Corralet Sud” I CREACIÓ DE LA SUBCLAU 7a1

Edicte Ajuntament de Cambrils aprovació inicial

MODIFICACIÓ PUNTUAL PER LA DIVISIÓ DEL PLA PARCIAL Sector 12 “Camí del Corralet Sud” EN EL Sector 12A “Camí del Corralet Sud. Hoteler” I EN EL Sector 12B “Camí del Corralet Sud” I CREACIÓ DE LA SUBCLAU 7a1

Modificació puntual - Documentació

MODIFICACIÓ PUNTUAL PER LA DIVISIÓ DEL PLA PARCIAL Sector 12 “Camí del Corralet Sud” EN EL Sector 12A “Camí del Corralet Sud. Hoteler” I EN EL Sector 12B “Camí del Corralet Sud” I CREACIÓ DE LA SUBCLAU 7a1

Edicte BOP-T núm. 159 de 16 d'agost de 2018

Edicte al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 159 del dia 16 d'agost de 2018, de l'aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM consistent en la divisió del Sector-12 Camí del Corralet Sud en dos sectors : Sector 12A Camí del Corralet Sud-Hoteler i Sector 12B Camí del Corralet Sud i creació de la sub-clau 7a.1