Regulació i informació per a la instal•lació d'un rètol a la façana d'un establiment comercial.

Per a la instal·lació d'un rètol a la façana d'un establiment cal presentar una comunicació d'obres amb efectes inmediats.

Caldrà indicar els tipus de materials, les mides, la ubicació en façana, el text, etc.

ÀREA DE TRAMITACIÓ

Departament d'activitats.

COM ES POT DEMANAR

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Pr realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

TAXA

En el moment de presentar la comunicació es meritarà:

  • La taxa de tramitació: Aquesta taxa es trobs regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per serveis urbanístics.
  • L'impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres (ICIO): Aquest impost es troba regulat a l'ordenança fiscal núm. 5.

RESUM DE LES NORMES DEL POUM (DA 5a):
Disposicions generals
- La publicitat comercial es limitarà a ser informativa de l'activitat o titularitat d'un establiment i no s'admetrà publicitat de marques ni productes, ni que sigui combinada amb aquella.
- Només es podrà instal·lar un rètol per façana de cada establiment. 
- En cap cas les instal·lacions de rètols podran ser amb llums parpellejants o intermitents i, en tot cas, s'haurà de complir la normativa sobre prevenció de la contaminació lumínica. 
- No es permetrà l'emplaçament d'elements publicitaris en el vèrtex dels angles que formin els plans d'una façana, ni a 40 cm d'ells. 

A les Zones 1, 2 i 3 (zones de protecció)
- Els rètols s'hauran de col·locar a l'interior d'un dels forats arquitectònics corresponents a la façana de l'establiment, o immediatament a sobre del mateix, sense ultrapassar les seves mides màximes la llargada d'aquest forat arquitectònic, amb unes mides màximes de 0'50 m d'alçària i 3 m de llargada. 
- No es poden posar banderoles.

A la resta de Zones
- Les banderoles podran estar col·locades sobre la façana, al nivell de la planta baixa, a una alçada superior a 3 m i inferior a 5 m. La seva superfície màxima serà de 0'50 m2 i el seu sortint en qualsevol cas serà inferior en 25 cm a l'ample de la voravia, amb un màxim de 0'70 cm a partir de la línia de façana.

Els rètols han de complir l'art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que diu: "La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix [.../...] dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català". Aquesta oblicació afecta a tots els rètols, tant els exteriors com els de l'aparador, com els que es troben a l'interior.

FORMULARI QUE TROBAREU A PEU DE PÀGINA

Comunicació d'obres efectes immediats.