Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica diferent de les incloses als Annexos de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i de les activitats recreatives ordinàries, i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Àrea tramitadora: Departament d’Activitats.

Qui la pot presentar: La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix local o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas l’Administració podrà requerir-li que acrediti la representació amb la qual actua.

Termini: La comunicació es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per a dur-la a terme, les quals hauran d’haver estat executades de conformitat amb la corresponent llicència o comunicació d’obres.

Requisits previs:

 • L’activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic.
 • El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb els requisits establerts en la normativa sectorial.
 • La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d’obres.
 • El rètol caldrà que compleixi allò que determina l’art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que diu : “La senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix .../... dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català”.

 

Taxa: L’import de la taxa es troba regulat a l’Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d’ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

Documentació a presentar:

 • Comunicació prèvia d’inici d’activitat OMIAI, segons model normalitzat.
 • Projecte tècnic i certificació tècnica segons model normalitzat.
 • Declaració responsable tècnic/a.
 • Plànol de planta, de secció, de façana i d’emplaçament (per aquelles activitats considerades innòcues)*.
 • Justificant idoneïtat i vigència dels extintors *.
 • Qüestionari descriptiu de l’activitat segons model normalitzat*.
 • Memòria sanitària en algunes activitats*.

(L’Annex A de l’OMIAI, Ordenança municipal reguladora del règim d’intervenció administrativa de les activitats i instal.lacions, determinen quines activitats han de presentar Projecte tècnic i certificació i quines han de presentar solament la documentació indicada amb *).

Formularis:

 • Comunicació prèvia d’inici d’activitat OMIAI, segons model normalitzat.
 • Certificació tècnica segons model normalitzat.
 • Declaració responsable tècnic/a.
 • Qüestionari descriptiu de l’activitat segons model normalitzat.

 

La presentació incompleta de la documentació no habilita per a començar a exercir l’activitat