Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica de les incloses a l’Annex de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

QUI HO POT DEMANAR

 La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix local o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas l’Administració podrà requerir-li que acrediti la representació amb la qual actua.

COM ES POT DEMANAR

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. Mòbil

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç Instància genèrica.

QUAN ES POT DEMANAR

Durant tot l'any.

TERMINI

La comunicació es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per a dur-la a terme, les quals hauran d’haver estat executades de conformitat amb la corresponent llicència o comunicació d’obres.

REQUISITS PREVIS

- L’activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic.

- El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb els requisits establerts en la normativa sectorial.

- La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d’obres.

- El rètol caldrà que compleixi allò que determina l’art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que diu : “La senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix .../... dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català”.

TAXA

L’import de la taxa es troba regulat a l’Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d’ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

NORMATIVA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

- Comunicació prèvia d’inici d’activitat segons model normalitzat.

- Certificació tècnica segons model normalitzat per Canal Empresa.

(L’art 32 i l’Annex de la Llei 18/2020 determinen quines activitats han de presentar Projecte tècnic i certificació i quines han de presentar solament certificació).

FORMULARIS QUE TROBARÀN A PEU DE PÀGINA

- Comunicació prèvia d’inici d’activitat segons model normalitzat.

- Certificació tècnica segons model normalitzat per Canal Empresa.

- Declaració Responsable Sanitària en els casos d'establiments inclosos al RD19/2011, (Restauració i comerços alimentàris).

- Declaració Responsable Sanitària en els casos d'establiments com a centres de tatuatges i micropigmentació.

 

La presentació incompleta de la documentació no habilita per a començar a exercir l’activitat.