Condicions mínimes dels locals per destinar-los a activitats

Els locals que es pretenen destinar a nous establiments han de complir amb unes dimensions i unes alçades mínimes.

Aquestes condicions són també aplicables a aquells locals en què tot i existir una activitat s'hi vol fer un canvi d'ús.

Les dimensions depenen en cada cas dels requisits establerts a la normativa sectorial que els sigui d'aplicació, i que pot ser diferent en funció de l'activitat que es pretén desenvolupar.
No obstant l'anterior, el POUM, en la Disposició Addicional 17a, estableix uns requisits mínims de superfície (20 m2) i d'alçada (2'50 m).