Habitatge ús turístic

El municipi de Cambrils està afectat pel Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre i, per tant, no es pot presentar la comunicació sense disposar de la llicència urbanística que s'hi regla. Tanmateix, l'ús de l'habitatge d'ús turístic no és compatible actualment amb el planejament urbanístic vigent.

Cambrils actualment supera la limitació imposada al text refós de la Llei d'urbanisme. Per aquest motiu, a partir de l'entrada en vigor del Decret Llei 3/2023 citat, no es poden donar d'alta més habitatges d'ús turístic a Cambrils.

En cas de presentar-se una comunicació d'alta d'habitatge d'ús turístic, es produeix el fet imposable previst a l'Ordenança Fiscal núm. 9, merita la taxa prevista i, en conseqüència, l'Ajuntament haurà d'aprovar la corresponent liquidació.