Es sotmeten a aquest règim els establiment on es duen a terme activitts incloses al Decret 112/201, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives que es subjecten a llicència per aquest mateix Decret.

Àrea tramitadora

Departament d'activitats

Qui la pot presentar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitts en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Com es pot demanar

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Pr realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

Taxa

La taxa que estableixe l'ordenança fiscal mitjançant els mitjans de pagament que s'estableixi en la mateixa ordenança.

Normativa

Els espectacles públics i les activitats recreatives ordinàries que estan sotmeses al règim de llicència municipal són les següents:

 1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
 2. Discoteques.
 3. Sales de ball.
 4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
 5. Sales de festes amb espectacle.
 6. Discoteques de joventut.
 7. Establiments on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
 • Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
 • Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

Les modificacions substancials d'un establiment o activitats ja autoritzades també estaran subjectes a aquesta llicència i, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o a les parts que es modifiquen.

També s'ha de tenir present que els espectacles públics i les activitats recreatives incloses als annexos de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, hauran de sol·licitar l'informe previ del Servei de Prevenció d'Incendis.

Documentació a aportar

 • El model d'instància que heu de fer servir
 • Una declaració del tècnic en cas de no presentar visat el projecte tècnic
 • Certificat tècnic d'adequació
 • Una guia per elaborar el projecte tècnic
 • Una guia per elaborar una memòria ambiental
 • Una guia per elaborar una memòria sanitària
 • El text de l'Annex 10 del Decret 176/2009 (reglament de protecció contra la contaminació acústica), com a guia per elaborar un estudi acústic
 • Dues guies de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments per elaborar una memòria de prevenció i protecció contra incendis (establiments sotmesos a la CTE i/o al RSCIEI)
 • Sol·licitud de control inicial