Llicència municipal d'establiments oberts al públic en règim especial

Què és?

Els establiments oberts al públic en règim especial són aquells  amb horari especial i que es caracteritzen pelfet de poder romandre oberts al llarg del dia, preveient 2 hores de tancament obligatori cada 224 hores per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació.

Per poder-los obrir al públic han d'obtenir la Llicència municipal d'establiments oberts al públic en règim especial amb una sèrie de singularitats.

Aquesta llicència l'atorguen, amb informe vinculant previ de la Generalitat, els ajuntaments de més de 50.000 habitants. També podran atorgar-la els ajuntaments de menor població que així ho tinguin delegat de la Generalitat de Catalunya. En la resta de municipis el règim d'intervenció serà l'autorització de la Generalitat, prèvia conformitat de l'ajuntament afectat.

La sol·licitud de la llicència ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat.

Normativa aplicable: