Segons la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels expectacles públics i les activitats recreaives i el Decret 112/2010. de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, algunes activitats es consideren de caràcter extraordinari.

Segons l'aart. 42.1 de la Llei 11/2009, es cosideren en quest grup les següents activitats:

  • Els espectacles públics i les activitats recreatives que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es preten fer.
  • Els espectacles públics i les activitats recreatives que es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, to i no tenir la condició d'establiment obert al públic amb llicencia o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dr-hi a terme els espectacles o les activitats.

Segons l'article 108.2 del Decret 112/2010:

En els termes que estableix l'article següent, requereixen llicència o autorització els espectacles públiics i les activitats de caràcer exyraordinari que no estan inclosos dins la llicència, autorització o comunicació prèvia d'un establiment o espai obert al públic, per incórrer en algna de les circumstàncies següents:

  1. Tenir lloc en un espai obert al públic.
  2. Tenir lloc en algun tipus d'establiment que, tot i no tenir la condició d'establiments obderts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.
  3. Tenir lloc en algun tipus d'establiment que disposi de llicència o autorització diferent de l'espectacle o l'activitat recreativa que es vulgui realitzar, o diferent de les previstes en aquest Reglament.

Àrea tramitadora

Departament d'activitats

Qui ho pot demanar

La persona física o jurídica que vol dur a terme  un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert a públic o el su representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Característiques bàsiques del tràmit:

  • Cal aportar la documentació amb un mes d'antel·lació.
  • Existeix un límit de 12 actuacions per any i per un establimetn determinat.
  • La documentació ve indicada per normativa.

Com es pot demanar

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Pr realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

Taxa

L'import de la taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 9. Es practicsarà d'ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment al titular.

Per a qüestions lingüístiques

Documentació a aportar

  • Memòria amb declaració responsable

Formulari a peu de pàgina