Autoritzacions ambientals i autoritzacions substantives amb avaluació d'impacte ambiental

S'ha de sol·licitar autorització ambiental amb avaluació d'impacte ambiental per a les activitats incloses en l'Annex I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

S'ha de sol·licitar autorització substantiva amb declaració d'impacte ambiental per a les activitats incloses en l'Annex I.3 de la Llei 20/2009.

La tramitació d'aquestes autoritzacions es recull en el títol II de la Llei 20/2009 esmentada, també la documentació necessària.

Les sol·licituds es presenten a l'organisme responsable de la Generalitat de Catalunya.