Adequacions ambientals

Segons la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, les activitats existents amb incidència ambiental que no disposen de la corresponent llicència s'han d'adequar a les determinacions de la llei 3/1998.

Què vol dir adequació
- Des del punt de vista formal: que s'han de substituir les llicències de caràcter sectorial que emparaven l'exercici de les activitats per una llicència ambiental de caràcter integrat.
- Des del punt de vista material: que les instal·lacions s'han de sotmetre a una avaluació ambiental de caràcter general que demostri que compleixen la legislació ambiental. 

Què s'ha d'adequar
Les activitats classificades en l'Annex II de la Llei 20/2009 que ja eren existents en el moment d'entrada en vigor de la Llei 3/1998 (30 de juny de 1999) i que no disposen de llicència ambiental.

La tramitació de les adequacions ambientals es recull als articles 4 i 5 del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004.

Segons l'art. 24 de la Llei 17/2007 (de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres), les activitats classificades en l'Annex II només s'han de sotmetre al procés d'adequació si no disposen d'una llicència municipal per a desenvolupar llur activitat actual.

Cal presentar presentar el formulari que trobarà a peu de pàgina