És l'informe que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la llicència o comunicació d'obres, i/o de la llicència o comunicació prèvia d'inici de l'activitat, quan aquesta està considerada de risc important en matèria d'incendis i està inclosa als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis mitjançant una entitat degudament acreditada i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

COM ES POT DEMANAR

Telemàticament des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç.

REQUISITS PRÈVIS

S'ha de presentar l'informe favorable, abans d'efectuar la comunicacó prèvia d'una activitat.

ÀREA QUE TRAMITA

Departament d'Activitats de l'Ajuntament.

TAXA

L'import de la taxa es troba regulat a l'Ordenança fiscal que correspongui i es practicarà d'ofici a la persona titular.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Adjuntant un projecte tècnic de prevenció i protecció contra incendis, segons Model CTE o RSCIEI i el formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, (en suport informàtic), l'ajuntament tramet la documentació al Servei de Prevenció d'Incendis de la Generalitat de Catalunya per tal que emeti aquell informe.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable i a l'execució de les obres, emparades per la llicència o comunicació d'obres, cal que una entitat col·laboradora de l'Administració faci l'acte de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat favorable.

NORMATIVA

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,infraestructures i edificis.

IMPRESOS DEL TRÀMIT