Informe de prevenció d'incendis (Llei 3/2010)

És l'informe que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la llicència o comunicació d'obres, i de la llicència o comunicació prèvia d'inici de l'activitat, quan aquesta està considerada de risc important en matèria d'incendis i està inclosa als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

L'Informe de prevenció d'incendis s'ha de sol·licitar a l'ajuntament, adjuntant un projecte tècnic de prevenció i protecció contra incendis, segons Model CTE o RSCIEI i el formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, (en suport informàtic); l'ajuntament tramet la documentació al Servei de Prevenció d'Incendis de la Generalitat de Catalunya per tal que emeti aquell informe.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable i a l'execució de les obres, emparades per la llicència o comunicació d'obres, cal que una entitat col·laboradora de l'Administració faci l'acte de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat favorable.

Podeu consultar i descarregar els documents en el llegüent enllaços: