Memòria sanitària activitats minoristes de carn fresca i derivats