Decret 112/2010

Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives