Declaració responsable en matèria de salut alimentària (tràmit municipal)

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

S'aplica als establiments, empreses alimentàries que manipulin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

QUI EL POT DEMANAR?

Les persones físiques o jurídiques que volen obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

COM ES POT DEMANAR?

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. 

De conformitat amb la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions publiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC. Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia al següent enllaç cita prèvia o per telèfon al 977 79 45 79. En tràmits presencials caldrà que us identifiqueu mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ. També pots presentar els teus escrits i peticions:

  • Als registres de qualsevol altre Administració Pública (local, autonòmica o estatal) o de les entitats de dret públic que hi estiguin vinculadas o que en depenguin.
  • A les oficines de correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

QUAN ES POT DEMANAR?

S'ha de presentar abans de l'inici de l'activitat si l'establiment està subjecte a llicència, juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l'establiment si està subjecte a algun d'aquests règims.

Trobareu  tota la informació i els formularis al següent enllaç del departament municipal de Salut Pùblica.

COST

Segons Ordenança Fiscal núm. 9