És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

S'aplica als establiments, empreses alimentàries que manipulin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

A qui va dirigit?

A les persones físiques o jurídiques que volen obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

S'ha de presentar abans de l'inici de l'activitat si l'establiment està subjecte a llicència, juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l'establiment si està subjecte a algun d'aquests règims.

Model de declaració responsable i altres documents d'utilitat

Per tramitar les corresponents llicències d'activitats d'establiments alimentaris o per poder atorgar el NRM respectiu, haureu de dirigir-vos a la seu electrònica (seu.cambrils.cat), tramitar una Instància Genèrica i adjuntar el formulari/s corresponent en funció de l'activitat (el trobareu a peu de pàgina):

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària establiments minoristes d'alimentació de Cambrils

Segons el tipus d'activitat que desenvolupeu, s'ha d'adjuntar a aquest formulari una de les 4 fitxes següents (els trobareu a peu de pàgina):

  1. FITXA1-Declaració responsable per activitats de venda especialitzada (carnisseries, peixateries, fleques, fruiteries...)
  2. FITXA 2-Declaració responsable per establiment polivalent (supermercats, queviures, botigues congelats...)
  3. FITXA 3-Declaració responsable per establiment de restauració (bars, restaurants, venda de menjars...)
  4. FITXA 4-Declaració responsable per obrador no annex a la botiga

 

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària establiments no sedentaris (mercats, fires ambulants i altres esdeveniments)

Es recomana l'aplicació del document "Annex d'especificacions tècniques"

 

 

Memòria descriptiva d'esdeveniments puntuals sense ànim de lucre (i díptic informatiu i recomanacions)

Si sol·liciteu a un departament en concret autorització per duu a terme fires, celebracions, festes, o altres esdeveniments que impliqui realitzar alguna activitat alimentària, haureu de seguier el següent tràmit:

 • Memòria descriptiva per a esdeveniments amb elaboració de menjar

 

 Es recomana l'aplicació del document "Guia breu de recomanacions"

Podeu descarregar els formularis a peu de pàgina