És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat, i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

S'aplica als establiments, empreses alimentàries que manipulin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ a la persona consumidora final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.


A qui va dirigit?

A les persones físiques o jurídiques que volen obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o a la seva representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

S'ha de presentar abans de l'inici de l'activitat si l'establiment està subjecte a llicència, juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l'establiment si està subjecte a algun d'aquests règims.

Declaracions responsables en matèria de salut alimentària establiments minoristes d'alimentació 

Per a tramitar les corresponents llicències d'activitats d'establiments alimentaris o per a poder atorgar el NRM respectiu, haureu de dirigir-vos a la seu electrònica (seu.cambrils.cat), iniciar una Instància Genèrica i adjuntar:

  1. El formulari "Declaració responsable seguretat alimentària"
  2. La fitxa corresponent en funció de l'activitat:


Per a aquelles activitats de caràcter puntual amb ànim de lucre s'ha d'ajuntar al registre d'entrada el següent formulari:

Es recomana l'aplicació del document "Annex d'especificacions tècniques"

 


 

Memòria descriptiva d'esdeveniments puntuals sense ànim de lucre (i díptic informatiu i recomanacions)

Aquelles entitats/associacions/organitzacions, que sol·liciteu a un departament en concret, autorització per a portar a terme fires, celebracions, festes, o altres esdeveniments que impliqui realitzar alguna activitat alimentària sense ànim de lucre, haureu d'emplenar el següent formulari:

Es recomana l'aplicació del document "Guia breu de recomanacions"

Podeu descarregar els formularis a peu de pàgina