Establiments de la ciutat on es desenvolupen activitats comercials, industrials o de lleure.

Ordenances no fiscals relacionades amb el Departament d'Activitats

A continuació teniu diverses ordenances municipals relacionades amb el Departament d'Activitats.

El dia 11-08-10 va entrar en vigor la nova Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions -OMIAI- (el mateix dia que la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats).

 • Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions (pendent d'adaptació al Decret 176/2009)
 • Ordenança municipal reguladora de l'ocupació comercial de la via pública de Cambrils
 • Ordenança municipal sobre instal·lacions i activitats susceptibles d'emetre fums, gasos, vapors, pols, sorolls i vibracions
 • Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions (OMIAI)

Podeu consultar aquestes ordenances a la seu electrònica de l'ajuntament de Cambrils.

Informació veïnal sobre nous establiments

Informació veïnal sobre nous establiments

Només l'obertura d'establiments subjectes a llicància ambiental o a llicència d'obertura comporta un tràmit d'informació pública i veïnal. Durant aquest tràmit els veïns i qualsevol ciutadà tenen el dret d'examinar l'expedient, de veure la documentació presentada i els informes emesos, així com presentar al·legacions o observacions.

Les llicències que concedeix l'Ajuntament resolen els aspectes que són de competència municipal, i s'entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Actualment, moltes de les activitats que anteriorment requerien de llicència municipal per a la seva obertura ara estan subjectes a comunicació prèvia, la qual cosa comporta la no existència del tràmit d'informació pública i veïnal. De totes maneres, els veïns d'una activitat sempre podran preguntar a l'ajuntament sobre noves activitats, i consultar la documentació presentada, i, en el seu cas, presentar les queixes per molèsties que poguessin derivar-se d'aquelles activitats.

Recull no exhaustiu de normativa sectorial i d'intervenció a activitats i instal·lacions diverses.

RÈGIM D'INTERVENCIÓ

 • Ordenança Municipal Reguladora del Règim d'Intervenció de les Activitats i Instal·lacions (OMIAI). Per les no incloses en normativa estatal o autonòmica).
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 18/2020 de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica.

NORMATIVA BÀSICA APLICACIÓ TÈCNICA DE LES ACTIVITATS

Ordenances Municipals de l'Ajuntament de Cambrils

 • Ordenança municipal sobre instal·lacions i activitats susceptibles d'emetre fums, gasos, pols, sorolls i vibracions.
 • POUM

Seguretat i prevenció en matèria d'incendis

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març,  pel qual s'aprova el "Codigo Técnico de la Edificación" (CTE).
 • Reial Decret 732/2019, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació aprovat per Reial Decret 314/2003, de 17 de març.

               - Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi (SI).

               - Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (SUA 1-2-3-4-5)-

 • Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el "Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials" (RSCIEI).
 • Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc.
 • Ordre INT-324-2012 ITC Genèriques
 • Ordre INT- 322-2012 ITC RSCIEI
 • Ordre INT-323-2012 ITC DB SI CTE

Pública concurrència

 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, Reglament general de policia i espectacles públics i activitats recreatives.
 • Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Contaminació acústica

 • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
 • Llei 3/2003, de 17 de novembre, del soroll.
 • Reial Decret 1513/2009, de 16 de desembre, d'avaluació i gestió del soroll ambiental.
 • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
 • Ordenança Municipal sobre el soroll i les vibracions.
 • Mapa de capacitat acústica de Cambrils.
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "Código Técnico de la Edificación" (CTE): Document Bàsic de protecció davant el soroll (HR).

Contaminació lluminosa

 • Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
 • Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/201, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
 • Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries AE-01 a EA-07.

Barres arquitectòniques - accessibilitat

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "CódigoTécnico de la Edificación" (CTE): Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (SUA).
 • Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
 • Documents DT-1, DT-2, DT-3, DT-4 i DT-5 de les TAAC (Taules d'accessibilitat a les activitats a Catalunya).

Estalvi energètic i salubritat

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "Código Técnico de la Edificación"(CTE).
 • Reial Decret 732/2019, modificació del  "Código Técnico de la Edificación"(CTE).

               - Document Bàsic d'Estalvi d'energia (HE 4).

               - Document Bàsic qualitat aire interior (HS 3).

Seguretat d'instal·lacions

 • Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" (REBT), així com les Instruccions Tècniques Complementàries del mateix (ITCs).
 • Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios" (RITE), i posteriors modificacions.
 • Reial Decret 178/2021, de 23de març, pel qual es modifica el RD 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual s'aporta el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis.
 • Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG i 01 a 11, en el supòsit que els aparells de cocció funcionen amb gas.
 • Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d'Energia, mines i Seguretat Industrial, amb relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, que afecti a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).
 • Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, i posteriors modificacions.
 • Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.
 • Reial Decret 2085/1995, de 20 d'octubre, reglament d'instal·lacions pretrolíferes.
 • Reial Decret 1523/1999, de 1 de octubre, pel que es modifica el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovades pel Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i les instruccions tècniques complementàries MI-IP03, aprovades pel Reial Decret 1427/197, de 15 de setembre, i MI-IP04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, de 28 de desembre.
 • Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP04 "Instal·lacions per a suministraments a vehícles" i es regulen determinats aspectes de les instal·lacions que regulen alguns aspectes de reglamentació de les instal·lacions petrolíferes.
 • Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Equips a Presió i les seves instruccions complementàries.

PRL

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 • Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de traball.

Legionel·losi

 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció de la legionel·losi.
 • Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitàris per a la prevenció de la legionel·losi.

Autoprotecció

 • Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Piscines i Parcs Aquàtics

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "Código Técnico de la Edificación" (CTE): Document Bàsic de Seguretat davant el risc d'ofegament (SUA 6).
 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
 • Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
 • Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i funcionament de parcs aquàtics.

Abocaments Aigües Residuals

 • Reglament Comarcal regulador del sistema d'abastament d'aigua i clavegueram.
 • Decret 130/2003, de 30 de maig, pel qual s'aprova Reglament dels Serveis Públics de sanejament.
 • Reglament Municipal Regulador de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram.

Emissions a l'atmòsfera

 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de protecció de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
 • Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.
 • Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a les instal·lacions Industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt.
 • Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 • Instrucció tècnica del servei de vigilància i control de l'aire IT-AT 003.
 • Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degut a l'ús de dissolvents en determinades activitats.
 • Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments que es desenvolupen activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

Residus

 • Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.
 • Llei 7/2022, de residus i sòls contaminants per a una economia circular.
 • Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i el criteris estàndard per la declaració de sòls contaminants.

Pirotècnica

 • Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotècnicos y cartuchería.

Emissions radioelèctriques (antenes de telefonia)

 • Real Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric i mesures de protecció sanitàries davant d'emissions radioelèctriques.
 • Ordre CTE/23/2002, de l'11 de gener, pel qual s'estableixen condicions per la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.
 • Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.
 • Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicacions.

Centres de culte

 • Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/200 dels centres de culte.
 • Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centtres de culte.

Comerç amb Degustació

 • Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

  

Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica diferent de les incloses als Annexos de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i de les activitats recreatives ordinàries, i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Àrea tramitadora: Departament d’Activitats.

Qui la pot presentar: La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix local o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas l’Administració podrà requerir-li que acrediti la representació amb la qual actua.

Termini: La comunicació es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per a dur-la a terme, les quals hauran d’haver estat executades de conformitat amb la corresponent llicència o comunicació d’obres.

Requisits previs:

 • L’activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic.
 • El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb els requisits establerts en la normativa sectorial.
 • La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d’obres.
 • El rètol caldrà que compleixi allò que determina l’art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que diu : “La senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix .../... dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català”.

 

Taxa: L’import de la taxa es troba regulat a l’Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d’ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

Documentació a presentar:

 • Comunicació prèvia d’inici d’activitat OMIAI, segons model normalitzat.
 • Projecte tècnic i certificació tècnica segons model normalitzat.
 • Declaració responsable tècnic/a.
 • Plànol de planta, de secció, de façana i d’emplaçament (per aquelles activitats considerades innòcues)*.
 • Justificant idoneïtat i vigència dels extintors *.
 • Qüestionari descriptiu de l’activitat segons model normalitzat*.
 • Memòria sanitària en algunes activitats*.

(L’Annex A de l’OMIAI, Ordenança municipal reguladora del règim d’intervenció administrativa de les activitats i instal.lacions, determinen quines activitats han de presentar Projecte tècnic i certificació i quines han de presentar solament la documentació indicada amb *).

Formularis:

 • Comunicació prèvia d’inici d’activitat OMIAI, segons model normalitzat.
 • Certificació tècnica segons model normalitzat.
 • Declaració responsable tècnic/a.
 • Qüestionari descriptiu de l’activitat segons model normalitzat.

 

La presentació incompleta de la documentació no habilita per a començar a exercir l’activitat

És el règim d'intervenció a través del qual lapersona o empresa que vol posar en funcionament un establiments fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixment de l'Ajuntament i acompanya la documentació que acredit el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Àrea tramitadora: Departament d’Activitats.

Qui la pot presentar: Persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu represetant leal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini: La comunicació es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per a dur-la a terme, les quals hauran d’haver estat executades de conformitat amb la corresponent llicència o comunicació d’obres.

Requisits previs:

 • L’activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic
 • El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb   els requisits establerts en la normativa sectorial
 • La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d’obres
 • El rètol caldrà que compleixi allò que determina l’art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política   lingüística, que diu : “La senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix .../... dels establiments   oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català”.

 

Taxa: L’import de la taxa es troba regulat a l’Ordenança fiscal núm. 9.  Es practicarà d’ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

Forma de tramitació telemàtica: Els emprenedors o titulars de les activitats econòmiques, i les persones autoritzades per aquest o llurs representants, s'han de relacionar amb l'administració telemàticament de forma obligatòria, d'acord amb el que disposa l'article 7.1.b) de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitacó de l'activitat econòmica.

Documentació a presentar:

 • Comunicació prèvia d’obertura d’activitat segons model normalitzat.
 • Projecte tècnic.
 • Certificació tècnica segons model normalitzat.
 • Declaració responsable del tècnic/a.

 

Formularis:

 • Comunicació prèvia d’obertura d’activitat  segons model normalitzat.
 • Certificació tècnica segons model normalitzat.
 • Declaració responsable del tècnic/a.

 Normativa:

La presentació incompleta de la documentació no habilita per a començar a exercir l’activitat

 

  Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica de les incloses a l’Annex de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

  QUI HO POT DEMANAR

   La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix local o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas l’Administració podrà requerir-li que acrediti la representació amb la qual actua.

  COM ES POT DEMANAR

  TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. Mòbil

  Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç Instància genèrica.

  QUAN ES POT DEMANAR

  Durant tot l'any.

  TERMINI

  La comunicació es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per a dur-la a terme, les quals hauran d’haver estat executades de conformitat amb la corresponent llicència o comunicació d’obres.

  REQUISITS PREVIS

  - L’activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic.

  - El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb els requisits establerts en la normativa sectorial.

  - La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d’obres.

  - El rètol caldrà que compleixi allò que determina l’art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que diu : “La senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix .../... dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català”.

  TAXA

  L’import de la taxa es troba regulat a l’Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d’ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

  NORMATIVA

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

  - Comunicació prèvia d’inici d’activitat segons model normalitzat.

  - Certificació tècnica segons model normalitzat per Canal Empresa.

  (L’art 32 i l’Annex de la Llei 18/2020 determinen quines activitats han de presentar Projecte tècnic i certificació i quines han de presentar solament certificació).

  FORMULARIS QUE TROBARÀN A PEU DE PÀGINA:

  - Comunicació prèvia d’inici d’activitat segons model normalitzat.

  - Certificació tècnica segons model normalitzat per Canal Empresa.

  - Declaració Responsable Sanitària en els casos d'establiments inclosos al RD19/2011, (Restauració i comerços alimentàris).

  - Declaració Responsable Sanitària en els casos d'establiments com a centres de tatuatges i micropigmentació.

   

  La presentació incompleta de la documentació no habilita per a començar a exercir l’activitat.

   Mitjançant la comunicació prèvia la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica de les incloses a l’Annex de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica i declara, sota la seva responsabiitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

   QUI HO POT DEMANAR

    La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix local o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas l’Administració podrà requerir-li que acrediti la representació amb la qual actua.

   COM ES POT DEMANAR?

   TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. Mòbil

   Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç Instància genèrica.

   QUAN ES POT DEMANAR

   Durant tot l'any.

   TERMINI

   La comunicació es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per a dur-la a terme, les quals hauran d’haver estat executades de conformitat amb la corresponent llicència o comunicació d’obres.

   REQUISITS PREVIS

   - L’activitat a desenvolupar ha de ser admesa com a ús compatible en el planejament urbanístic.

   - El local ha de complir amb les condicions mínimes que es troben regulades en la DA 17a del POUM i amb els requisits establerts en la normativa sectorial.

   - La instal.lació de rètol requereix presentar comunicació d’obres.

   - El rètol caldrà que compleixi allò que determina l’art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que diu : “La senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix .../... dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català”.

   TAXA

   L’import de la taxa es troba regulat a l’Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d’ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

   NORMATIVA 

   DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

   - Comunicació prèvia d’inici d’activitat segons model normalitzat.

   - Certificació tècnica segons model normalitzat per Canal Empresa.

   (L’art 32 i l’Annex de la Llei 18/2020 determinen quines activitats han de presentar Projecte tècnic i certificació i quines han de presentar solament certificació).

   - Projecte tècnic detallat que descrigui les característiques de l'establiment i la seva adaptació a la normativa, en format electrònic i signat digitalment per un tècnic competent.

   FORMULARIS QUE TROBARÀN A PEU DE PÀGINA

   - Comunicació prèvia d’inici d’activitat segons model normalitzat.

   - Certificació tècnica segons model normalitzat per Canal Empresa.

   - Declaració Responsable Sanitària en els casos d'establiments inclosos al RD19/2011, (Restauració i comerços alimentàris).

   - Declaració Responsable Sanitària en els casos d'establiments com a centres de tatuatges i micropigmentació.

    

   La presentació incompleta de la documentació no habilita per a començar a exercir l’activitat.

   És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement a l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava a exercir l'activitat. Serveix per acreditar davant de l'Ajuntament la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia vigents. En les activitats d'espectacles i recreatives no es pot fer aquesta transmissió quan l'activitat sigui objecte d'un expedient sancionador, de mesures provisionals o qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats. Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es robi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma. Pel canvi de titularitat d'activitats innòcues subjectes a la Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats.

   QUI HO POT DEMANAR

   La persona o empresa que serà la nova titular.

   COM ES POT DEMANAR

   TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. Mòbil

   Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç Instància genèrica.

   QUAN ES POT DEMANAR

   Durant tot l'any.

   TERMINI

   La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

   REQUISITS PREVIS

   El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

   TAXA

   L'import de la taxa es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d'ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.

   NORMATIVA

   DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

   Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia, que habilita per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat de Comunicació prèvia de canvi de titular d'activitats que inclou les següents manifestacions i efectes:

   • Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
   • Que les responsabilitats i les obligacions del antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular.
   • Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent i que se'n mantindrà el seu compliment durant el seu exercici.
   • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s'adjunta, i que s'està obligat a presentar qualsevol variació que pugui produir-se.
   • Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que responen de l'activitat, a nom del nou titular.
   • Que l'activitat manté els requisits i les condicions de funcionament corresponents al seu títol d'habilitació i em subrogo en els drets i obligacions administratives que es deriven.
   • Que tinc la possessió de la finca o local en el qual s'exigeix l'activitat.
   • Que l'activitat és conforme amb el règim urbanístic del sòl.

   Segons la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, algunes activitas es consideren de caràcter extraordinari.

   Segons l'art. 29.7.c de la llei 11/2009, es consideren en aquest grup les següents activitats:

   • Els espectacles públics i les activitats recreatives d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït (menys de 150 persones), en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.

   En aquestos casos caldrà complir les següents condicions:

   • El local haurà de tenir la seva llicència o comunicació prèvia en vigor i actualitzada amb controls periòdics i controls inicials favorables.
   • L'aforament de l'actuació ha de ser INFERIOR a l'aforament màxim del local.
   • L'establimetn no podrà tenir denúncies prèvies.
   • En cas de tractar-se d'espectacles públics o activitats recreatives d'interès artístic que necessitin música de fons ambiental, aquesta s'haurà de regir per la definició establerta al Decret 112/2010 (música emesa per elements electrònics de petit format, de baixa intensitat i potència, o en directe mitjanánt la veu humana o instruments acústics sense altaveus ni amplificadors). En tot cas el valor límit màxim d'emissió serà de 80 dBA.

   Qui ho pot demanar

   La persona física o jurídica que vol dur a terme un o diversos especyacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert a públic o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

   Com es pot demanar

   TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital. Mòbil

   Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç Instància genèrica.

   Quan es pot demanar

   Durant tot l'any.

   Taxa

   L'import de la taxa es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 9. Es practicarà d'ofici la corresponent liquidació que serà notificada posteriorment a la persona titular.