Establiments de la ciutat on es desenvolupen activitats comercials, industrials o de lleure.

Ordenances no fiscals relacionades amb el Departament d'Activitats

A continuació teniu diverses ordenances municipals relacionades amb el Departament d'Activitats.

El dia 11-08-10 va entrar en vigor la nova Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions -OMIAI- (el mateix dia que la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats).

 • Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions (pendent d'adaptació al Decret 176/2009)
 • Ordenança municipal reguladora de l'ocupació comercial de la via pública de Cambrils
 • Ordenança municipal sobre instal·lacions i activitats susceptibles d'emetre fums, gasos, vapors, pols, sorolls i vibracions
 • Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions (OMIAI)

Podeu consultar aquestes ordenances a la seu electrònica de l'ajuntament de Cambrils.

Informació veïnal sobre nous establiments

Informació veïnal sobre nous establiments

Només l'obertura d'establiments subjectes a llicància ambiental o a llicència d'obertura comporta un tràmit d'informació pública i veïnal. Durant aquest tràmit els veïns i qualsevol ciutadà tenen el dret d'examinar l'expedient, de veure la documentació presentada i els informes emesos, així com presentar al·legacions o observacions.

Les llicències que concedeix l'Ajuntament resolen els aspectes que són de competència municipal, i s'entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Actualment, moltes de les activitats que anteriorment requerien de llicència municipal per a la seva obertura ara estan subjectes a comunicació prèvia, la qual cosa comporta la no existència del tràmit d'informació pública i veïnal. De totes maneres, els veïns d'una activitat sempre podran preguntar a l'ajuntament sobre noves activitats, i consultar la documentació presentada, i, en el seu cas, presentar les queixes per molèsties que poguessin derivar-se d'aquelles activitats.

Recull no exhaustiu de normativa sectorial i d'intervenció a activitats i instal·lacions diverses.

Règim d'intervenció

 • Ordenança Municipal Reguladora del Règim d'Intervenció de les Activitats i Instal·lacions (OMIAI). Per les no incloses en normativa estatal o autonòmica).
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 18/2020 de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica.

Normativa bàsica aplicació tècnica de les activitats

Ordenances Municipals de l'Ajuntament de Cambrils

 • Ordenança municipal sobre instal·lacions i activitats susceptibles d'emetre fums, gasos, pols, sorolls i vibracions.
 • POUM

Seguretat i prevenció en matèria d'incendis

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març,  pel qual s'aprova el "Codigo Técnico de la Edificación" (CTE).
 • Reial Decret 732/2019, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació aprovat per Reial Decret 314/2003, de 17 de març.

               - Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi (SI).

               - Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (SUA 1-2-3-4-5)-

 • Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el "Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials" (RSCIEI).
 • Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc.
 • Ordre INT-324-2012 ITC Genèriques
 • Ordre INT- 322-2012 ITC RSCIEI
 • Ordre INT-323-2012 ITC DB SI CTE

Pública concurrència

 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, Reglament general de policia i espectacles públics i activitats recreatives.
 • Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Contaminació acústica

 • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
 • Llei 3/2003, de 17 de novembre, del soroll.
 • Reial Decret 1513/2009, de 16 de desembre, d'avaluació i gestió del soroll ambiental.
 • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
 • Ordenança Municipal sobre el soroll i les vibracions.
 • Mapa de capacitat acústica de Cambrils.
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "Código Técnico de la Edificación" (CTE): Document Bàsic de protecció davant el soroll (HR).

Contaminació lluminosa

 • Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
 • Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/201, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
 • Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries AE-01 a EA-07.

Barres arquitectòniques - accessibilitat

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "CódigoTécnico de la Edificación" (CTE): Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (SUA).
 • Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
 • Documents DT-1, DT-2, DT-3, DT-4 i DT-5 de les TAAC (Taules d'accessibilitat a les activitats a Catalunya).

Estalvi energètic i salubritat

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "Código Técnico de la Edificación"(CTE).
 • Reial Decret 732/2019, modificació del  "Código Técnico de la Edificación"(CTE).

               - Document Bàsic d'Estalvi d'energia (HE 4).

               - Document Bàsic qualitat aire interior (HS 3).

Seguretat d'instal·lacions

 • Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" (REBT), així com les Instruccions Tècniques Complementàries del mateix (ITCs).
 • Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios" (RITE), i posteriors modificacions.
 • Reial Decret 178/2021, de 23de març, pel qual es modifica el RD 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual s'aporta el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis.
 • Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG i 01 a 11, en el supòsit que els aparells de cocció funcionen amb gas.
 • Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d'Energia, mines i Seguretat Industrial, amb relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, que afecti a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).
 • Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, i posteriors modificacions.
 • Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.
 • Reial Decret 2085/1995, de 20 d'octubre, reglament d'instal·lacions pretrolíferes.
 • Reial Decret 1523/1999, de 1 de octubre, pel que es modifica el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovades pel Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i les instruccions tècniques complementàries MI-IP03, aprovades pel Reial Decret 1427/197, de 15 de setembre, i MI-IP04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, de 28 de desembre.
 • Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP04 "Instal·lacions per a suministraments a vehícles" i es regulen determinats aspectes de les instal·lacions que regulen alguns aspectes de reglamentació de les instal·lacions petrolíferes.
 • Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Equips a Presió i les seves instruccions complementàries.

PRL

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 • Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de traball.

Legionel·losi

 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció de la legionel·losi.
 • Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitàris per a la prevenció de la legionel·losi.

Autoprotecció

 • Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Piscines i Parcs Aquàtics

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "Código Técnico de la Edificación" (CTE): Document Bàsic de Seguretat davant el risc d'ofegament (SUA 6).
 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
 • Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
 • Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i funcionament de parcs aquàtics.

Abocaments Aigües Residuals

 • Reglament Comarcal regulador del sistema d'abastament d'aigua i clavegueram.
 • Decret 130/2003, de 30 de maig, pel qual s'aprova Reglament dels Serveis Públics de sanejament.
 • Reglament Municipal Regulador de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram.

Emissions a l'atmòsfera

 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de protecció de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
 • Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.
 • Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a les instal·lacions Industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt.
 • Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 • Instrucció tècnica del servei de vigilància i control de l'aire IT-AT 003.
 • Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degut a l'ús de dissolvents en determinades activitats.
 • Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments que es desenvolupen activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

Residus

 • Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.
 • Llei 7/2022, de residus i sòls contaminants per a una economia circular.
 • Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i el criteris estàndard per la declaració de sòls contaminants.

Pirotècnica

 • Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotècnicos y cartuchería.

Emissions radioelèctriques (antenes de telefonia)

 • Real Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric i mesures de protecció sanitàries davant d'emissions radioelèctriques.
 • Ordre CTE/23/2002, de l'11 de gener, pel qual s'estableixen condicions per la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.
 • Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.
 • Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicacions.

Centres de culte

 • Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/200 dels centres de culte.
 • Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centtres de culte.

Comerç amb Degustació

 • Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

Establiment turístic

 • HUTT
 • Decret 75/2020, de 4 d'agost de turisme de Catalunya.

 

  

Normativa sobre llengua i comerç.

La Llei orgànica 6/2006, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; la Llei 22/2010, de 20 de juliol del Codi de consum de Catalunya, i la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires regulen la normativa lingüística aplicable als comerços, entre d’altres establiments. 

Bàsicament, estableixen que han de disposar del rètol exterior i la cartelleria fixa a l’interior, com a mínim, en català, a més d’altra documentació com les invitacions a comprar, per exemple.

Quant a l’ús oral de la llengua, estableixen el dret dels consumidors a ser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin. L’expressió “ser atès” significa l’obligació d’entendre, almenys, qualsevol persona consumidora que s’expressi en les dues llengües, sense que es vegi obligada a deixar de parlar en la llengua que ha escollit.

De fet, també disposen que les persones que accedeixen a l'activitat comercial i a la prestació de serveis han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors quan s'expressin en qualsevol de les dues llengües. 

El Servei de Català de Cambrils,  ubicat al Centre Cultural (Sant Plàcid, 18), ofereix els seus serveis per ajudar les empreses i comerços a adaptar-se a la normativa vigent: cambrils@cpnl.cat / 977 79 26 88. 

Legislació lingüística bàsica d’aplicació al comerç

Llei orgànica 6/2006, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Article 34

Drets lingüístics dels consumidors i usuaris

Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d’usuàries o consumidores de béns, productes i serveis. Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

Article 32 L'atenció al públic

 1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.

[...]

 1. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

Article 128-1

Drets lingüístics de les persones consumidores

 1. Les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d'acord amb el que estableixen l'Estatut d'autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.
 2. Les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català:
  1. Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència.

Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires

Article 8

Exercici de l’activitat comercial i de la prestació de serveis [...]

Les persones que accedeixin a l'activitat comercial i a la prestació de serveis, àdhuc aquelles que ho facin en qualitat de treballadors assalariats, han de conèixer les condicions de l'exercici de l'activitat comercial i de la prestació de serveis a Catalunya i han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya

Programa Extraordinari i Urgent d´Inspecció de Bars Musicals

Amb la finalitat d´evitar situacions que puguin generar incidents de seguretat per les persones, s´ha considerat realitzar inspeccions als establiments públics de bars musicals per tal de comprovar que les instal·lacions compleixen les determinacions de seguretat de la normativa sectorial que li és d'aplicació, així com de la seva situació administrativa.

Aquestes inspeccions es podran dur a terme a partir d’aquest mes de Desembre de 2023.

Habitatge ús turístic

El municipi de Cambrils està afectat pel Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre i, per tant, no es pot presentar la comunicació sense disposar de la llicència urbanística que s'hi regla. Tanmateix, l'ús de l'habitatge d'ús turístic no és compatible actualment amb el planejament urbanístic vigent.

Cambrils actualment supera la limitació imposada al text refós de la Llei d'urbanisme. Per aquest motiu, a partir de l'entrada en vigor del Decret Llei 3/2023 citat, no es poden donar d'alta més habitatges d'ús turístic a Cambrils.

En cas de presentar-se una comunicació d'alta d'habitatge d'ús turístic, es produeix el fet imposable previst a l'Ordenança Fiscal núm. 9, merita la taxa prevista i, en conseqüència, l'Ajuntament haurà d'aprovar la corresponent liquidació.