Obres a efectuar en locals o edificis destinats a activitats i que necessiten projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999). Ès l'autorització que dona l'administració municipal per a l'execució d'obres amb el grau més elevat de complexitat.

ÀREA QUE TRAMITA
Departament d'activitats.
QUI HO POT DEMANAR
Tothom que desitgi fer una obra
TERMINI DE LA SOL·LICITUD

La persona interessada haurà de sol·licitar la llicència d'obres i espera a rebre la notificació de l'autorització municipal per tal de poder iniciar-les. 

COM ES POT DEMANAR

TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Necessiten projecte tècnic les obres, següents:

  • Obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació, quan alteren la configuració arquitectònica dels edificis (art. 2.2 LOE).
  • Altres supòsits (previstos a l'art. 33.2, Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) d'implantació d'obres o d'ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:

        - els fonaments o els elements estructurals.

        - el volum o les superfícies construïdes.

       - el nombre d'establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu                            independent.

Cal sol·licitar la llicència utilitzant el formulari  sol·licitud llicència d'obres majors que trobareu al peu de pàgina.

Cal adjuntar a cada sol·licitud la documentació administrativa i la documentació tècnica que allí s'indiquen.

Només es podran començar les obres quan s'hagi obtingut la corresponent llicència.

TAXA

En el moment de presentar la sol·licitud es meritarà:

  • la taxa de tramitació de la llicència. Aquesta taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa de prestació de serveis urbanístics.
  • l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Aquest impost es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 5.

En el moment de l'atorgament de la llicència es meritaran les següents fiances:

  • fiança per assegurar la correcta gestió dels residus de la construcció, en el cas d'obres majors.
  • fiança per assegurar la correcta reposició del serveis urbanístics, en el cas d'obres majors i d'aquelles obres menors que de forma motivada s'estimi que poden produir risc de danys o deteriorament als serveis públics.

Es podrà demanar la devolució de les fiances un cop acabada l'obra; l'ajuntament comprovarà que no s'ha afectat cap bé públic, així com si la justificació documental de la gestió dels residus que presenti l'interessat és correcte.

NORMATIVA GENERAL

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA