Obres menors, de reforma i interiors a efectuar en locals o edificis destinats a implantar qualsevol activitat sempre que no necessitin projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999). Queda exclosa d'aquest règim de comunicacó d'obres la comunicció de qualsevol activitat amb incidència ambiental, la qual es regirà per la normativa específica de control i intervenció ambiental.

ÀREA QUE TRAMITA
Departament d'activitats.
QUI HO POT DEMANAR
Qualsevol persona interessada en iniciar una actuació urbanística complementada en el règim de comunicació d'obres.
TERMINI DE LA SOL·LICITUD
L'interessat/ada pot efectuar la comunicació en qualsevol moment.
En qualsevol cas, s'ha de tenir en compte que aquestes obres s'hauran d'iniciar com a màxim en el termini de dos mesos des de la seva presentació a l'Ajuntament i que s'hauran d'acabar en el termini definit en el projecte tècnic, que en cap cas haurà de superar com a màxim l'any.
COM ES POT DEMANAR
TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.
Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç. Instància genèrica.
TAXA

En el moment de presentar la comunicació es meritarà:

 • La taxa de tramitació: Aquesta taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per serveis urbanístics.
 • L'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO): Aquest impost es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 5.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Formulari de comunicació d'obres.
 • Declaració de conformitat amb la normativa urbanística corresponent.
 • Memòria valorada o projecte tècnic que inclogui el pressupost. Si no cal documentació tècnica s'haurà d'aportar el pressupost.
 • Documentació de compromís de la correcta gestió dels residus signat amb un gestor de residus autoritzat.
 • Plànols.
 • Full d'assumeix tècnic (si cal documentació tècnica).
 • Altra documentació que es consideri necessària.

INFORMACIÓ ADICIONAL

Les obres menors, de reforma i interiors, a efectuar en locals o edificis destinats a implantars activitats o instal·lacions, només precisen de comunicació d'obres.

Necessiten projecte tècnic les obres següents:

 1. Obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació, quan alteren la configuració arquitectònica dels edificis (art. 2.2 LOE)
 2. Altres supòsits (previstos a l'art. 33.2 Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) d'implantació d'obres o d'ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:
 • els fonaments o els elements estructurals
 • el volum o les superfícies construïdes
 • el nombre d'establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent

Quan les obres a efectuar tinguin la consideració d'obres majors i per tant precisin de projecte tècnic, quedaran subjectes a l'obtenció de llicència d'obres majors.

Es podran començar les obres quan s'hagi presentat la comunicació amb la documentació preceptiva i s'hagi fet efectiva la taxa i l'impost. 

NORMATIVA

Ordenança municipsl reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions Omiai, (art. 11 i 13).

Decret 64/2014, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanistica.

A l'art. 187.bis del Text refós de la Llei d'urbanisme.

Decret Legislatiu 1/2010, modificats per la Llei 16/2015, de simplificació administrativa.

FORMULARI QUE TROBAREU A PEU DE PAGINA

Comunicació  d'obres efectes immediats.