Obres menors, de reforma i interiors a efectuar en locals o edificis destinats a implantar qualsevol activitat sempre que no necessitin projecte tècnic (segons LOE, Ley 38/1999)

Les obres menors, de reforma i interiors, a efectuar en locals o edificis destinats a implantars activitats o instal·lacions, només precisen de comunicació d'obres.

Necessiten projecte tècnic les obres següents:

  1. Obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació, quan alteren la configuració arquitectònica dels edificis (art. 2.2 LOE)
  2. Altres supòsits (previstos a l'art. 33.2 Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) d'implantació d'obres o d'ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:
  • els fonaments o els elements estructurals
  • el volum o les superfícies construïdes
  • el nombre d'establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent

 

Quan les obres a efectuar tinguin la consideració d'obres majors i per tant precisin de projecte tècnic, quedaran subjectes a l'obtenció de llicència d'obres majors.

Caldrà adjuntar a cada comunicació la resta de documentació administrativa i la documentació tècnica que allà s'indiquen.

Cal presentar la comunicació mitjançant el model  de comunicació d'obres amb efectes immediats que trobarà a peu de pàgina.

Es podran començar les obres quan s'hagi presentat la comunicació amb la documentació preceptiva i s'hagi fet efectiva la taxa i l'impost que s'indiquen a continuació.

Taxa, impost i fiances

En el moment de presentar la comunicació es meritarà:

  • La taxa de tramitació: Aquesta taxa es troba regulada a l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per serveis urbanístics.
  • L'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO): Aquest impost es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm. 5.

 

Regulació complementària

Podeu trobar la regulació d'aquestes  comunicacions als arts 11 i 13 de l'Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions OMIAI, al Decret 64/2014, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i a l'art. 187.bis del Text refós de la Llei d'urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, modificats per la Llei 16/2015, de simplificació administrativa.