És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriment de l'activitat.

COM ES POT DEMANAR

Telemàticament des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que un identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç.

QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

ÀREA QUE TRAMITA

Departament d'Activitats de l'Ajuntament.

TAXA

L'import de la taxa es troba regulat a l'Ordenança fiscal corresponent i és practica d'ofici al titular.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  • Sol·licitud informe comptabilitat urbanistica.
  • Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
  • Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves caractarístiques principals amb determinació de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat respecte la disponsibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals. En els casos d'activitats subjetes a la legislació d'accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d'accidents greus, de conformitat amb els llindsars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l'anàlisi quantitatiu del risc,d'acord amb les instruccions dictades per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.
  • Altres documents.

NORMATIVA