En compliment de l’article 85.4 del DL 1/2010 de 3 d’agost, se sotmet a informació pública l’acord de la Junta de Govern Local de data 8/03/2024 d’aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic del Sector 5 Belianes Sud, Subsector 01 del POUM, presentat en data 8/10/21 i NRE E2021022240.