Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del Sector 4 "Els Antigons".