Bases reguladores és establir i regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament de Cambrils, es reconeixen per al foment de les actuacions d’adequació, rehabilitació, manteniment o conservació dels immobles, inclosos dins les zones establertes a l’efecte, per a les llicències d’obres concedides en el període assenyalat a la corresponent convocatòria, que podrà comprendre dos exercicis (el de l’any de la convocatòria i part de l’any anterior).

Edicte

Bases reguladores de les subvencions per al foment de la rehabilitació d’habitatges i edificis al municipi de Cambrils.