El departament d'urbanisme és un òrgan administratiu encarregat de planificar, regular i controlar el desenvolupament urbà i territorial d'una ciutat.

Les seves funcions inclouen l'elaboració i aprovació de plans urbanístics, la regulació de l'edificació i ocupació del sòl, l'emissió de llicències d'obres i activitats, la inspecció i control del compliment de la normativa urbanística, i la resolució de conflictes relacionats amb el desenvolupament urbà.

Tot això amb l'objectiu de garantir un desenvolupament ordenat i sostenible de la ciutat, i protegir l'interès general dels seus habitants.