Edicte al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 159 del dia 16 d'agost de 2018, de l'aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM consistent en la divisió del Sector-12 Camí del Corralet Sud en dos sectors : Sector 12A Camí del Corralet Sud-Hoteler i Sector 12B Camí del Corralet Sud i creació de la sub-clau 7a.1