1. DOCUMENTS QUE HAN D’ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:

  • Declaració responsable d’obligacions fiscals i compliments de requisits (annex 1)
  • Documentació que acrediti que el promotor de les obres reuneix les condicions de l’article 4 de les bases reguladores (propietari, arrendatari...).
  • En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal autorització escrita del titular de la propietat.
  • Caldrà presentar declaració jurada del titular de la propietat conforme no serà destinat a l’explotació turística.
  • En el cas de Comunitats de Propietaris caldrà aportar l’acreditació de la representació.
  • Fotografies de l’àmbit d’actuació de les obres (façanes, interiors...).
  • Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), excepte els d’antiguitat inferior a 45 anys.
  • En les sol·licituds per actuacions sobre les instal·lacions, caldrà adjuntar memòria valorada de l’obra a executar elaborada per un instal·lador autoritzat, sempre i quan no s’hagi aportat en la sol·licitud de llicència d’obres.