Regidors i Regidores

El Ple de l'Ajuntament està format per 21 regidors i regidores escollides de manera democràtica en les eleccions municipals que tenen lloc cada 4 anys. Els grups polítics existents a l'actualitat són (ordre segons els vots obtinguts en les eleccions municipals de l'any 2023):

  • Nou Moviment Ciutadà (NMC)
  • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
  • Junts per Cambrils (JxC)
  • Partit Popular (PP)
  • Vox (VOX)
  • Cambrils En Comú Podem (CECP)

L'alcalde de Cambrils és el Sr. Alfredo Clúa Balldelou (PSC) i el govern municipal està format per ERC, PSC, JxC i CECP.

Partit dels Socialistes de Catalunya

Esquerra Republicana de Catalunya

Junts per Cambrils

Cambrils En Comú Podem

Nou moviment ciutadà

Partit Popular

Vox

Quines competències té el ple municipal?

Les competències del ple són totes aquelles accions que pot aprovar segons la Llei la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local:

1. El Ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l'Alcalde.

2. Corresponen, en tot cas, al Ple les següents atribucions:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració de terme municipal; creació o supressió de Municipis i de les Entitats als quals es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del Municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles Entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió prevists en la legislació urbanística.
d) L'aprovació del Reglament orgànic i de les Ordenances.
i) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres Entitats locals i altres Administracions públiques.
i) L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i pels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d'aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, exceptuant el que està disposat en l'article 99, número 4, d'aquesta Llei, i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
j) L'exercici de les accions administratives i judicials.
k) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) L' alienació del patrimoni.
ll) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
m) Les altres que expressament li confereixin les Lleis.
3. Pertany, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde, que es regeix pel que es disposa en la legislació electoral general.

Quan es celebren les sessions del Ple?

Les sessions ordinàries del Ple tindran lloc l'últim divendres de cada mes a les 11:30. En el supòsit que aquest dia fos festiu que la sessió de Ple es faci el següent dia feiner.

Les sessions plenàries es retransmeten en directe mitjançant el canal de Youtube de l'Ajuntament de Cambrils.