Assignacions al Grup Municipal

Quota mensual fixa del grup

180€

Quota mensual per cada regidor

90€

Quota mensual total

270€

Regidors/es