Les competències del ple són totes aquelles accions que pot aprovar segons la Llei la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local:

1. El Ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l'Alcalde.

2. Corresponen, en tot cas, al Ple les següents atribucions:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració de terme municipal; creació o supressió de Municipis i de les Entitats als quals es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del Municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles Entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió prevists en la legislació urbanística.
d) L'aprovació del Reglament orgànic i de les Ordenances.
i) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres Entitats locals i altres Administracions públiques.
i) L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i pels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d'aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, exceptuant el que està disposat en l'article 99, número 4, d'aquesta Llei, i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
j) L'exercici de les accions administratives i judicials.
k) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) L' alienació del patrimoni.
ll) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
m) Les altres que expressament li confereixin les Lleis.
3. Pertany, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde, que es regeix pel que es disposa en la legislació electoral general.