Equip de pintura, senyalització vertical i senyalització circumstancial i manteniment

 

Pintura

Realització de totes les tasques de pintura de la via pública de Cambrils. La pintura viària s'ha externalitzat. L'empresa adjucitària actualment efectua tasques de reposició de pintura i de nova senyalització viària, tot seguint un plànning anual de treball organitzat per part del caporal responsable de la circulació i senyalització viària.

 

Senyalització vertical

Format per una parella d'operaris, estan encarregat de la ubicació de tota la senyalització de la via pública, senyals, cartells informatius,etc. Dins de la seva tasca habitual, està la reparació de senyal danyats, reparació de pilones de protecció de voreres o de canalització de la circulació, plaques de carrer, eliminació de graffitis que poguin afectar la seguretat del trànsit, col·locació de miralls de trànsit.

Senyalització circumstancial i manteniment

Format per un agent i per un operari, tenen com a funció la ubicació de tota la senyalització que es necessària per motius de qualsevol imprevist, com obres, aixi com d'esdeveniment com poden ser reserva d'aparcaments per actes, tasques especials de càrrega i descàrrega, mudança, festes, cavalcades, i actes festius.