Objectius i funcions. Unitats, grups i equips de la Policia Local de Cambrils

Definició de la Policia Local de Cambrils

L'article 1 de la llei 2/86 de Forces i Cossos de Seguretat, reconeix les competències de les corporacions locals en matèria de seguretat. És a dir, que depenen d'elles mateixes pel seu desenvolupament.

 

Altres lleis estatals i autonòmiques també estableixen competències en aquest àmbit.

 

La Constitució espanyola i l'Estatut vigent de Catalunya dóna a la Generalitat de Catalunya competències respecte a la coordinació de les policies locals en el seu territori.

Fruit d'això, és la Llei 16/1691 del 10 de juliol, de les policies locals i també la més recent Llei 4/2003 de 7 d'abril d'ordenació del sistema de Seguretat Pública de Catalunya

URO - Unitat de Recursos Operatius

 

Des de 1996 fins a ocutbre de 2012, aquesta unitat l'anomenavem Unitat de Polivalència. Estava composada del nombre més important d'agents que tenien assignats tasques de radiopatrullatge, i donava cobertura 24 h / 365 dies de l'any basicament a tots els sectors, barris i urbanitzacions dels nuclis urbans de Cambrils; aixi com de la zona rural en absència dels efectius de la Unitat de Patrulla Verda.

 

A l'octubre de 2012, la reorganització posada en marxa redueix el nombre d'agents ja que calia ampliar la nova Unitat Territorial Motoritzada i Comunitària - UTMC - de la policia cambrilenca. De pas, es procedeix a canviar la denominació per una més adient a les circumstàncies i temps actuals, i l'antiga unitat d'agents polivalents passa a ser l'URO - Unitat de Recursos Operatius.

 

 

Objectius i funcions

 

1. Protegir, servir i auxiliar als ciutadans al nostre municipi.

 

2. Vigilar i mantenir la disciplina del trànsit en tota classe de vies urbanes i en en aquelles carreteres que ens hem fet càrrec de la seva vigilància i que travessen el nostre municipi.

 

3. Investigar i instruir de forma directa, les diligències per accidents de tràfic en les vies assignades al nostre Municipi. També d'aquelles infraccions administratives i penals de les quals la Policia Local he té competència pròpia o compartida, d'acord amb el Conveni de funcions establerts entre l'Ajuntamente de Cambrils i la Generalitat de Catalunya, sobre les tasques i serveis de les policies local i autonòmica en el territori cambrilenc.

4. Actuació en delictes contra la seguretat viària; i intervenir en col·laboració d'altres forces de seguretat estatals i autonomica en defensa de la seguretat ciutadana.

 

5. Recolzament de les diferents unitats segon l'operatiu pertinent.

 

6. Actuacions preventives en totes les actuacions on pugui haver alteracions d'ordre públic. Col·laborar amb els Mossos d'Esquadra en les seves actuacions davant de grans concentracions humanes com poden ser concerts, manifestacions, esdeveniments públics, i d'altres.

 

7. Realització contínua de torns de treball duran les 24 hores per cobrir les necessitats de tot el municipi.

 

8. Realització de les primeres diligències en tot fet produït al nostre municipi i la seva posterior derivació al organisme policial i jurisdiccional pertinent.

 

9. Participar en la execució dels Plans de Protecció Civil en casos d'accidents, catastrofes i calamitats públiques.

 

10. Actuar i intervenir en aquels fets i infraccions que poden perjudicar el civisme i la convivència ciutadana.

UTMC - Unitat Territorial Motoritzada i Comunitària

 

El proppassat 13/11/2012, el regidor de Governació -Dani Milan- i el cap accidental de la Policia Local -Manel Muñoz- varen presentar la nova Unitat Territorial Motoritzada Comunitària de la Policia Local. Aquesta unitat sustitueix a la Unitat de Policia de Barri i Convivència, que va ser creada a la primavera del 2010 essent el cap el Sr. Josep Francesc Martinez Pardo, i que estava integrada per 8 agents.

Tal com va explicar Milan, la nova unitat està formada per 16 agents que reforçaran la vigilància a les zones on hi ha més població. "L'objectiu és donar major presència al carrer i per tant, una major proximitat a la ciutadania. També es vol donar més sensació de seguretat, així com un major control de la indisciplina viària", va apuntar el regidor. Amb la posada en marxa de la nova unitat, es dupliquen el nombre d'efectius de la Policia Local, i se'ls assigna unes noves demarcacions territorials més acordes amb els requeriments dels ciutadans; així com més enfocats a la prevenció de les actitivats infractores, tant administratives com penals.

Els agents d'aquesta nova unitat patrullaran per parelles -dues parelles de 6 a 14 hores i dues més de 14 a 22 hores- i utilitzaran la moto amb un doble objectiu: disminuir el temps de resposta i estalviar combustible. El regidor va apuntar que la unitat es va posar en funcionament a principis d'octubre i els "primers balanços són positius, és una mesura consolidada". Segons Milan, "aquest nou sistema dóna una sensació de proximitat de la Policia i és més visible que un patrullatge a peu convencional".


La Unitat Territorial Motoritzada Comunitària, que compta amb 5 motos i un cotxe que s'utilitzarà quan sigui necessari, substitueix a l'anterior funcionament de la policia comunitària, que comptava amb 8 agents. El cap accidental de la Policia Local va apuntar que, "vuit agents per aquest servei de policia comunitària era insuficient i per això es va decidir fer una reorganització interna del Cos i augmentar la unitat motoritzada amb 16 agents". Cal apuntar que per aquest nou servei no s'han comprat nous vehicles, sinó que s'ha substituït un cotxe per una moto nova.

 

Objectius i funcions

 

1. Atenció permanent al ciutadà, atenen les seves consultes, queixes, reclamacions, informacions, i en definitiva, tots aquells conflictes que puguin alterar la seva qualitat de vida.

2. Reflectir i ser la imatge del cos al carrer.

3. Vetllar pel compliment de les ordenances municipals, bans i decrets.

4. Vigilància de la seguretat escolar, en horari d'entrades i sortides, d'acord amb el pla de col·legis i les zones properes als centres d'ensenyament en horari de classe.

5. Vigilància dels espais públics i edificis municipals.

6. Control de l'absentisme escolar, en col·laboració amb els agents escolars.

7. Informació i consells de seguretat a comerciants i veïns del barri, intensificant-se en campanyes de Nadal i setmana santa.

Les diferents unitats que presten serveix de proximitat en el territori, de relacions, i de convivència es varen anant creant per una demanda necessària de la societat actual, no solament al nostre Municipi, sinó a tota la resta de policies de tota Catalunya. Tanmateix, cal dir que des de 1996 fins avui en dia, s'ha anat provant diversos tipus de models per tal de poder atendre les necessitats socials, les demandes ciutadanes, els programes polítics i institucionals, així com la recerca de model en el qual es pogués conciliar un bon servei policial amb una adequat exercici de control pressupostari i d'aprofitament dels recursos.

Unitat de Sala de Comunicacions

1. La Sala és el centre operatiu de gestió, coordinació, tractament de la informació i d'atenció telefònica al ciutadà, opera les 24 hores del dia.

2. És l'encarregada de gestionar i coordinar les operacions de totes les unitats i de mantenir el vincle operatiu amb els demés organismes policials, emergències, protecció civil i serveis municipals.

3. La tasca més importants que desenvolupa, és l'atenció telefònica de requeriments del ciutadà, donant una resposta correcta, unitària, personalitzada i de qualitat, que té la missió de resoldre les seves demandes d'informació, atendre les queixes, problemes, dubtes, suggerències.

4. Supervisar i demanar , si l'operatiu ho requereix, suport i gestió d'altres cossos externs, bombers, ambulàncies, altres cossos de seguretat, etc.

5. La comunicació permanent amb totes les patrulles i dotacions dels cos que estiguin al carrer les 24 hores de servei i la gestió de tota la informació i la seva posterior canalització als departaments, bé del mateix cos o externs.

UPC-Unitat de patrulla de costes

 

La unitat de Patrulla de Costes és una unitat no permanent de la Policia Local. Funciona únicament durant el període estival. Des de la seva posada en marxa l'any 1993, aquesta unitat és unes de les pioneres a tot l'Estat Espanyol. L'objectiu principal, d'aquesta Unitat, és la prevenció i la vigilància de les platges en la franja horària de més afluència, moments en que sorgeixen problemes de tipus delictiu, com són els furts, com també per problemes de diverses infraccions administratives (venda ambulant, acampada, navegació d'embarcacions a motor dins de zones de banys, etc...).

 

Habitualment es posa en marxa aquest servei es va iniciar a mitjans de juny i pot va durar mitjans de setembre. La unitat ha estat formada per 8 Agents de la Policia Local, repartits en dos patrulles (una per a les platges de ponent i l'altra per les de llevant). La franja horària vigilada és des de les 10:00 hores fins les 18:00 hores. El que més destaca d'aquesta unitat és el mitjà de desplaçament: la bicicleta de muntanya amb l'equipament de material d'oficina; denúncies administratives, judicials, informacions varies, instàncies, mapes del municipi, reglamentació referent a platges i marítima; petit equip sanitari, prismàtics. equip de transmissions de Policia Local i PDA amb telèfons mòbils.

 

El recorregut per part de les unitat en bicicletes, el llarg dels dies de patrulla un total de 6.000 a 7.000 km.

UAPL-Unitat administrativa de la Policia Local de Cambrils

Objectius i funcions

 

1. Suport administratiu i logístic:

a) Als agents

b) A la prefectura

c) A la unitat d'inspecció de la via pública

d) A la unitat de policia administrativa

2. Gestió de temes de la regidoria

3. Gestió de multes

4. Atenció ciutadana

5. Atenció requeriments i peticions dels departaments municipals i altres organismes

6. Gestió i arxiu documental

Adreça electrònica. Unitat-adm.PL@cambrils.org

Unitat de Suport Prefectura

 

Objectius i funcions

 

Han de donar suport a la Prefectura del Cos en la gestió dels recursos humans del Cos de la Policia.

Efectua:

1. Control dels diferents quadrants de treball a nivell intern del personal de la policia.

2. Control i recompte del personal dintre del seu torn de treball.

3. Control i seguiment de les hores treballades per cada agent i les seves hores de treball realitzades fora del seu torn corresponent.

4. Revisió diària de les Novetats produïdes i la seva introducció dintre del programa intern.(CATPOL).

5. Rebre i tramitar sol·licituds de canvis de quadrants dels agents de la policia.

6. Realització de les estadístiques dels serveis realitzats; explotació de dades i elaboració d'estudi de mapes delinqüencials.


Equip de pintura, senyalització vertical i senyalització circumstancial i manteniment

 

Pintura

Realització de totes les tasques de pintura de la via pública de Cambrils. La pintura viària s'ha externalitzat. L'empresa adjucitària actualment efectua tasques de reposició de pintura i de nova senyalització viària, tot seguint un plànning anual de treball organitzat per part del caporal responsable de la circulació i senyalització viària.

 

Senyalització vertical

Format per una parella d'operaris, estan encarregat de la ubicació de tota la senyalització de la via pública, senyals, cartells informatius,etc. Dins de la seva tasca habitual, està la reparació de senyal danyats, reparació de pilones de protecció de voreres o de canalització de la circulació, plaques de carrer, eliminació de graffitis que poguin afectar la seguretat del trànsit, col·locació de miralls de trànsit.

Senyalització circumstancial i manteniment

Format per un agent i per un operari, tenen com a funció la ubicació de tota la senyalització que es necessària per motius de qualsevol imprevist, com obres, aixi com d'esdeveniment com poden ser reserva d'aparcaments per actes, tasques especials de càrrega i descàrrega, mudança, festes, cavalcades, i actes festius.

Unitat policial d'Atenció ciutadana

1. Atenció al públic a les nostres dependències a nivell presencial

2. Realització de les corresponents denúncies i atestats.

 

Adreça electrònica: upac@cambrils.org

 

1. L'oficina policial de la Xarxa d'atenció a la víctima (XAV), està ubicada a les dependències de la Policia Local de Cambrils; ofereix un espai adequat a la víctima per tal d'assegurar la seva privacitat.

2. L'atenció a la víctima és permanent, les 24 hores durant tot l'any, per tal de garantir una assistència policial i social immediata i urgent.

3. Des del moment en que es detecta un cas de violència s'activa un Pla d'Actuació, amb la coordinació de totes les institucions implicades, amb la finalitat d'agilitzar la intervenció. L'esmentat Pla d'Actuació s'adequa a les necessitats de cada cas dotant, si escau, de recursos socials i/o personals en funció de les necessitats: assessorament, presa de la denúncia, atenció social, atenció psicològica, assistència lletrat, allotjament alternatiu, ajuts econòmics...

4. Assessorament i acompanyament a les víctimes que ho precisin durant el procés judicial i la resta de tràmits, així com el posterior seguiment del cas per tal de donar una cobertura integral i l'obligat compliment a les mesures judicials imposades.

Objectius i funcions

 

La nostra organització s'estructura en Unitats d'Especialització encaminades a millorar el servei intern i un tractament personal i diferenciat de tota la informació i documentació policial, és a dir , una qualitat de servei més eficient i ràpida.

 

L'estructura i organigrama de les diferents Unitats, dòna a la Policia de Cambrils un fluïdesa i una qualitat de servei. La qualitat es veu reflexada amb aquesta divisió de diferents Unitats, amb el personal i els medis més adients, per desenvolupar  una tasca específica per cadascun dels diferents problemes

 

 

Heu de tenir en compte que la gestió de la problemàtica, a qualsevol nivell, sigui de seguretat pública, d'administració, o una simple intervenció en un conflicte, necessita d'un tractament diferent i realitzat pel personal més adient.

 

Telèfons d'emergència i d'urgències

TELÈFON D'EMERGÈNCIA: 092 i 112

 

Si li cal recórrer als serveis de la Policia Local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Ambulàncies, Bombers, Protecció Civil, etc. pot trucar des de qualsevol telèfon al número 112. Si has de menester a la Policia Local de Cambrils, en gran part del territori de Cambrils, i des de mitjans de l'any 2010, pots contactar trucant al 092. És un servei que l'Ajuntament de Cambrils ha contractat i activat per tal que no sigui us complicat recordar el nostre número de telèfon, 977 79 45 66.

 

Urgències

 

POLICIA LOCAL

977 794566 / 092
MOSSOS D'ESQUADRA 085
GUÀRDIA CIVIL 977 368110
BOMBERS 088
AMBULÀNCIA 061
EMERGÈNCIES 112
AJUNTAMENT DE CAMBRILS 977 794579
INFORMACIÓ AJUNTAMENT 010
INFORMACIÓ GENERALITAT 012
C.A.P.-SERVEI D'URGÈNCIA 977 361652
POLICIA NACIONAL 091

Denuncies online i tràmits

DENUNCIES PER INTERNET  - (CLIC AQUI)

Enllaç cap a  la web de la Policia de Catalunya, on podreu tramitar via Internet,  denuncies per algunes de les infraccions penals; o per pèrdues d'objectes. Un cop complimentat el tràmit, l'haureu de signar i ratificar en qualsevol comissaria de policia local o autonòmica del llistat que consta en el web.

Localització de comissaries

 La PG-ME disposa d'un Pla Operatiu Específic (POE) en el qual s’estableixen les mesures de seguretat i les accions especifiques que duen a terme els mossos d'esquadra amb la finalitat d’evitar un atemptat terrorista, segons quin sigui el nivell d'alerta antiterrorista vigent.

Informació d'Interés General

Informació d’interès policíac

 

INFORMACIÓ D'INTERÈS POLICÍAC

 

web de la Policia de Catalunya.

I.P.A. Tarragona

I.P.A. Catalunya

Web policial

INTERPOL

oposicions al Cos de Mossos d'esquadra

Museu de la Policia Local de Totana

Museu de la Guàrdia Urbana de Barcelona

Museu de la Guàrdia Civil

 

Museu de la Policia Basca

Col·lecció de Plaques Policíaques

Compañeros on line

Pagina de Coet

 

 

POLICIA DE CATALUNYA

Policia de Catalunya.net

Policia Autonomica de Catalunya - Mossos d'Esquadra

Guardia Urbana de Barcelona

Museu de la Guàrdia Urbana de Barcelona

Policia - Guardia Urbana de Reus

Policia local Amposta (Tarragona)

Policia Municipal de Girona

Policia Local de Manresa (Barcelona)

Policia Local de Masquefa (Barcelona)

Policia Local de Arenys de Mar (Barcelona)

Policia Local Creixell (Tarragona)

Policía local de Calafell - UPAS

Institut de seguretat publica de Catalunya (antiga Escola de Policia de Catalunya)

 

 

 

ALTRES POLICIES LOCALS

Policia Municipal de Madrid

Policia Local de Ciutadella (Illa de Menorca)

Policia Local de Bilbao

Policia Local de Albacete

Policia Local d'Elx (Elche)

Policia Local de la Guancha (Tenerife)

Policia Local de Marbella

Policia Local de Fuengirola

Policia Local de Miguelturra

Policia Local de Son Servera

Policia Local de Soller

Conjepol (congreso de Jefes y Directivos de Policías Locales)

 

 

 

 

ALTRES COSSOS ESPANYOLS

Cuerpo Nacional de Policia

Cuerpo Nacional de Policía - (denúncies per Internet - denuncias por Internet)

Guardia Civil

Museu de la Guàrdia Civil - Museo de la Guardia Civil

Guardia Civil - Delictes Telemàtics - Delitos Telemàticos

Ertzaintza - Policia Autonomica d'Euskadi

Museu de la Policia Basca

C.N.I.

 

 

 

 

 

ALTRES WEBS POLICIALS INTERESSANTS

Webpolicial (web professional no oficial de les policies de Catalunya)

Guardia urbana de Barcelona (pagina no oficial)

Mossos d'Esquadra.com (pagina no oficial)

Policia.org

Patrulleros.com

Sector Seguridad

La web del GEO

Pagina de Luis Calabor - fotograf de sucessos del País Basc

 

 

 

COLECCIONISME POLICIAC

Col·lecció de Plaques Policíaques

Pagina de Javi, coleccionista policial

Pagina de Muro - coleccionista policial

pagina de J R - policia local de Petrer - coleccionista policial

Pagina personal de Coet (policia local de Valencia)

 

 

 

 

 

MATERIAL POLICIAL

andreu soler i associats

material policiac i de seguretat

 

la boutique del policía

material policiac i de seguretat

 

personal safety

material policiac i de seguretat

 

nitspy

material de defensa i contraespionatge

 

comesa

material d'uniformitat; fundes moldejades d'armes

 

pielcu

fundes moldejades d'armes

 

contra espionaje electronico

material de protecció electrónica d'antiterrorisme i de contraespionatge

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONAL

INTERPOL

 

 

 

EUROPA - EUROPE

EUROPOLl

Policia de Gibraltar

Policia de Andorra

Policia de Dinamarca

Policia Federal Belga

Policia de Eslovenia

Policia del Regne Unit

Policia de Suecia

Policies de Escossia - Escocia

Policia de Suïssa / Suiza (Oficina Federal de Policia)

Policia del Pais de Gales Septentrional

Policia de Grecia

Policia Metropolitana de Londres

Policia de Luxemburg

Garda (Policia de la Republica Irlandesa)

Politie (Policia de los Paises Bajos)

Policies Estatals Alemanes - LKA

Policia de Islandia

Policia Federal Alemana - BKA

M.I. 5

Carabinieri de Itàlia

Polizia Local di Torino (Turin - Italia)

Police Municipale de França

Policia Judicial de Portugal

Police municipale de Perpignan

Eurocop (confederacion europea de policia)

 

 

 

 

 

 

AMERICA

 

F.B.I (Federal Bureau of Investigation)

C.I.A.

Rangers de Texas

U.S. Secret Service (U.S.A.)

Policia del Quebec (Canadà)

Policia Nacional de Colombia

Policía Montada de Canadà

Carabineros de Chile

Policia de New York City (USA)

Gendarmería Nacional Argentina

Departament de Policia de Los Angeles (USA)

Policia Federal Argentina

Policia de Beaumont (Texas - USA)

Policia Nacional de Peru

Sheriff Condado de Wilson (Tennessee - USA)

Policia Civil de Sao Paolo (Brasil)

Sheriff Condado de la Paz (Arizona - USA)

Policia de New Orleans (Louisiana - USA)

Sheriff Condado de Orange (Florida -USA)

Departament de Policia de la Universitat de Minnesota (USA)

 

 

 

 

 

 

ASIA

Singapur Police Force

Hong Kong Police

Policia de Sri Lanka (Ceyland)

Policia metropolitana de Seul (Corea del Sud)

 

AFRICA

Policia de la República Sudafricana

Policia de Kenya

Policia de Mauritius

 

 

OCEANIA

Policia de Australia Occidental

New Zelanda Police (Policia de Nva Zelanda)

Policia de Honolulu ( Hawai - USA)

Policia de Auckland (Nva. Zelanda)

Policia de Trànsit de Saipan - Republica de Marianas

Policia de Papua - Nueva Guinea

 

POLICIES EN EL MON

Directorio de Policias en Internet (Officer's)

Police Guide

Red Mundial de Policías (Copnet)

Police One

 

 

I.P.A.   -  INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

 

Diario  internacional de IPA

Centro Internacional Administrativo de IPA

IPA SECCION DE ESPAÑA

IPA CATALUNYA

IPA AGRUPACIO DE TARRAGONA

IPA Australia

IPA Austria

IPA Belgica

IPA Brasil

IPA Canada

IPA Dinamarca

IPA Estonia

IPA Francia

IPA Alemania

IPA Gran Bretaña

IPA Islandia

IPA Irlanda

IPA Italia

IPA Japon

IPA Lituania

IPA Luxemburgo

IPA Holanda

IPA Nueva Zelanda

IPA Noruega

IPA Polonia

IPA Eslovenia

IPA Sudafrica

IPA USA

IPA Suecia

IPA Suiza

IPA Turquia

IPA Ucrania

 

 

 

 

 

IPA: "Servo per amikeco"

 

Què aconsellem?

CONSELLS DE SEGURETAT AL COMERÇ

- Mesures de prevenció i d’autoprotecció. - Com actuar durant i desprès d’un atracament. - Mesures per detectar l’autenticitat dels bitllets. - Mesures amb les targetes bancàries de dèbit/crèdit.

NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA I CIVISME

Amb aquestes normes bàsiques es pretén promoure, orientar i fomentar els valors i la conscienciació ciutadana mitjançant la divulgació de les normes de comportament adequades en les diferents situacions que poden generar actituds incíviques, conflictes de convivència o vulneracions de drets dels veïns.

VMP- VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL

Un vehicle de mobilitat personal és un vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar el vehicle un velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Els més populars són els patinets elèctrics.

Vehicle de Mobilitat Personal (VMP)
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 1.0 MB

Com contactar i on som la Policia Local de Cambrils

Plaça Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS

Telèfon.: 092 / 977 79 45 66

Fax: 977 79 40 82

 


Mostra un mapa més gran

Informació relativa a l'Ordenança de Convivència Ciutadana

Ordenança de Convivència Ciutadana de Cambrils (2023) Aquesta Ordenança de Convivència Ciutadana de Cambrils, es va aprovar inicialment al Ple de l'Ajuntament de data 31/03/2023. L'acord d'aprovació definitiva i el seu text íntegre es va publicar al BOPT núm. 2023-6991 de data 9/08/2023 i va entrar en vigor el dia 01/09/2023. Consta al DOGC núm. 8998 de data 12/09/2023 una referència de la publicació del text al BOPT.

Ordenança de Convivència Ciutadana de Cambrils (2023)
19/09/2023 13:31 - Registre de publicació

Aquesta Ordenança de Convivència Ciutadana de Cambrils, es va aprovar inicialment al Ple de l'Ajuntament de data 31/03/2023. L'acord d'aprovació definitiva i el seu text íntegre es va publicar al BOPT núm. 2023-6991 de data 9/08/2023 i va entrar en vigor el dia 01/09/2023. Consta al DOGC núm. 8998 de data 12/09/2023 una referència de la publicació del text al BOPT. Decret d'Alcaldia, número 2023D001003200 de data 13 de setembre de 2023, d'Aprovació de l’aplicació de la previsió d’inici dels procediment sancionador per infraccions lleus a l’Ordenança de convivència ciutadana de Cambrils prevista en l’art.72, designació de la persona instructora d’aquests procediments, i aprovació dels documents butlletí-denúncia i nomenclàtor d’infraccions i sancions.

Òrgan competent per a la resolució del procediment i norma que li atribueix la competència: Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Mobilitat de l'Ajuntament de Cambrils, Decret Alcaldia núm. 2876 de 20/07/2023 (BOPT núm. CVE2023-06991 de 09.08.2023)

Mitjans i formes per fer el pagament en cas de sanció per infraccions a la OMCC

 • Transferència bancària al BANC SABADELL ES91 0081 0160 2700 0130 9640.
  • A la transferència, cal que consti el número de butlletí i la persona denunciada.
  • L'import de la transferència ha de ser l'indicat en la denúncia aplicant els descomptes per pagament anticipat que figurin al dors del butlletí de denúncia.
  • Si no s'especifica correctament la persona i butlletí de denúncia en la transferència, és possible que aquesta no es doni per pagada.
 • Targeta de crèdit o dèbit o xec bancari nominatiu al Dep. de Recaptació de l’Ajuntament de Cambrils.
 • Presencial a la comissaria de la Policia Local de Cambrils, aportant el butlletí de denúncia i mitjançant targeta. En horari de 8 a 14 hores, de dilluns a divendres no festius.
 • Al departament de recaptació municipal, aportant el butlletí de denúncia, mitjançant targeta i amb cita prèvia.
 • Mitjançant el següent enllaç:  Tributs, pagaments i ingressos a l'ajuntament - Ajuntament de Cambrils