L’escola Guillem Fortuny és un centre públic del Departament d’Ensenyament ubicat a la zona de Vilafortuny , que inicia la seva trajectòria educativa el setembre de 2005.

Disposa d’unes instal·lacions modernes i adaptades als reptes i exigències que planteja la societat actual i d’un equip de professionals preparats, que  desenvolupen la seva tasca pedagògica amb dedicació i rigor.

Treballem per promoure  els  valors d’una societat democràtica.

Som una escola compromesa amb el Medi Ambient que eduquem per avançar cap a una societat més sostenible.

Creiem en una escola inclusiva per a tothom i compaginem les pràctiques educatives innovadores i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació amb les tradicions populars i l’arrelament al nostre país.

Defensem una educació integral de l’alumnat que abasti tant les seves competències socials com intel·lectuals.

C/ Pisa, 3

43850 Cambrils

Tel: 977 378 034

e3010141@xtec.cat

https://agora.xtec.cat/escguillemfortuny

Instagram: @escolagfortuny

 

Ensenyaments que s’imparteixen:

 • Educació Infantil
 • Educació Primària

Línies i nombre d’alumnes:

 • 2 línies de I3 fins a 6è
 • 150 places per a Educació Infantil, 300 places per a Educació Primària

 

Horaris:

Educació Infantil: De 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h

Educació Primària: De 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h

Instal·lacions del centre:

-Biblioteca

-Gimnàs cobert

-Pistes poliesportives

-Vestidors amb dutxes

-Aula de psicomotricitat

-Aula de ciències

-Aula d’idiomes

- Aula d’informàtica

- Aula de plàstica

-Aula de música i audiovisuals

- Unitat de suport a l’educació Especial

-Pissarres digitals i accés a internet a les aules

-Hort ecològic amb aula de natura

Serveis i equipaments del centre:

 • Servei d’acolliment al matí i al migdia organitzat per l’AMPA
 • Servei de menjador amb cuina pròpia
 • Àmplia oferta d’activitats extraescolars i activitats d’estiu organitzades per l’AMPA
 • Pla específic d’atenció a la diversitat.
 • Equip d’assessorament psicopedagògic

 

PROJECTES I PROGRAMES EDUCATIUS 

 • Projecte Erasmus+
  Programa de la Unió Europea que ofereix a les escoles l’oportunitat de mobilitat i cooperació en els
  àmbits de l’educació per avançar en enfocaments metodològics innovadors i per millorar la
  competència lingüística en llengua anglesa del professorat, alumnat i comunitat educativa

 •  Projectes e-Twinning
  Programa que permet que alumnes i mestres puguin participar en projectes de col·laboració
  europeus per compartir i aprendre de manera conjunta.

 • Escola verda
  L’escola té el distintiu d’escola verda amb el compromís de portar a terme tot un seguit d’actuacions
  mediambientals per fomentar una cultura ambiental de centre i avançar cap a una societat més
  sostenible.

 •  Projecte d’innovació STEAM.cat
  Amb aquest projecte treballem propostes amb enfocaments globals i transversals, que aprofiten
  situacions contextualitzades i problematitzades per treballar les Ciències, la Tecnologia, l’Enginyeria,
  l’Art i les Matemàtiques. S’utilitzen metodologies actives partint tant del treball col·laboratiu com
  individual de l’alumnat fomentant la seva creativitat i esperit crític així com la seva proactivitat per
  tal que puguin ser investigadors, creadors, dissenyadors i cercador de solucions.

 •  Eines i recursos digitals
  El nostre principal objectiu és que siguin beneficioses per als alumnes, que siguin un suport per al seu
  desenvolupament i els seus aprenentatges i que permeti a l’alumnat avançar en la seva competència
  digital.
  Incorporem el treball de la robòtica educativa tant a educació infantil com a educació primària ja que
  té un alt component motivacional pels infants i permet el treball del pensament computacional,
  contribueix al desenvolupament de capacitats i habilitats, com la investigació, el pensament
  abstracte o la creativitat.

 •  Dinamització de la biblioteca i impuls de la lectura
  La biblioteca es considera un espai de dinamització i impuls de la lectura com a objectiu estratègic de
  millora per a l’èxit escolar i que s’aprofita tant en l’horari lectiu com en el temps de lleure de
  menjador com fora de l’horari lectiu.

 • Ambients d’aprenentatge a educació infantil
  Són espais educatius dissenyats i programats amb l'objectiu de crear situacions d'aprenentatge
  integrals on els infants, protagonistes del seu propi procés d'aprenentatge, puguin desenvolupar
  diferents capacitats i competències a través del joc, manipulació i experimentació i on les
  interaccions entre els infants i els infants amb l’adult són molt importants.

 • Caixes d’aprenentatge a educació primària
  Metodologia de treball que afavoreix l’aprenentatge competencial orientada a l’assoliment de
  competències específiques i transversals, on es treballen un conjunt de sabers concrets de diferents
  àrees del currículum d’una manera autònoma, global i transversal.

 •  Programa de reutilització de llibres
  És un programa pensat per ajudar a les famílies a reduir les despeses per llibres i material didàctic i
  fomentar els valors de socialització de responsabilitat, de consum sostingut i de saber compartir i
  respectar el material comú.

 • Projecte de música “Ho sents”
  És un projecte que pretén millorar les capacitats cognitives dels alumnes potenciant les seves
  qualitats artístiques d’una manera àmplia, per mitjà de la música, la dansa, el joc, la cançó, la
  interpretació i la creació. Es complementa amb un ampli ventall d’activitats extraescolars musicals i
  pràctica d’instrument com: piano, violí, guitarra, percussió o grup instrumental.

 • Pla Català de l’Esport
  La finalitat d’aquest Pla és posar a l'abast de tots els alumnes la pràctica d'activitats físiques i
  esportives, aprofitar el seu gran potencial per contribuir a la formació personal i cívica dels infants
  cercant la participació per damunt de la competitivitat i potenciant la funció integradora i de cohesió
  social de l’esport escolar.

 • Revista escolar “Castell blau”
  La revista escolar “Castell Blau” és una eina de comunicació motivadora i engrescadora que apropa la
  comunitat educativa a la vida escolar i promou els valors de l’esforç mitjançant el treball col·laboratiu
  i compartit, potenciant la seva competència comunicativa de l’alumnat